BUCHALTER II - program księgowy dla średnich firm Demo - program ksiegowy r2
Widok programu księgowego
 

 

Programy księgowe dla firm


Wersja 2024.07.xx

 •  Rozliczenie składki zdrowotnej

Włączyliśmy roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023.

 •   VAT-8, VAT-9M

Poprawka dotyczy podatników zwolnionych z VAT na podstawie art.113 ust.1 i 9. W ich przypadku, na deklaracjach nie było dokumentów.

- Zmiana typu dostawy dokumentu
- W Buchalterze można skrótem klawiszowym CTRL+T zmienić typ dostawy.
 Skorygowaliśmy działanie tej funkcji w taki sposób, że:  
- nowy typ dostawy jest zapisywany w pozycjach,
- jeśli dostawa jest krajowa, w pole kraj wpisywany jest kraj "POLSKA",
- jeśli dostawa nie jest krajowa, a pole kraj jest puste lub kraj = "POLSKA", wyświetlamy   listę krajów do wyboru (zawartość listy zależy od typu dostawy: kraje UE, kraje nie należące do UE, wszystkie),
- jeśli po zmianie dostawy zmieniły się stawki VAT (zależą od kraju), przeliczane są kwoty VAT i brutto,
- ponownie obliczane jest podsumowanie faktury.

- Zmiana typu dostawy pozycji dokumentu

Są sytuacje, gdy na jednym dokumencie są pozycje z różnymi typami dostaw np.: sprzedawca świadczy usługi transportowe i wystawia jedną fakturę, na której są dostawy krajowe oraz poza krajem. Dotyczy to także dostaw towarów i usług w UE.

- Do okna edycji dodaliśmy pole "dostawa". Za pomocą klawisza [F4] - Zmień, można   zamienić dostawę:
- z krajowej na poza krajem,
- z WDT na usługi w UE.
Oczywiście jest możliwość zamiany odwrotnie:
- z poza krajem na krajową, 
- z usługi w UE na WDT.
 Automatycznie zmienia się stawka VAT i zostają przeliczone pola VAT i wartość brutto/netto.

 •  VAT-UE

Umożliwiliśmy zmianę typu dostawy w pozycjach dokumentów. Na jednej fakturze może wystąpić WDT i UE- usługa. 
Stąd wynikła konieczność zmiany przy generowaniu VAT-UE. Wcześniej sprawdzany był typ dostawy całej faktury. Teraz sprawdzany typ dostawy pozycji dokumentu.

-Filtr na datę sprzedaży

Dodaliśmy filtr na datę sprzedaży w sprzedaży głównej i pomocniczej.

- Zmiana formy płatności
Zmieniliśmy podstawienie terminu płatności. 
Jeśli płatność jest ustawiona na:
- gotówka, 
- czek, 
- zapłacono gotówką, 
- karta.
do terminu płatności podstawiamy datę wystawienia faktury.
Przy pozostałych formach płatności, termin płatności nie jest zmieniany.

- Koszty uzysku umów
Przy obliczeniu kosztów uzyskania uwzględniliśmy składkę na PPK pracodawcy.

Wersja 2024.06.xx

 •  PIT-L, Ryczałt

Dodaliśmy PIT-37 i PIT-38.

- PIT-36L
Dodaliśmy pole "doliczenia", w którym można wpisać zwrot składki zdrowotnej wynikającej z rozliczenia rocznego.Zgodnie z art.45 ust 3a ustawy o PIT, musi ona zostać doliczona do przychodu/dochodu.
Odblokowaliśmy pola w części G.5.1 i G.5.2 deklaracji (zwiększenia / zmniejszenia podstawy obliczenia podatku). 
Poprzednio kwoty w nich wynikały z załącznika PIT/WZ. Wobec tego, że załącznika już nie ma, kwoty można wpisać ręcznie.

 •  JPK_FA - import

Podczas importu plików JPK_FA odczytujemy pola dotyczące procedur szczególnych.
Dzięki temu, możemy odnaleźć faktury z dostawą OSS.
Problemem jest adres nabywcy, na który w pliku JPK_FA przeznaczono jedno pole.
Bardzo trudno jest właściwie rozkodować składniki adresu, ze względu na to, że nie wiadomo, szczególnie w przypadku adresu zagranicznego, w jaki sposób adres jest wypełniony. Gdzie znajduje się kraj, miasto czy ulica. Dlatego, przy imporcie, po napotkaniu faktury OSS, wyświetlamy okno z adresem nabywcy. Na podstawie adresu użytkownik może wybrać kraj. Z kolei, wybór kraju powoduje właściwe ustawienie stawek VAT.Nie możemy automatycznie określić, czy dostawa obejmuje usługi czy towary. W pliku JPK_FA nie ma takiej informacji. Przyjęliśmy, że są to dostawy towarów.

Jeśli na fakturze są dostawy usług, należy skorygować odpowiedni parametr w pozycjach faktur. (SPRZEDAŻ / MODYFIKUJ / POZYCJE).

 •  JPK_VAT kwartalny

Poprawiliśmy przepisanie naliczonego podatku z IV kw. poprzedniego roku do rozliczenia w I kw. roku bieżącego.
Druga poprawka dotyczy wykazywania ulgi za złe długi. Poprzednio uwzględnialiśmy te ulgi w ostatnim miesiącu kwartału, ponieważ wtedy sporządzana jest deklaracja. Ale podobno należy je wykazywać w miesiącu, w którym upłynęło 90 dni od terminu płatności. Oznacza to, że także w dwóch pierwszych miesiącach kwartału.W ostatnim miesiącu kwartału, ulga jest dopisywana na życzenie użytkownika (ALT+F5). Dlatego, przy dopisaniu ewidencji w dwóch pierwszych miesiącach kwartału dodaliśmy pytanie "Czy dodać korekty za złe długi?". 

