BUCHALTER II - program księgowy dla średnich firm Demo - program ksiegowy r2
Widok programu księgowego
 

 

Programy księgowe dla firm


 

Wersja 2023.08.xx

 • Transport międzynarodowy

- Od sierpnia obowiązują nowe zasady wynagradzania kierowców w transporcie międzynarodowym, do listy składników wynagrodzeń dodaliśmy nowe: 

kod                       nazwa                                 
                                                                         
D520  zmniejszenie podstawy składek - transport międzynarodowy   
D521  przychód zwolniony - transport międzynarodowy              
D522  zwrot kosztów noclegu - transport międzynarodowy           
D523  zwrot kosztów podróży - transport międzynarodowy           
D524  zwrot innych kosztów - transport międzynarodowy            
D525  zwrot kosztów sanitarnych - transport międzynarodowy       

Przy dopisywaniu składników D520 i D521 należy je obliczyć i wpisać w złotych.
- W umowach zmieniliśmy sposób dopisania - Najpierw ustala się parametry umowy oraz wybiera pracownika.
Od parametrów zależy zawartość okna dopisania oraz lista tytułów umowy.
- Wynagrodzenia w transporcie międzynarodowym zostały uwzględnione w podsumowaniach pensji, umów oraz w PIT-11 (na PIT-11 nie wykazuje się przychodu zwolnionego). 

 •  Dane podatnika z GUS

- Umożliwiliśmy pobieranie danych firmy z GUS na podstawie NIP. Należy wprowadzić NIP, a następnie nacisnąć F6.
Pobrane dane są wyświetlane w specjalnym oknie. Można je edytować i zapisać. 

Wersja 2023.07.xx

 •   Najem prywatny w ryczałcie 

- Ze względu na zmianę przepisów dotyczących rozliczenia z wynajmu prywatnego małżonków do danych wspólnika dodaliśmy dodatkowy parametr "rozliczenie ryczałtu z najmu prywatnego z małżonkiem ?" (str. 1).  Jeśli ten parametr jest ustawiony na TAK, począwszy od rozliczenia za lipiec (III kwartał), limit dla stawki 8,5% zostanie zwiększony do 200 000 zł.

 •  Podatki - ryczałt

- Zmieniliśmy obliczenia ryczałtu w związku ze zmianą limitów dla rozliczenia najmu prywatnego.

 •  Świadectwo pracy

- Dodaliśmy wypełnienie pozycji świadectwa pracy dotyczących nieobecności.
Dotyczy to pozycji w punkcie 6. wzoru opublikowanego w rozporządzeniu Ministra rodziny i polityki społecznej z dnia 11 maja 2023:
2)  Urlop wypoczynkowy    N800
4)  Urlop bezpłatny       N111
5)  Urlop ojcowski        N327
6)  Urlop rodzicielski    N319
7)  Urlop wychowawczy     N121, N122
11) Niezdolność do pracy  N331, N333
Pozycje te są wypełniane na podstawie kartoteki nieobecności.

 •  Zasiłek macierzyński

- Do danych pracownika dla ZUS (str. 3) dodaliśmy parametr "zasiłek macierzyński".
Można wpisać trzy wartości: 100%, 81,5% i 70%.
Parametr jest wykorzystywany przy obliczeniach zasiłku. W przypadku, gdy w danych pracownika pole "zasiłek macierzyński" nie jest wypełnione, zasiłek jest liczony ze stopą 100%.

 •  NIP na wydrukach księgi i ewidencji przychodów

- Na wydrukach KPiR oraz ewidencji przychodów dla ryczałtu, do nazwy firmy dodaliśmy NIP.

Wersja 2023.06.xx

 •   Umowa o pracę

- Nowy wzór formularza wynikający ze zmian w Kodeksie Pracy.

 •  Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

 Zmiana nastąpiła ze względu na nowe stanowisko ZUS (z 17 maja 2023 r.) w sprawie rozliczenia rocznej składki zdrowotnej w przypadku, gdy:

- podatnik w roku 2022 rozliczał się podatkiem liniowym, 
- w rozliczeniu rocznym zmienił formę opodatkowania na skalę podatkową, 
- w roku 2023 znów rozlicza się podatkiem liniowym.

Zgodnie z nowymi wytycznymi, w takim przypadku, ma być tylko jedno rozliczenie, dla skali podatkowej z rokiem składkowym od lutego 2022 do stycznia 2023. 
Do tej pory trzeba było w rozliczeniu zaznaczyć dwie formy opodatkowania dla skali za okres luty - grudzień 2022 i dla liniowego za styczeń 2023.
W takich sytuacjach trzeba uruchomić ZDROWOTNE ROK z menu WSPÓLNIK i ponownie przeliczyć.

Wersja 2023.05.xx

 •  Roczne rozliczenie składki zdrowotnej 

- Dodaliśmy rozliczenie rocznej składki zdrowotnej, uruchamiane jest nową funkcją ZDROWOTNE ROCZNIE z menu WSPÓLNIK.