 •  JPK VAT-7

Niepotrzebnie faktury marża z ujemną marżą były wykazywane w części deklaracyjnej JPK_VAT-7.
Poprawiliśmy eksport.

 •  Pracownicy

Do danych pracowników dodaliśmy parametr "stopa podatku dla umów".
Można wybrać "podstawowa" / "podwyższona".
Parametr jest wykorzystywany przy wystawianiu umów.

 •  Lista płac

Poprawka dotyczy składnika D512 "zakwaterowanie pracownika". 
Składnik miał ustawiony na stałe parametr "czy wypłacany?" na TAK.
Zmieniliśmy obliczenia, tak żeby uwzględniały sytuacje, w których ten składnik nie jest wypłacany.

 •  Zmiana typu dostawy

W Buchalterze można skrótem klawiszowym CTRL+T zmienić typ dostawy.
Skorygowaliśmy działanie tej funkcji w taki sposób, że:  
- jeśli dostawa jest krajowa, w pole kraj wpisywany jest kraj "POLSKA",
- jeśli dostawa nie jest krajowa, a pole kraj jest puste lub kraj = "POLSKA", wyświetlamy listę krajów do wyboru (zawartość listy zależy od typu dostawy: kraje UE, kraje nie należące do UE, wszystkie),
- jeśli po zmianie typu dostawy zmieniły się stawki VAT (zależą od kraju), przeliczane są kwoty VAT i brutto,
- ponownie obliczane jest podsumowanie faktury.

 •  Ewidencja zakupów

Przywróciliśmy skrót klawiszowy CTRL+X, który zamienia zwykłą fakturę na fakturę MP i odwrotnie.

Wersja 2024.05.xx

 •  PIT-28

W dotychczasowym zeznaniu nie przewidzieliśmy doliczeń do przychodów.
Wynikają one z art. 21 ust. 2a ustawy o zryczałtowanym podatku. Może to być np. zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 r. (wynikającej z rocznego rozliczenia).
Do okna edycji, na str. 2, dodaliśmy pole, którym można wpisać kwotę doliczenia.
Doliczenie zostanie rozdzielone na poszczególne stawki ryczałtu, zgodnie z udziałem przychodu stawki w całości przychodów. 

 •  PIT-36

Poprawiliśmy eksport zeznania PIT-36. Zmiana dotyczy pól przepisywanych

Wersja 2024.04.xx

 

 •   PIT-36L

Niektórzy użytkownicy mają problem z kwotą odliczeń składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Przyczyny mogą być różne np. zaliczenie składek do kosztów albo składki nieuwzględnione przy obliczaniu zaliczek.
W oknie edycji dodaliśmy dwa, wypełniane ręcznie,  pola:
- zmniejszenie składek
- zwiększenie składek
Łącznie ze składkami odliczonymi w zaliczkach służą do obliczenia ostatecznej kwoty:
   składki do odliczenia = składki odliczone w zaliczkach - zmniejszenie + zwiększenie.
Składki te są ograniczane do:
- dochodu  (dochód z działalności gospodarczej + dochód z produkcji rolnej - straty - składki ZUS) albo 
- ustawowego limitu odliczeń (10200 zł.).

 •  Import JPK_FA

Schemat JPK_FA przewiduje trzy rodzaje dokumentów:
VAT       - faktura podstawowa, 
KOREKTA   - faktura korygująca,
ZAL       - faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności.

Brakuje informacji, że faktura została wystawiona do paragonu.
Dlatego, przy imporcie JPK_FA:
- do głównej sprzedaży, wszystkie faktury zostaną zaimportowane jako zwykłe,
- do sprzedaży pomocniczej, wszystkie faktury zostaną zaimportowane jako faktury do paragonu.
Aby ułatwić obsługę ewidencji po imporcie, dodaliśmy funkcję, która pozwala na przeniesie dokumentów pomiędzy ewidencjami sprzedaży.
Funkcja jest uruchamiana klawiszem F4.
Nie wszystkie typy dokumentów można przenosić. Po wybraniu niewłaściwego dokumentu wyświetlany jest komunikat.

Jeżeli JPK_FA zawiera faktury zaliczkowe, należy zaimportować plik JPK_FA w sprzedaży pomocniczej i za pomocą funkcji przenieść  zwykłe faktury do sprzedaży głównej.
Gdy w pliku JPK_FA nie ma faktur zaliczkowych, można importować do obu ewidencji sprzedaży. Wybór zależy od ilości faktur i faktur do paragonu. Jeśli faktur do paragonów jest mniej niż zwykłych, należy plik zaimportować do głównej sprzedaży i za pomocą funkcji przenieść  faktury do paragonu do sprzedaży pomocniczej.

 • Znaki narodowe

Dodaliśmy rozszerzoną obsługę znaków narodowych do edycji wydruków (czarne okna).

 •  Sprzedaż bezrachunkowa

Okazało się, że lista typów dostaw w sprzedaży bezrachunkowej jest niewystarczająca.
Niektórzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych, którą ewidencjonują w kasie lub drukarce fiskalnej. Są to transakcje zarówno krajowe jak i poza krajem oraz sprzedaż usług na terytorium UE.

Wobec tego rozszerzyliśmy listę dostaw:
1. KRAJOWA    
2. WDT        
3. EKSPORT    
4. UE-usługi  
5. POZA KRAJEM

- Wydruk rejestru sprzedaży

W wydruku rejestru głównej sprzedaży:
- dodaliśmy podsumowanie faktur do paragonów ze sprzedaży pomocniczej,
- poprawiliśmy niewłaściwą kwotę w kolumnie WDT.

 •  VAT-UE

W deklaracji VAT-UE nie były wykazywane dokumenty zakupu z nabyciami:
- WNT towarów trójstronne
- WNT śr. tran. trójstronne
- WNT paliw trójstronne 

Wersja 2024.03.xx

 •  PIT-38

Dodaliśmy nowe zeznanie PIT-38.
Dotyczy ono podatników, którzy: 
1) uzyskali przychody: 
  a) z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych, udziałów (akcji) w spółkach lub udziałów w spółdzielni, 
  b) z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach lub wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny, 
  c) z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych lub z pochodnych instrumentów finansowych, 
2) uzyskali przychody lub ponieśli koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych. 

Do zeznania PIT-38 można dołączyć załącznik PIT/ZG.
W związku z tym nastąpiły zmiany w oknach edycji tego załącznika. 
Są teraz dwa okna:
- dla przychodów rozliczanych w PIT-36 (część C.1 załącznika) i 
- dla przychodów rozliczanych w PIT-36L (część C.2 załącznika) i PIT-38 (część C.3 załącznika).
W drugim oknie aktywowane są pola odpowiednie dla rodzaju zeznania.

 • Eksport zeznań

Uruchomiliśmy eksport zeznań podatkowych:
 PIT-28 (26),  PIT-36 (31), PIT-36L (20),  PIT-37 (30)
oraz załączników:
 PIT/B (21),  PIT/BR (7), PIT/D (31),  PIT/M (10),  PIT/O (28),  PIT/ZG (8),  PIT-28/B (20)

 • Parametry płacowe

Ustawiliśmy przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale w 2023 r. na kwotę 7767,85 zł.
Użytkownicy nie muszą sami modyfikować tego parametru. Jeśli w opcjach jest wpisana inna kwota, zostanie podstawiona prawidłowa.

 • Znaki narodowe

Uruchomiliśmy obsługę znaków, które nie występują  w polskim alfabecie.
Dla ułatwienia wprowadzania podzieliliśmy je na niemieckie, czeskie, słowackie i tureckie.
Dodatkowo dołączyliśmy znaki specjalne: §, ® i ©.

Obsługa jest uruchamiana po wciśnięciu:
- CTRL + SHIFT + strzałka w górę (UP) lub 
- CTRL + SHIFT + strzałka w dół (DOWN).

Wyświetli się okno z wykazem dostępnych znaków. Znak wybieramy klawiszami kursora i zatwierdzamy ENTER.

Wersja 2024.02.xx

 • SPRZEDAŻ

W głównej sprzedaży, na życzenie klientów, przywróciliśmy rachunki i korekty rachunków.

 •  RYCZAŁT rozliczenie roczne

Zmieniliśmy wydruk rocznego rozliczenia ryczałtu. 
Na str. 2 dodaliśmy posumowanie ryczałtu z rozliczeń miesięcznych, ryczałt wynikający z obliczeń za cały rok, różnicę podsumowania i ryczałtu rocznego oraz obliczone kwoty do wpłaty i nadpłaty.

Wersja 2024.01.xx

 •  Eksport deklaracji rocznych z płac

- Ze względu na to, że termin składania deklaracji dotyczących płac mija z końcem stycznia, w pierwszej kolejności zaktualizowaliśmy eksport:
PIT-11(29), PIT-4R(13), PIT-8AR(13)

 •   Płaca minimalna

W parametrach płacowych zamiast jednego parametru "minimalna płaca" i "minimalne stawka za godzinę" są obecnie dwa. Jeden dotyczy okresu styczeń-czerwiec, drugi za lipiec-grudzień. Dostosowaliśmy obliczenia płacowe do zmian płacy minimalnej w trakcie roku.

- Ubezpieczenie zdrowotne

Dostosowaliśmy obliczenia minimalnej składki na ubezpieczenie zdrowotne do zmiany minimalnego wynagrodzenia w roku 2024.

 •  Ewidencje

Przywróciliśmy możliwość zmiany typu dostawy i nabycia. 
Z sygnałów od klientów wynika, że sztywne ustawienie tych danych jest niepraktyczne.
Zdarza się, że dane dokumentów są importowane z innych programów księgowych i różnią się od danych obliczanych przez Buchaltera. Dotyczy to najczęściej zaokrągleń, które są realizowane w różny sposób.Co za tym idzie, wyłączyliśmy blokadę pola "typ stawki VAT" i "VAT", żeby umożliwić ich edycję, na wypadek gdyby się okazało, że są źle wypełnione lub nie zgadzają się z dokumentem. 

 •  e-Deklaracje

Zmieniliśmy okno danych autoryzacyjnych. Dotyczy to informacji o numerach pól z poszczególnych zeznań rocznych, z których należy przepisać kwoty przychodów.