 •  Pracownicy 

- Wprowadziliśmy nowy wzór świadectwa pracy, zgodny z projektem Ministerstwa Pracy z  2023-04-24.  Z godnie z § 2. rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

 •  Ewidencje 

- klawisze skrótów - Doszły do nas sygnały, że przy pracy zdalnej nie działają niektóre skróty klawiszowe w ewidencji 
sprzedaży i zakupów. Przypisaliśmy do tych skrótów dodatkowe klawisze.
W sprzedaży:
Alt + F/F1  - opis klawiszy skrótów 
Alt + G/F2  - księgowanie 
Alt + O/F3  - oznaczenia 
Alt + P/F4  - procedury 
W zakupach:
Alt + G/F2  - księgowanie 
Opis Alt + G/F2 oznacza, że działają obie kombinacje Alt + G i Alt + F2.

Wersja 2023.04.xx

 •  Ulga dla seniorów

- Zmieniliśmy obliczenia w przypadku ulgi dla seniorów. 
Dotychczas przyjmowaliśmy, że ulga przysługuje w całym roku. Ale, zgodnie z interpretacjami Min. Fin., ulga przysługuje tylko za okresy, w których senior spełnia warunki dla ulgi, tzn. osiągnął wiek emerytalny i opłaca składki na ubezpieczenia społeczne.

 •  Dane wspólnika

- Zmodyfikowaliśmy pierwsze okno edycji.
Usunęliśmy niepotrzebne dane (drugie imię, imię ojca i matki, miejsce urodzenia, poczta, telefon, fax), które nie są wykorzystywane w Buchalterze.
Dodaliśmy miesiące zwolnienia w ramach ulgi dla seniorów oraz lata, które są objęte ulgą na powrót (od i do). Przy okazji, zmodyfikowaliśmy też dane dla osób współpracujących.
Zmiany mają zastosowanie od roku 2022.

 •  Umieściliśmy w programie kilka funkcji, które pomagają przy modyfikacji danych wspólnika:

a) ulga na powrót
   - jeśli przy wejściu w modyfikację ulga na powrót = TAK, a "rok od" = "rok do" = 0, podstawiamy 
     2022 i 2025,
   - zmiana z TAK na NIE zeruje pola "rok od" i "rok do",
   - zmiana z NIE na TAK powoduje podstawienie do "roku od" roku rozrachunkowego,
   - pole "rok do" jest obliczane.
b) ulga dla seniora:
Jeśli przy wejściu w modyfikację:
- ulga dla seniorów = TAK, a miesiące nie są ustawione, podstawiamy TAK dla wszystkich miesięcy,
- ulga dla seniorów = NIE, pola miesięcy są czyszczone i nie są dostępne.

 •  Obliczenia zaliczek PIT i ryczałtu

- Skorygowaliśmy obliczenia tak, żeby uwzględniały miesiące ulgi dla seniorów.
Po uruchomieniu funkcji PIT, PIT-L i ryczałtu sprawdzamy:
- czy jest ustawiona ulga dla seniorów. Jeśli tak, a nie są ustawione miesiące dla tej ulgi, podstawiamy TAK dla wszystkich miesięcy, 
- czy jest ustawiona ulga na powrót. Jeśli tak, a nie są ustawione lata OD i DO, podstawiamy 2022 i 2025.
Skorygowane dane są zapisywane w danych wspólnika i dzięki temu nie trzeba ich modyfikować.

 •  Kwota dla OPP

- Zrezygnowaliśmy z automatycznego obliczenia kwoty do przekazania dla OPP przy dopisaniu zeznania. Nie wszyscy tego chcą. Zamiast tego, dodaliśmy mechanizm obliczenia tej kwoty, uruchamiany, gdy kursor jest ustawiony w polu kwoty po naciśnięciu [F4]-Oblicz.

 •  Zeznania roczne

- Przy dopisaniu zeznań uwzględniliśmy nowe parametry dla ulgi dla seniorów (PIT-28, PIT-28/B, PIT/B) .

 •  PIT-28

- Poprawiliśmy zaokrąglenie podstawy opodatkowania (pole 197).

 •  PIT-36

- Poprawiliśmy eksport pól nr 142, 145 i 146  (dochód z inne źródła podatnika - przychód z praktyk i zasiłku macierzyńskiego). Jeśli niewypełnione było pole 140 (przychód z innych źródeł podatnika) nie były eksportowane.

 •  PIT-36L

- Poprawiliśmy:
aktualizację statusów zeznania:
   - po eksporcie,
   - po uruchomieniu funkcji PIT-36L (synchronizacja z kartoteką e-deklaracji: wysłane, UPO).
 * podstawienie strat z lat ubiegłych

 •  PIT/O

- Poprawiliśmy eksport danych dzieci (część C, wiersz 3). Nie były eksportowane, gdy ulga dla dzieci wynosiła zero. Ulga jest ograniczona do wysokości podatku i jeśli podatek wynosił zero, to ulga także. Jednak podatnik może otrzymać dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci. Do tego  potrzebna jest kwota przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci. 

 •  Podatki - Ryczałt

- Do wydruku tabulogramu dodaliśmy przychody, udział, przychody wspólnika z najmu.