- Import faktur sprzedaży i zakupów
Zmodyfikowaliśmy import faktur sprzedaży w formacie Buchaltera (SPRZEDAŻ - MENU - IMPORT). Import w sprzedaży głównej jest inny niż w pomocniczej.
Importowane są tylko dokumenty występujące w wybranej ewidencji np. faktury zaliczkowe, zaliczkowe do paragonu, do paragonu i PRO FORMA tylko w sprzedaży pomocniczej.

- Import faktur zakupów
Zmodyfikowaliśmy import faktur zakupu w formacie Buchaltera (ZAKUPY - MENU - IMPORT). Zmiany dotyczą typów nabycia, które nie występują w roku 2023.

- JPK_FA
Dostosowaliśmy import i eksport do zmian w obu ewidencjach sprzedaży. 

Wersja 2024.00.xx

 Zmiany w ewidencjach są znaczne. Obowiązują od roku 2024. 

Prosimy nie zwlekać z instalacją tej aktualizacji, ponieważ musi być zainstalowana przed dopisaniem dokumentów 
w roku 2024.

 • Zmodyfikowaliśmy w ewidencjach:

- filtry,
- podsumowania,
- wydruki,
- obliczenia dla VAT-UE,
- obliczenia dla JPK_FA, JPK_VAT i JPK_V7,
a także stawki VAT w Detalu i Magazynie.

 • Zeznania roczne

Dołączyliśmy nowe wersje zeznań podatkowych za rok 2023.

- Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: 

PIT-28 (26), PIT-28/B (20), PIT/O (28)

 - Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu i załączniki do zeznań: 
  PIT-36 (31), PIT/B (21), PIT/BR (7), PIT/O (28), PIT/ZG (8), PIT/D (31), PIT/M (10)
  PIT-36L (20), PIT/B (21), PIT/BR (7), PIT/O (28), PIT/ZG (8), PIT-37 (30), PIT/O (28)
  PIT/D (31)

- Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy: PIT-4R (13)
- Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym: PIT-8AR (13)

 • e-Faktury

Nie ulega wątpliwości. że e-Faktury będą wymieniane pomiędzy firmami i biurami rachunkowymi. Dlatego musieliśmy dokonać licznych zmian w ewidencjach sprzedaży i zakupu. Wynikają one z tego, że dotychczas wszystkie obliczenia dotyczące rozliczenia VAT, eksportu plików JPK itd. opierały się na stawkach VAT. W Buchalterze mieliśmy 13 stawek. W e-Fakturach występuje ich 7.

  nr   Buchalter          e-Faktury
   1   podstawowa         podstawowa
   2   obniżona              obniżona 1
   3   super obniżona    obniżona 2
   4   ryczałt taxi            ryczałt taxi
   5   zerowa-kraj           zerowa
   6   zwolniona             zwolniona
   7   nie podlega          nie podlega
   8   zerowa-export  
   9   zerowa-zwrot   
  10   eksport usłług UE   
  11   zwrot rolnikom 
  12   nie podlega z odl  
  13   bez stawki 

Musieliśmy zredukować ilość stawek w Buchalterze, żeby dostosować się do zawartości plików e-Faktur.Inaczej nie byłby możliwy prawidłowy import e-Faktur do Buchaltera.

Odejście od rozliczeń wg stawek spowodowało, że trzeba było ustalić inny sposób rozliczeń. 
Służą do tego zmodyfikowane typy dostaw i nabyć.

 •  Sprzedaż

- Dokumenty sprzedaży
Usunęliśmy zbędne typy dokumentów (rachunki i korekty rachunków) oraz zmniejszyliśmy ilość typów dokumentów:

  1   FAKTURA               
  2   FAKTURA mały podatnik 
  3   FAKTURA marża         
  4   KOREKTA
  5   SPRZEDAŻ bezrachunkowa

Niektóre dokumenty z poprzedniej listy zostały przesunięte do sprzedaży pomocniczej.

-  Dostawy
Zmieniona lista dostaw:

  1   KRAJOWA        
  2   WDT
  3   EKSPORT        
  4   OSS            
  5   UE-usługi      
  6   POZA KRAJEM    
  7   WDT trójstronna
  8   ZWROT podróżnym

Rodzaj dostawy determinuje jakie stawki VAT znajdą się na dokumencie oraz czy można je edytować.

  dostawa               stawka VAT      modyfikacja
  krajowa                wszystkie          TAK
  WDT                     zerowa             NIE
  eksport                 zerowa             NIE
  OSS                      wszystkie         TAK
  UE - usługi            nie podlega       NIE
  poza krajem           nie podlega      NIE
  WDT trójstronna    zerowa             NIE
  ZWROT podróżnym    zerowa         NIE


- Stawki VAT
W sprzedaży dostępne są następujące stawki VAT:

  1   podstawowa   23%
  2   obniżona 1    8%
  3   obniżona 2    5%
  4   ryczałt taxi  4%
  5   zerowa        0%
  6   zwolniona     zw
  7   nie podlega   np

oraz, dla sprzedaży bezrachunkowej (dla tych, którzy obliczają VAT należny wg struktury zakupów):

8   bez stawki    0%

 •  Sprzedaż pomocnicza

Rodzaje dostaw i stawki VAT są takie same jak w sprzedaży głównej.

- Dokumenty sprzedaży pomocniczej
Zmieniliśmy listę typów dokumentów.

  1   FAKTURA zaliczkowa    
  2   ZALICZKOWA do paragonu
  3   FAKTURA do paragonu   
  4   KOREKTA
  5   FAKTURA PRO FORMA     

 •  Zakupy

- Dokumenty zakupów
Zmniejszyliśmy ilość typów dokumentów (usunęliśmy rachunki i rachunki korygujące),

  1   FAKTURA               
  2   FAKTURA mały podatnik 
  3   FAKTURA VAT RR         
  4   KOREKTA

 - Nabycia
Zmieniliśmy listę typów nabycia.

  nr            nazwa
  1   KRAJOWE
  2   WNT towarów
  3   WNT r. transportu
  4   WNT paliw
  5   IMPORT usług
  6   IMPORT usług art. 28b
  7   IMPORT towarów
  8   IMPORT towatów art. 33a
  9   PťATNIK NABYWCA
  10  WNT towarów trójstronne
  11  WNT  transportu trójstronne
  12  WNT paliw trójstronne

- Stawki VAT

  1   podstawowa      23%
  2   obniľona 1       8%
  3   obniľona 2       5%
  4   ryczaˆt taxi     4%
  5   zerowa           0%
  6   zwolniona       zw
  7   nie podlega     np
Dla faktur VAT RR:
  8   zwrot rolnikom   7%

- Odliczenie VAT
Zmiana typów nabycia pozwoliła na zredukowanie liczby pozycji na liście dla opcji "czy odliczać VAT?".

  nr  poprzednie      nr    nowe
  1   TAK             1     TAK
  2   NIE             2     NIE
  3   Paliwa
  4   50%             3    TAK 50% 
  5   —r.Tr.UE 100%
  6   Art.28b      
  7   Paliwa UE    
  8   —r.Tr.UE 50% 
  9   Art.28b 50%  

 

 • Detal

Dostosowaliśmy do zmiany stawek VAT.

 • Magazyn

Kartoteki towarów i usług dostosowaliśmy do zmiany stawek VAT.

 • Płace

- Dostosowaliśmy obliczenia w płacach i umowach do nowych formularzy zeznań PIT-4R i PIT-8AR.
-  Karta płac
Usunęliśmy nieaktualne informacje i dodaliśmy informacje:
- o przychodzie zwolnionym,
- o składkach społecznych do odliczenia od przychodu,
- o zapłaconych składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

Wersja 2023.08.xx

 • Transport międzynarodowy

- Od sierpnia obowiązują nowe zasady wynagradzania kierowców w transporcie międzynarodowym, do listy składników wynagrodzeń dodaliśmy nowe: 

kod                       nazwa                                 
                                                                         
D520  zmniejszenie podstawy składek - transport międzynarodowy   
D521  przychód zwolniony - transport międzynarodowy              
D522  zwrot kosztów noclegu - transport międzynarodowy           
D523  zwrot kosztów podróży - transport międzynarodowy           
D524  zwrot innych kosztów - transport międzynarodowy            
D525  zwrot kosztów sanitarnych - transport międzynarodowy       

Przy dopisywaniu składników D520 i D521 należy je obliczyć i wpisać w złotych.
- W umowach zmieniliśmy sposób dopisania - Najpierw ustala się parametry umowy oraz wybiera pracownika.
Od parametrów zależy zawartość okna dopisania oraz lista tytułów umowy.
- Wynagrodzenia w transporcie międzynarodowym zostały uwzględnione w podsumowaniach pensji, umów oraz w PIT-11 (na PIT-11 nie wykazuje się przychodu zwolnionego). 

 •  Dane podatnika z GUS

- Umożliwiliśmy pobieranie danych firmy z GUS na podstawie NIP. Należy wprowadzić NIP, a następnie nacisnąć F6.
Pobrane dane są wyświetlane w specjalnym oknie. Można je edytować i zapisać. 

Wersja 2023.07.xx

 •   Najem prywatny w ryczałcie 

- Ze względu na zmianę przepisów dotyczących rozliczenia z wynajmu prywatnego małżonków do danych wspólnika dodaliśmy dodatkowy parametr "rozliczenie ryczałtu z najmu prywatnego z małżonkiem ?" (str. 1).  Jeśli ten parametr jest ustawiony na TAK, począwszy od rozliczenia za lipiec (III kwartał), limit dla stawki 8,5% zostanie zwiększony do 200 000 zł.

 •  Podatki - ryczałt

- Zmieniliśmy obliczenia ryczałtu w związku ze zmianą limitów dla rozliczenia najmu prywatnego.

 •  Świadectwo pracy

- Dodaliśmy wypełnienie pozycji świadectwa pracy dotyczących nieobecności.
Dotyczy to pozycji w punkcie 6. wzoru opublikowanego w rozporządzeniu Ministra rodziny i polityki społecznej z dnia 11 maja 2023:
2)  Urlop wypoczynkowy    N800
4)  Urlop bezpłatny       N111
5)  Urlop ojcowski        N327
6)  Urlop rodzicielski    N319
7)  Urlop wychowawczy     N121, N122
11) Niezdolność do pracy  N331, N333
Pozycje te są wypełniane na podstawie kartoteki nieobecności.

 •  Zasiłek macierzyński

- Do danych pracownika dla ZUS (str. 3) dodaliśmy parametr "zasiłek macierzyński".
Można wpisać trzy wartości: 100%, 81,5% i 70%.
Parametr jest wykorzystywany przy obliczeniach zasiłku. W przypadku, gdy w danych pracownika pole "zasiłek macierzyński" nie jest wypełnione, zasiłek jest liczony ze stopą 100%.