 •  Księga - konta

- Dokumenty zaksięgowane z ewidencji sprzedaży i zakupów nie mają konta w księdze. Nie jest 
ustawiane przy księgowaniu, ponieważ każda pozycja w dokumencie może mieć inne konto, a wtedy nie wiadomo, które konto zapisać w księdze. Okazało się jednak, że niektórzy użytkownicy chcieliby mieć jedno konto dla całego dokumentu.
Wyłączyliśmy więc blokadę modyfikacji konta dla zaksięgowanych dokumentów.
W związku z tym, konieczne było zmodyfikowanie statystyki kont.

 •   Pensje

- Poprawiliśmy ograniczenie składki zdrowotnej dla pensji z pakietem mobilności. Przy obliczeniu zaliczki dla 2021, zaliczka powinna być liczona od przychodu opodatkowanego (brutto - 0.3 diety), a była liczona od brutto.

Wersja 2023.03.xx

 •  Zeznania roczne

- W naszym, skomplikowanym, systemie podatkowym może się zdarzyć, że podatnik musi złożyć więcej niż jedno zeznanie roczne np. PIT-36L z działalności gospodarczej,  PIT-28 w prywatnego wynajmu nieruchomości i PIT-37 np. z emerytury, renty czy z chorobowego z ZUS.
Dlatego, do menu PIT, PIT-L i RYCZAŁT dodaliśmy opcje umożliwiające sporządzenie dodatkowych zeznań:
*  RYCZAŁT    PIT-37 
*  PIT-L    PIT-28, PIT-37
*  PIT    PIT-28

 •  Podatki - ZUS

- Dodaliśmy podsumowanie składek za cały rok.
Po uruchomieniu sumowania wybieramy wspólnika, którego składki chcemy sumować. 
Podsumowanie zawiera także składki osób współpracujących. Są one umieszczone w osobnych 
wierszach, pod składkami wspólnika.
Podsumowanie można wydrukować.

 •  Listy płac, umowy

-  kod tytułu ubezpieczenia: 22 50 - osoba powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, która z tego tytułu pobiera wynagrodzenie Osoby z takim kodem tytułu ubezpieczenia opłacają tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
Uwzględniliśmy obsługę tego kodu w umowach i na listach płac (nie są obliczane składki na ubezpieczenia społeczne).

 •  PIT-28

 Poprawiliśmy:
-  źle zaokrąglony należny ryczałt,
- przy odliczeniach od przychodu w części F.2, brak zaokrąglenia udziału poszczególnych stawek do 2 miejsc dziesiętnych,
- nieprawidłowy eksport poz. 124 i 125 (eksportowała się kwota z poz. 125),
- PIT-28/B - źle wyświetlona kwota przychodu przypadającego na wspólnika (przychód ze stawką 
14% był wyświetlany w wierszu dotyczącym stawki 17%).

 •  PIT-36

Poprawiliśmy:
- podsumowanie przychodów i kosztów z okresów zawieszenia działalności (nie były uwzględnione),
- podstawienie należnych i zapłaconych zaliczek przy rozliczeniu kwartalnym (niewłaściwe pozycje zeznania),
- eksport pola "źródła strat" (poz. 219) dla małżonka.

 •  PIT-36L

Poprawiliśmy:
- podsumowanie przychodów i kosztów z okresów zawieszenia działalności (nie były uwzględnione),
- podstawienie należnych i zapłaconych zaliczek przy rozliczeniu kwartalnym (niewłaściwe pozycje zeznania),
- gdy odliczone składki zdrowotne były niższe od limitu, do zeznania podstawiana była całą kwota limitu (8700).

Wersja 2023.02.xx

 •  Podatki

- Zeznania roczne za rok 2022.
Nowe wzory zeznań:
*  PIT-36 (30)
*  PIT-36L (19)
*  PIT-28 (25)
*  PIT-37 (29)
oraz załączników:
*  PIT/B (20) dla PIT-36 i 36L
*  PIT/BR (6) dla PIT-36 i 36L
*  PIT/O (27) dla PIT-28, 36, 36L i 37
*  PIT/M (9)
*  PIT-28/B (19)
Wzory załączników 
*  PIT/D (30)
*  PIT/WZ (2)
*  PIT/ZG (7)
nie zostały zmienione, ale zmienił się eksport do XML.

 •  Ulgi PIT-0

- Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152, 153 i 154 (ulga na powrót, dla rodzin 4+ i dla pracujących 
seniorów) zwolnione są przychody do kwoty 85 528 zł. 
Przy dopisaniu zeznania, informacja o rodzaju ulgi jest przepisywana z danych wspólnika. Wpływa ona na obliczenia w załącznikach PIT/B i PIT-28/B.

 •  Załączniki PIT/B

- Zgodnie z informacją, którą uzyskaliśmy z Krajowej Administracji Skarbowej, w tych załącznikach nie wykazuje się przychodu zwolnionego na podstawie ulg PIT-0.  
"Przychody opodatkowane należy wykazać w załączniku PIT/B w części C dotyczącej spółki jak i przypadające na podatnika."

 •  Załączniki PIT-28/B

- Podobnie, jak w przypadku PIT/B, na tych załącznikach powinien być tylko przychód opodatkowany.