 •  NIP na wydrukach księgi i ewidencji przychodów

- Na wydrukach KPiR oraz ewidencji przychodów dla ryczałtu, do nazwy firmy dodaliśmy NIP.

Wersja 2023.06.xx

 •   Umowa o pracę

- Nowy wzór formularza wynikający ze zmian w Kodeksie Pracy.

 •  Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

 Zmiana nastąpiła ze względu na nowe stanowisko ZUS (z 17 maja 2023 r.) w sprawie rozliczenia rocznej składki zdrowotnej w przypadku, gdy:

- podatnik w roku 2022 rozliczał się podatkiem liniowym, 
- w rozliczeniu rocznym zmienił formę opodatkowania na skalę podatkową, 
- w roku 2023 znów rozlicza się podatkiem liniowym.

Zgodnie z nowymi wytycznymi, w takim przypadku, ma być tylko jedno rozliczenie, dla skali podatkowej z rokiem składkowym od lutego 2022 do stycznia 2023. 
Do tej pory trzeba było w rozliczeniu zaznaczyć dwie formy opodatkowania dla skali za okres luty - grudzień 2022 i dla liniowego za styczeń 2023.
W takich sytuacjach trzeba uruchomić ZDROWOTNE ROK z menu WSPÓLNIK i ponownie przeliczyć.

Wersja 2023.05.xx

 •  Roczne rozliczenie składki zdrowotnej 

- Dodaliśmy rozliczenie rocznej składki zdrowotnej, uruchamiane jest nową funkcją ZDROWOTNE ROCZNIE z menu WSPÓLNIK.

 •  Pracownicy 

- Wprowadziliśmy nowy wzór świadectwa pracy, zgodny z projektem Ministerstwa Pracy z  2023-04-24.  Z godnie z § 2. rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

 •  Ewidencje 

- klawisze skrótów - Doszły do nas sygnały, że przy pracy zdalnej nie działają niektóre skróty klawiszowe w ewidencji 
sprzedaży i zakupów. Przypisaliśmy do tych skrótów dodatkowe klawisze.
W sprzedaży:
Alt + F/F1  - opis klawiszy skrótów 
Alt + G/F2  - księgowanie 
Alt + O/F3  - oznaczenia 
Alt + P/F4  - procedury 
W zakupach:
Alt + G/F2  - księgowanie 
Opis Alt + G/F2 oznacza, że działają obie kombinacje Alt + G i Alt + F2.

Wersja 2023.04.xx

 •  Ulga dla seniorów

- Zmieniliśmy obliczenia w przypadku ulgi dla seniorów. 
Dotychczas przyjmowaliśmy, że ulga przysługuje w całym roku. Ale, zgodnie z interpretacjami Min. Fin., ulga przysługuje tylko za okresy, w których senior spełnia warunki dla ulgi, tzn. osiągnął wiek emerytalny i opłaca składki na ubezpieczenia społeczne.

 •  Dane wspólnika

- Zmodyfikowaliśmy pierwsze okno edycji.
Usunęliśmy niepotrzebne dane (drugie imię, imię ojca i matki, miejsce urodzenia, poczta, telefon, fax), które nie są wykorzystywane w Buchalterze.
Dodaliśmy miesiące zwolnienia w ramach ulgi dla seniorów oraz lata, które są objęte ulgą na powrót (od i do). Przy okazji, zmodyfikowaliśmy też dane dla osób współpracujących.
Zmiany mają zastosowanie od roku 2022.

 •  Umieściliśmy w programie kilka funkcji, które pomagają przy modyfikacji danych wspólnika:

a) ulga na powrót
   - jeśli przy wejściu w modyfikację ulga na powrót = TAK, a "rok od" = "rok do" = 0, podstawiamy 
     2022 i 2025,
   - zmiana z TAK na NIE zeruje pola "rok od" i "rok do",
   - zmiana z NIE na TAK powoduje podstawienie do "roku od" roku rozrachunkowego,
   - pole "rok do" jest obliczane.
b) ulga dla seniora:
Jeśli przy wejściu w modyfikację:
- ulga dla seniorów = TAK, a miesiące nie są ustawione, podstawiamy TAK dla wszystkich miesięcy,
- ulga dla seniorów = NIE, pola miesięcy są czyszczone i nie są dostępne.

 •  Obliczenia zaliczek PIT i ryczałtu

- Skorygowaliśmy obliczenia tak, żeby uwzględniały miesiące ulgi dla seniorów.
Po uruchomieniu funkcji PIT, PIT-L i ryczałtu sprawdzamy:
- czy jest ustawiona ulga dla seniorów. Jeśli tak, a nie są ustawione miesiące dla tej ulgi, podstawiamy TAK dla wszystkich miesięcy, 
- czy jest ustawiona ulga na powrót. Jeśli tak, a nie są ustawione lata OD i DO, podstawiamy 2022 i 2025.
Skorygowane dane są zapisywane w danych wspólnika i dzięki temu nie trzeba ich modyfikować.

 •  Kwota dla OPP

- Zrezygnowaliśmy z automatycznego obliczenia kwoty do przekazania dla OPP przy dopisaniu zeznania. Nie wszyscy tego chcą. Zamiast tego, dodaliśmy mechanizm obliczenia tej kwoty, uruchamiany, gdy kursor jest ustawiony w polu kwoty po naciśnięciu [F4]-Oblicz.

 •  Zeznania roczne

- Przy dopisaniu zeznań uwzględniliśmy nowe parametry dla ulgi dla seniorów (PIT-28, PIT-28/B, PIT/B) .

 •  PIT-28

- Poprawiliśmy zaokrąglenie podstawy opodatkowania (pole 197).

 •  PIT-36

- Poprawiliśmy eksport pól nr 142, 145 i 146  (dochód z inne źródła podatnika - przychód z praktyk i zasiłku macierzyńskiego). Jeśli niewypełnione było pole 140 (przychód z innych źródeł podatnika) nie były eksportowane.

 •  PIT-36L

- Poprawiliśmy:
aktualizację statusów zeznania:
   - po eksporcie,
   - po uruchomieniu funkcji PIT-36L (synchronizacja z kartoteką e-deklaracji: wysłane, UPO).
 * podstawienie strat z lat ubiegłych

 •  PIT/O

- Poprawiliśmy eksport danych dzieci (część C, wiersz 3). Nie były eksportowane, gdy ulga dla dzieci wynosiła zero. Ulga jest ograniczona do wysokości podatku i jeśli podatek wynosił zero, to ulga także. Jednak podatnik może otrzymać dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci. Do tego  potrzebna jest kwota przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci. 

 •  Podatki - Ryczałt

- Do wydruku tabulogramu dodaliśmy przychody, udział, przychody wspólnika z najmu.

 •  Księga - konta

- Dokumenty zaksięgowane z ewidencji sprzedaży i zakupów nie mają konta w księdze. Nie jest 
ustawiane przy księgowaniu, ponieważ każda pozycja w dokumencie może mieć inne konto, a wtedy nie wiadomo, które konto zapisać w księdze. Okazało się jednak, że niektórzy użytkownicy chcieliby mieć jedno konto dla całego dokumentu.
Wyłączyliśmy więc blokadę modyfikacji konta dla zaksięgowanych dokumentów.
W związku z tym, konieczne było zmodyfikowanie statystyki kont.

 •   Pensje

- Poprawiliśmy ograniczenie składki zdrowotnej dla pensji z pakietem mobilności. Przy obliczeniu zaliczki dla 2021, zaliczka powinna być liczona od przychodu opodatkowanego (brutto - 0.3 diety), a była liczona od brutto.

Wersja 2023.03.xx

 •  Zeznania roczne

- W naszym, skomplikowanym, systemie podatkowym może się zdarzyć, że podatnik musi złożyć więcej niż jedno zeznanie roczne np. PIT-36L z działalności gospodarczej,  PIT-28 w prywatnego wynajmu nieruchomości i PIT-37 np. z emerytury, renty czy z chorobowego z ZUS.
Dlatego, do menu PIT, PIT-L i RYCZAŁT dodaliśmy opcje umożliwiające sporządzenie dodatkowych zeznań:
*  RYCZAŁT    PIT-37 
*  PIT-L    PIT-28, PIT-37
*  PIT    PIT-28

 •  Podatki - ZUS

- Dodaliśmy podsumowanie składek za cały rok.
Po uruchomieniu sumowania wybieramy wspólnika, którego składki chcemy sumować. 
Podsumowanie zawiera także składki osób współpracujących. Są one umieszczone w osobnych 
wierszach, pod składkami wspólnika.
Podsumowanie można wydrukować.

 •  Listy płac, umowy

-  kod tytułu ubezpieczenia: 22 50 - osoba powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, która z tego tytułu pobiera wynagrodzenie Osoby z takim kodem tytułu ubezpieczenia opłacają tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
Uwzględniliśmy obsługę tego kodu w umowach i na listach płac (nie są obliczane składki na ubezpieczenia społeczne).

 •  PIT-28

 Poprawiliśmy:
-  źle zaokrąglony należny ryczałt,
- przy odliczeniach od przychodu w części F.2, brak zaokrąglenia udziału poszczególnych stawek do 2 miejsc dziesiętnych,
- nieprawidłowy eksport poz. 124 i 125 (eksportowała się kwota z poz. 125),
- PIT-28/B - źle wyświetlona kwota przychodu przypadającego na wspólnika (przychód ze stawką 
14% był wyświetlany w wierszu dotyczącym stawki 17%).

 •  PIT-36

Poprawiliśmy:
- podsumowanie przychodów i kosztów z okresów zawieszenia działalności (nie były uwzględnione),
- podstawienie należnych i zapłaconych zaliczek przy rozliczeniu kwartalnym (niewłaściwe pozycje zeznania),
- eksport pola "źródła strat" (poz. 219) dla małżonka.

 •  PIT-36L

Poprawiliśmy:
- podsumowanie przychodów i kosztów z okresów zawieszenia działalności (nie były uwzględnione),
- podstawienie należnych i zapłaconych zaliczek przy rozliczeniu kwartalnym (niewłaściwe pozycje zeznania),
- gdy odliczone składki zdrowotne były niższe od limitu, do zeznania podstawiana była całą kwota limitu (8700).

Wersja 2023.02.xx

 •  Podatki

- Zeznania roczne za rok 2022.
Nowe wzory zeznań:
*  PIT-36 (30)
*  PIT-36L (19)
*  PIT-28 (25)
*  PIT-37 (29)
oraz załączników:
*  PIT/B (20) dla PIT-36 i 36L
*  PIT/BR (6) dla PIT-36 i 36L
*  PIT/O (27) dla PIT-28, 36, 36L i 37
*  PIT/M (9)
*  PIT-28/B (19)
Wzory załączników 
*  PIT/D (30)
*  PIT/WZ (2)
*  PIT/ZG (7)
nie zostały zmienione, ale zmienił się eksport do XML.