 •  Zmiana sposobu opodatkowania PIT-L

- W menu PIT-L pojawiła się opcja PIT-36.
Pozwala na dopisanie zeznania PIT-36 na podstawie danych do rozliczenia zaliczek na podatek liniowy. Po jej uruchomieniu zostanie wyświetlone okno przeglądu i menu dla deklaracji PIT-36.

 •  Zmiana sposobu opodatkowania ryczałt

- Także w menu RYCZAŁT jest opcja PIT-36.
Dane o przychodzie i odliczeniach od przychodu zostaną pobrane z rozliczeń ryczałtu. 

 •  Umowy

- Poprawiliśmy obliczenie podatku od umowy o dzieło osoby objętej ulgą dla młodych. Umowa o dzieło nie podlega zwolnieniu, więc podatek jest obliczany.

 •  Podatki - ZUS

- W oknie przeglądu zmieniliśmy opis i treść kolumny "P". Był tam wyświetlany skrót nazwy podatku. Ponieważ było to nieczytelne, zamieniliśmy tytuł kolumny na "podatek" i wyświetlamy nazwy podatku: 
PIT, PIT-L, RYCZ. i KARTA. 

 •  ZUS osoby współpracującej

- W przypadku korekty ZUS podczas obliczeń podatkowych, źle zapisywała się podstawa na zdrowotne dla osoby współpracującej.  Powinna być stała (5224,46), a przepisywała się taka sama jak dla wspólnika.

 •  Ubezpieczenie zdrowotne wspólnika

- Do wydruku danych do obliczenia składki zdrowotnej dodaliśmy imię i nazwisko wspólnika.

Wersja 2023.01.xx

 •  Podatki

- Składka na ub. zdrowotne - PIT, PIT-L -Dodaliśmy nowy mechanizm obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za grudzień poprzedniego roku. Składka za grudzień 2022 jest obliczana w styczniu 2023, na podstawie danych o dochodzie z grudnia 2022.
Zmodyfikowaliśmy podgląd i wydruk danych do obliczenia składki. W przypadku składki za grudzień wyświetlane i drukowane są dane za poprzedni rok.

 •   Ryczałt

- Poprawiliśmy roczny i kwartalny wydruk zestawienia. Przy kilkukrotnym wydruku, niektóre kwoty się  zmieniały. 

 •  PIT-4R

- Nowa wersja nr 12. Zastępuje poprzednią wersję, też 12.
Zmieniony wydruk i eksport (wersja schemy 3-0E).

 •  PIT-8AR

- Nowa wersja (12) wydruku i eksportu (wersja schemy 1-0E).

 •  Pracownicy

- Przywróciliśmy wydruk danych pracownika, dostosowany do aktualnych danych (dla roku 2023).

 •  Umowy

- Obliczenia zostały dostosowane do nowego PIT-8AR(12).

 •  Pensje

- W danych pracownika dodaliśmy, dla roku 2023, trzy pola opcje określenia rodzaju ulgi (dla każdej ulgi osobne). 
- zasiłki- Przy obliczeniu podstawy zasiłków, wydłużyliśmy okres sprawdzenia ciągłości nieobecności z poprzednich 12 do 20 miesięcy.
- zwolnienia PIT-0 - W 2022 r., w danych pracownika, funkcjonowały dwa rodzaje opcji dla ulg PIT-0. Wcześniejsza opcja (do maja) pozwalała na wybór rodzaju ulgi. Od czerwca 2022 r. są trzy opcje, dla każdej ulgi osobna. 
Przy obliczaniu pensji były brane pod uwagę oba rodzaje opcji. W roku 2023 wcześniejsze ustawienia rodzaju ulgi powinny być ignorowane.

 •  IFT-1R - eksport

- Zmiana wersji pliku XML. Aktualna wersja to 16 2-0E.

 •  PIT-11

Poprawiliśmy ustawienie poz. 28 (Koszty uzyskania przychodów, zostały uwzględnione do wysokości przysługującej.

 •  Ryczałt kwartalny

Poprawiliśmy błąd, który powodował, przy obliczeniu ryczałtu kwartalnego za styczeń 2023, zamkniecie programu.

 •  VIU-DO

- Poprawiliśmy podsumowanie podatku należnego dla poszczególnych krajów z uwzględnieniem korekt. Z powodu zaokrągleń, zdarzało się, że podsumowanie części C.2 nie zgadzało się z częścią C.6.

Wersja 2023.00.xx

 •  PIT-2

- Nowa wersja oświadczenia pracownika dla obliczenia zaliczek na podatek dochodowy.
Obowiązuje od roku 2023.

 •  Pracownicy

- Dostosowaliśmy dane pracownika do nowego PIT-2. 

 •  Listy płac

- Usunęliśmy niepotrzebne w roku 2023 dane m.in. ulgę dla klasy średniej oraz zaliczki wg roku 2021.Dostosowaliśmy obliczenia zaliczek do nowych danych pracownika, wynikających z PIT-2.

 •  Umowy zlecenia

- Podobnie, jak na listach płac, dostosowaliśmy obliczenia zaliczek do nowych danych pracownika. Dodaliśmy mechanizm odliczenia od zaliczki kwoty zmniejszającej podatek. Wysokość odliczenia wynika z danych zleceniobiorcy.

 •  PIT-11

- W eksporcie informacji zmieniliśmy wersję schemy z 1-0E na 1-1E.
Uwzględniliśmy nowe parametry z danych pracownika. 

 •  Kalkulator płacowy

- Usunęliśmy stary kalkulator dla roku 2021 i wcześniejszych. Pozostał tylko KALKULATOR dla roku 2022 i następnych.

 •  Podatki

- Dla wszystkich rozliczeń podatkowych, dodaliśmy funkcję "[F6] - Wpłacona zaliczka", dostępną w oknie przeglądu. 

 •  Podatki - ryczałt

- Zmieniliśmy przeliczenie stawki 8,5%/12,5% na 8,5% i 12,5% dla działalności gospodarczej i prywatnego najmu. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów, każdy z tych rodzajów przychodów ma osobny limit.
- Druga zmiana dotyczy odliczeń od przychodu.
Są dwa rodzaje odliczeń: 
- od całego przychodu (straty z lat ubiegłych i składki na ubezpieczenia społeczne)  oraz 
- od przychodu z działalności gospodarczej (składki na ubezpieczenie zdrowotne i wydatki terminal płatniczy). 
To powoduje, że trzeba osobno przeliczać udziały przychodów wg stawek ryczałtu dla działalności gospodarczej, żeby prawidłowo obliczyć odliczenie od przychodu.  

 •  Wspólnik

- Usunęliśmy ulgę dla klasy średniej i dodaliśmy pola dla rodzajów ulgi PIT-0: na powrót, dla rodzin 4+, seniorów.

 •  Ewidencja sprzedaży - import JPK_FA

- Poprawiliśmy import pozycji faktur korygujących, w sytuacji, gdy wartości netto i brutto są równe zero. Poprzednio takie pozycje nie były importowane. 

Wersja 2022.07.xx

 •  Pracownicy

- Do danych pracowników dodaliśmy okres obowiązywania ulg PIT-0 ("data od" i "data do").
Obliczenia pensji i umów zależą od okresu obowiązywania ulg.
- Dodaliśmy wydruk czasu pracy.
Znajduje się on w menu PRACOWNICY / DRUKUJ / FORMULARZE.
-  PIT-11(29) - Zaktualizowaliśmy informację PIT-11. Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje wersja nr 29, która zastępuje wersję 28.

 •  Pensje 

- Obliczenia pensji zostały dostosowane do okresu obowiązywania ulg PIT-0, definiowanych w danych pracownika.

 •  Umowy 

- Zmieniły się obliczenia dla osób korzystających z ulg PIT-0. Uwzględniają okres obowiązywania ulg zdefiniowany w danych pracownika.

 •  Średnie 

- W sytuacji, gdy pensja jest wystawiana dla miesiąca poprzedniego np. w styczniu za grudzień, w lutym za styczeń i tak dalej, przy obliczeniu podstawy zasiłków składki ZUS były pobierane z poprzedniego miesiąca. Poprawiliśmy.

 • PIT/PIT-L zdrowotne 

- Zmieniliśmy wydruk danych, które posłużyły do obliczeń składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 • JPK VAT-7 

- W przypadku zawieszenia działalności, jeśli nie był składany JPK_VAT w czasie jej trwania, Buchalter 
nie przenosił nadwyżki z poprzedniej deklaracji. Było to spowodowane tym, że nadwyżka była przenoszona z poprzedniego miesiąca, a nie z poprzedniej deklaracji. Poprawiliśmy.

 •  VIU-DO

- Do krajów, dla których sporządzana jest deklaracja VIU-DO dodaliśmy Irlandię Północną. 

Wersja 2022.06.xx

 •  Ewidencja sprzedaży

- W menu EWIDENCJA poprawiliśmy filtr na stawkę VAT i ryczałtu.

 •  Amortyzacja

- Zmieniliśmy format stawki amortyzacji tak (z 999,9 na 999,99), żeby można było wpisać liczbę z dwoma miejscami po przecinku.

 •  Płace

- Potrącenia - Zmodyfikowaliśmy obliczenie potrąceń dla pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie.
Dotyczy to m.in. potrącenia P152 - nieobecność nieusprawiedliwiona oraz innych (P111, P112, P121,P122, P151, P999)

- Średnie - Poprawiliśmy obliczenia podstawy na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla pracowników, którzy są objęci pakietem mobilności.

-  Umowy - Przy dopisaniu umowy zlecenia, po zmianie stawki podatku np. z 12% na 32%, po zapisaniu umowy stopa zmieniała się na 12%. Podatek był obliczany prawidłowo. Poprawiliśmy.

 •  Podatki

- PIT, PIT-L - Poprawka dotyczy obliczeń podstawy składki zdrowotnej u podatników, którzy rozliczają podatki z uwzględnieniem różnic remanentowych lub sprzedali środki trwałe zamortyzowane w roku 2021.

- Podatki - ryczałt - Dodaliśmy komunikat informujący, że składka na ubezpieczenie zdrowotne, którą można odliczyć od ryczałtu różni się od składki zapisanej w raporcie ZUS. Użytkownik może zdecydować, czy przepisać składkę z raportu ZUS.

- Podatki - VAT- Do danych deklaracji VAT dodaliśmy pole "VAT zapłacony".
Kwota VAT zapłacony jest wyświetlana w oknie przeglądu w kolumnie "zapłacony".
Kwota jest wypełniana po zapisaniu przelewu. Podstawiana jest kwota przelewu, która domyślnie równa się kwocie podlegającej wpłacie do urzędu.
Możliwa jest także ręczna korekta w oknie przeglądu - uruchamiana klawiszami [CTRL+Z].

Wersja 2022.05.xx

 •  Podatki

- Dotarły do nas sygnały, że niektórzy użytkownicy mają problemy z obliczeniami składek na ubezpieczenie zdrowotne właścicieli.
Buchalter oblicza je, dla podatników PIT,  zgodnie z art. 81 ustawy ust. 2c o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W miesiącach, w których wystąpiła strata przyjmuje się, że dochód jest równy
zero.

- Wprowadziliśmy mechanizm, który sprawdza czy nie zmieniła się podstawa wymiaru składki zdrowotnej. W przypadku, gdy podstawa się zmieniła, wyświetlany jest komunikat. Użytkownik może dopisać korektę deklaracji albo, jeśli nie chce dopisać korekty, zaktualizować kwoty w istniejącej deklaracji.

- Od lipca 2022 zmieniła się podstawa obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne osób współpracujących. Teraz 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału (419,92 zł.) , zamiast 100%

- Zaliczki PIT - Od czerwca, przy obliczaniu zaliczek,  obowiązuje nowa tabela podatkowa:
- stawka podatku 12% zamiast 17%,
- kwota zmniejszająca podatek 3600 zł. (było 5100),
- stały podatek po przekroczeniu progu 10800 zł. (było 15300).
Nowa tabela jest wpisana w program i nie wymaga od użytkownika żadnych działań.

- Wyłączyliśmy obliczenie ulgi dla klasy średniej, która od rozliczenia za czerwiec nie obowiązuje..

- Zawieszenie działalności - Dla osób zawieszających działalność problemem było obliczenie składki zdrowotnej. Dochody z okresu zawieszenia nie wchodzą do podstawy wymiaru składki. Do danych w rozliczeniach PIT i PIT-L dodaliśmy status "zawieszenie" (działalności). Zmiana statusu dotyczy wybranego miesiąca i następuje po wciśnięciu klawisza [F7]

-Zawieszenie działalności. Przy przeglądzie danych, w kolumnie "zawieszenie", wyświetlany jest tekst TAK, dla "zawieszonych" miesięcy.
Miesiące zawieszenia nie są uwzględnione w obliczeniach składki zdrowotnej tzn. przyjmujemy, że w tych miesiącach przychód i koszty są równe zero.

- Podatek liniowy - Na str. 3 okien edycji nowe pole "Składki na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia". Przy obliczeniu zaliczek za czerwiec, do pola podstawione jest podsumowanie składek zdrowotnych  (wspólnik + współpracujący) od stycznia do maja. W następnych miesiącach do pola podstawiana jest suma składki zdrowotnej z poprzedniego miesiąca i dotychczasowych odliczeń. Kwota jest ograniczana do limitu 7800 zł.

- Ryczałt - Na str. 1 okien edycji, opis wiersza " Składki na ubezpieczenia społeczne"
zamieniliśmy na "Składki na ubezpieczenia: społeczne, zdrowotne "
oraz dodaliśmy pole dla składek zdrowotnych. Podczas obliczenia ryczałtu za czerwiec, do pola wpisujemy 50% sumy składek zdrowotnych od stycznia
do maja. W następnych miesiącach, podstawiamy 50% składki zdrowotnej z poprzedniego miesiąca.
- Do okien edycji dodaliśmy pola, które pozwalają wpisać przychody ze źródeł innych niż ewidencja przychodów Buchaltera. Ta zmiana spowodowała konieczność zmodyfikowania wydruków.
Zmienił się także mechanizm przeliczenia przychodów ze stawką 8,5/12,5%. Obejmuje teraz wszystkie
przychody (ewidencja + inne + najem).

 •   Płace

- Pensje - Zmiany w prawie podatkowym spowodowały, że dla pensji wypłacanych od 1 lipca 2022 r.:
- stopa podatku wynosi 12%,
- kwota zmniejszająca podatek (odliczenie) = 300 zł.,
- nie ma ulgi dla klasy średniej,
- nie jest obliczana zaliczka wg zasad dla roku 2021
- zaliczka wg zasad obowiązujących od lipca.
Powyższe zmiany są zapisane w programie. Użytkownicy nie muszą poprawiać parametrów płacowych
(są wykorzystywane do obliczeń płacowych przed lipcem).

- Zmieniliśmy działanie opcji "czy pobierać zaliczkę do 26 roku życia?".
Teraz, w danych pracownika, ma opis "czy pobierać zaliczkę od "młodych" i ulg PIT-0?" i
ustawienie opcji ma wpływ na obliczenia zaliczki na podatek od pensji.

-  Kalkulator płacowy - Do listy stóp podatku, dodaliśmy stawkę 12%, która na liście wyświetlana jest jako "NORMALNA 2022".
Po wyborze tej stopy, automatycznie korygowana jest kwota zmniejszająca podatek (odliczenie od
podatku).

- Umowy - Od lipca 2022:
- nowa stawka podatku (12%), także dla umów ryczałtowych,
- wyłączone obliczenie zaliczki dla 2021,
- zaliczka do zapłacenia wg zasad obowiązujących od lipca.
- Dodaliśmy obsługę ulg PIT-0. - O tym, czy zaliczka jest obliczana decyduje parametr "czy pobierać zaliczkę?" w danych pracownika dla
umów. Opcja dotyczy także osób do 26. roku życia (ulga dla "młodych').

- PIT-11(28) - Nowy PIT-11 w wersji 28. Obowiązuje w roku 2022.

 •  Płace ZUS

- Na życzenie użytkowników, do nazwy plików XML eksportowanych z płac dodaliśmy NIP płatnika.
- Poprawiliśmy eksport załącznika RCA dla płac pracownika z kodem tytułu ubezpieczenia 225000.

 •   Zeznania roczne

- Poprawiliśmy eksport załącznika ORD-ZU dla wszystkich rocznych zeznań podatkowych.

 •   JPK VAT-7

- Poprawiliśmy błąd w podsumowaniu JPK_VAT / SUMUJ.
Kwoty z poz. 35, 36 deklaracji były dodawane do pola RAZEM, a powinny być odjęte.

 

Wersja 2022.04.xx

 • Podatki
- PIT - Dodaliśmy dwa dodatkowe źródła przychodu z najmu i dzierżawy.
- PIT / PIT-L zdrowotne - Od kwietnia 2022, obliczenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne może uwzględniać remanenty.
Jest to związane z wejściem z życie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych.
W ostatnim oknie do wprowadzania danych dodaliśmy pole "zmniejszenie podstawy składki zdrowotnej". Kwota z tego pola zostanie odjęta od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Można tam wpisać np. sprzedaż w 2022 r. środków trwałych, które zostały zamortyzowane przed 31.12.2021.
 • Ewidecnje

- Sprzedaż JPK_FA - Zaktualizowaliśmy eksport i import faktur plików JPK_FA w ewidencji sprzedaży oraz eksport w detalu do wersji 4. Wersja ta obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r.

 • Ryczałt

- Eksport JPK_EWP  - W lutym 2022 r. Ministerstwo Finansów zmieniło schemę dla plików JPK_EWP, która obowiązywała od stycznia, Dlatego trzeba było skorygować eksport ewidencji przychodów.

Wersja 2022.03.xx

 •   e-Deklaracje / JPK

Dodaliśmy wydruk tabulogramu z następującymi danymi:
- symbol deklaracji
- rok deklaracji
- okres deklaracji
- płatnik / podatnik: nazwa skrócona lub nazwisko, imię
- nazwisko, imię podatnika pracownika
- NIP / PESEL podatnika pracownika
- data UPO
Przed wydrukiem można ustawić filtr.

 • Płace

-  Do danych pracownika dodaliśmy opcję "czy ulga PIT-0 ? (dla seniora, przesiedleńca, dzieci 4+").
Po ustawieniu tej opcji, od przychodu do wysokości 85528 zł., nie będzie obliczany podatek.

- Pakiet mobilności - Specjalne regulacje prawne dotyczą kierowców wykonujących zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych. Od lutego 2022, taki kierowca nie jest w podróży służbowej. Wynagrodzenie jest obliczane w specjalny sposób.

Wersja 2022.02.xx

 • Podatki

- Zeznanie roczne PIT-37 - Zeznanie w wersji dla roku 2021 (28) oraz załączniki:
*  PIT/O (26)
*  PIT/D (30)
*  ORD-ZU (3) 7-0E

- Zeznanie roczne PIT-36 - Zeznanie w wersji dla roku 2021 (29) oraz załączniki:
*  PIT/B (19)
*  PIT/BR (5)
*  PIT/WZ (2)
*  PIT/D (30)
*  PIT/M (8)
*  PIT/O (26)
*  PIT/ZG (7)
*  ORD-ZU (3)

- Zeznanie roczne PIT-36L - Zeznanie w wersji dla roku 2021 (18) oraz załączniki:
*  PIT/B (19)
*  PIT/BR (5)
*  PIT/WZ (2)
*  PIT/O (26)
*  PIT/ZG (7)
*  ORD-ZU (3)
 
- Podatki - PIT / PIT-L - Dodaliśmy wydruk zestawienia przychodów z poszczególnych źródeł oraz możliwość wygenerowania przelewu po zapisaniu obliczeń zaliczki.

 • Ewidencja przychodów

- ryczałt  Eksport - Zaktualizowany eksport ewidencji (JPK_EWP) do wersji 3.
 

 •  Płace

- ZUS
Dodaliśmy eksport tzw. zerowych raportów RCA. Jest to potrzebne np. w sytuacji, gdy zmienia się data wypłaty z ostatniego dnia miesiąca na początek następnego miesiąca.

 

Wersja 2022.01.xx

 • Podatki

- JPK VAT-7 - Nowa wersja JPK VAT-7(2) oraz deklaracje VAT-7(22) i VAT-7K(16).
Tak, jak dla poprzedniej wersji deklaracji, nie ma wzoru do wydruku. Stworzyliśmy własną wersję wydruku, żeby można było udokumentować deklaracje na papierze.

- Ryczałt - Dodaliśmy nową wersję zeznania PIT-28(24) oraz nowe wersje załączników:
- PIT-28/B(18)
- PIT/WZR(2)
- PIT/O(26)
- PIT/D(30)

- Wspólnik - Rozszerzyliśmy listę form opodatkowania o kartę podatkową.
Jak się okazało, wielu użytkowników rozliczających się kartą podatkową, wykorzystywało Buchaltera do obliczania składek na ubezpieczenia. Dlatego, żeby to umożliwić w roku 2022, dodaliśmy tę formę opodatkowania. Przy dopisaniu i
generowaniu raportów ZUS, obliczane są wszystkie składki, łącznie ze składką na ubezpieczenie zdrowotne.

- ZUS - Podczas przeglądu raportów, w kolumnie "P" wyświetlana jest litera "K", jeśli raport dotyczy osoby, która rozlicza podatki kartą.

 • Płace

- Pensje - Zmiany w obliczeniach płacowych. W sytuacji, gdy w jednym miesiącu są dwie listy płac i suma pensji przekracza 12800 zł., na liście nr 2 zaliczka na podatek jest korygowana. Zaliczka jest obliczana od sumy kwot brutto w miesiącu i od niej odejmowane są zaliczki w poprzednich list w tym miesiącu.

Wersja 2022.00.xx

 •  Podatki

- Składka na ubezpieczenie zdrowotne - Od 2022 zmieniły się zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Teraz wysokość składki zależy od dochodu
lub przychodu. Dochód jest obliczany z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne. Dlatego przenieśliśmy obliczanie wszystkich składek do funkcji obsługujących zaliczki na podatek dochodowy i ryczałt (PIT, PIT-L, RYCZAŁT).
Po obliczeniu zaliczek, Buchalter automatycznie dopisze raport do kartoteki ZUS lub zmodyfikuje istniejący.

- Dane właściciela/wspólnika - Ze względu na to, że sposób odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne zależy od formy opodatkowania, do danych
właściciela/wspólnika dodaliśmy opcję "forma opodatkowania".
Do wyboru są trzy możliwości:
podatek wg skali  PIT,
podatek liniowy  PIT-L,
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

- Dodatkowe nowe opcje dotyczą ulg:
dla klasy średniej, PIT-0 (dla seniorów, dzieci 4+, z tytułu przeniesienia się na teren RP)

- Dla rozliczających się ryczałtem, którzy chcą opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie przychodów uzyskanych w poprzednim roku, przewidzieliśmy:
włączenie takiego rozliczenia (czy zdrowotne na podstawie dochodu z poprzedniego roku ?), możliwość wprowadzenia przychodów za poprzedni rok. Na tej podstawie obliczamy miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- Ryczałt - Zmodyfikowaliśmy rozliczenia ryczałtu. Zrezygnowaliśmy z danych dotyczących przychodów z innych źródeł.
Teraz w rozliczeniu znajdują się tylko przychody wynikające z ewidencji przychodów oraz, wpisywany ręcznie, przychód z najmu prywatnego.
Przychody z najmu prywatnego są przydzielane do stawki 8,5% lub, po przekroczeniu limitu 100 000 zł. do 12,5%.

- Zmieniło się także rozliczenie kwartalne. - Składki na ubezpieczenie zdrowotne są obliczane i wpłacane co miesiąc. Dlatego, obliczenia ryczałtu muszą być także
wykonywane co miesiąc. W oknie przeglądu wyświetlane są wszystkie miesiące. Miesiące, w których kończy się kwartał są, w kolumnie "miesiąc", oznaczone jako "I kw", "II kw" itd.

- PIT, PIT-L - Nowe rozliczenie. Zmodyfikowaliśmy okna edycji oraz zestaw danych, które są potrzebne do obliczenia zaliczek.
Obliczenia uwzględniają ulgę PIT-0 oraz ,w przypadku PIT, ulgę dla klasy średniej. Ulgi są obliczane jeśli, w danych wspólnika, ustawione są odpowiednie opcje.

 •  ZUS podatki

- Tak, jak poprzednio, można dopisać raport w funkcji PODATKI / ZUS. Ale składka na ubezpieczenie zdrowotne dla właściciela nie będzie obliczana.
W oknie przeglądu, w kolumnie "P", wyświetlana jest informacja o formie opodatkowania wspólnika, a więc i o tym, w jaki sposób została obliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Wyświetlana jest litera, która oznacza:
P - podatek wg skali
L - podatek liniowy
R - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Dla osób współpracujących nie ma tej informacji.

 •  Płace
 • <<

 
stopka l program księgowy 2  

GRAF-SOFT
Al.Jerozolimskie 91
02-001 Warszawa