 •  Ulgi PIT-0

- Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152, 153 i 154 (ulga na powrót, dla rodzin 4+ i dla pracujących 
seniorów) zwolnione są przychody do kwoty 85 528 zł. 
Przy dopisaniu zeznania, informacja o rodzaju ulgi jest przepisywana z danych wspólnika. Wpływa ona na obliczenia w załącznikach PIT/B i PIT-28/B.

 •  Załączniki PIT/B

- Zgodnie z informacją, którą uzyskaliśmy z Krajowej Administracji Skarbowej, w tych załącznikach nie wykazuje się przychodu zwolnionego na podstawie ulg PIT-0.  
"Przychody opodatkowane należy wykazać w załączniku PIT/B w części C dotyczącej spółki jak i przypadające na podatnika."

 •  Załączniki PIT-28/B

- Podobnie, jak w przypadku PIT/B, na tych załącznikach powinien być tylko przychód opodatkowany.

 •  Zmiana sposobu opodatkowania PIT-L

- W menu PIT-L pojawiła się opcja PIT-36.
Pozwala na dopisanie zeznania PIT-36 na podstawie danych do rozliczenia zaliczek na podatek liniowy. Po jej uruchomieniu zostanie wyświetlone okno przeglądu i menu dla deklaracji PIT-36.

 •  Zmiana sposobu opodatkowania ryczałt

- Także w menu RYCZAŁT jest opcja PIT-36.
Dane o przychodzie i odliczeniach od przychodu zostaną pobrane z rozliczeń ryczałtu. 

 •  Umowy

- Poprawiliśmy obliczenie podatku od umowy o dzieło osoby objętej ulgą dla młodych. Umowa o dzieło nie podlega zwolnieniu, więc podatek jest obliczany.

 •  Podatki - ZUS

- W oknie przeglądu zmieniliśmy opis i treść kolumny "P". Był tam wyświetlany skrót nazwy podatku. Ponieważ było to nieczytelne, zamieniliśmy tytuł kolumny na "podatek" i wyświetlamy nazwy podatku: 
PIT, PIT-L, RYCZ. i KARTA. 

 •  ZUS osoby współpracującej

- W przypadku korekty ZUS podczas obliczeń podatkowych, źle zapisywała się podstawa na zdrowotne dla osoby współpracującej.  Powinna być stała (5224,46), a przepisywała się taka sama jak dla wspólnika.

 •  Ubezpieczenie zdrowotne wspólnika

- Do wydruku danych do obliczenia składki zdrowotnej dodaliśmy imię i nazwisko wspólnika.

Wersja 2023.01.xx

 •  Podatki

- Składka na ub. zdrowotne - PIT, PIT-L -Dodaliśmy nowy mechanizm obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za grudzień poprzedniego roku. Składka za grudzień 2022 jest obliczana w styczniu 2023, na podstawie danych o dochodzie z grudnia 2022.
Zmodyfikowaliśmy podgląd i wydruk danych do obliczenia składki. W przypadku składki za grudzień wyświetlane i drukowane są dane za poprzedni rok.

 •   Ryczałt

- Poprawiliśmy roczny i kwartalny wydruk zestawienia. Przy kilkukrotnym wydruku, niektóre kwoty się  zmieniały. 

 •  PIT-4R

- Nowa wersja nr 12. Zastępuje poprzednią wersję, też 12.
Zmieniony wydruk i eksport (wersja schemy 3-0E).

 •  PIT-8AR

- Nowa wersja (12) wydruku i eksportu (wersja schemy 1-0E).

 •  Pracownicy

- Przywróciliśmy wydruk danych pracownika, dostosowany do aktualnych danych (dla roku 2023).

 •  Umowy

- Obliczenia zostały dostosowane do nowego PIT-8AR(12).

 •  Pensje

- W danych pracownika dodaliśmy, dla roku 2023, trzy pola opcje określenia rodzaju ulgi (dla każdej ulgi osobne). 
- zasiłki- Przy obliczeniu podstawy zasiłków, wydłużyliśmy okres sprawdzenia ciągłości nieobecności z poprzednich 12 do 20 miesięcy.
- zwolnienia PIT-0 - W 2022 r., w danych pracownika, funkcjonowały dwa rodzaje opcji dla ulg PIT-0. Wcześniejsza opcja (do maja) pozwalała na wybór rodzaju ulgi. Od czerwca 2022 r. są trzy opcje, dla każdej ulgi osobna. 
Przy obliczaniu pensji były brane pod uwagę oba rodzaje opcji. W roku 2023 wcześniejsze ustawienia rodzaju ulgi powinny być ignorowane.

 •  IFT-1R - eksport

- Zmiana wersji pliku XML. Aktualna wersja to 16 2-0E.

 •  PIT-11

Poprawiliśmy ustawienie poz. 28 (Koszty uzyskania przychodów, zostały uwzględnione do wysokości przysługującej.

 •  Ryczałt kwartalny

Poprawiliśmy błąd, który powodował, przy obliczeniu ryczałtu kwartalnego za styczeń 2023, zamkniecie programu.

 •  VIU-DO

- Poprawiliśmy podsumowanie podatku należnego dla poszczególnych krajów z uwzględ

 
stopka l program księgowy 2  

GRAF-SOFT
Al.Jerozolimskie 91
02-001 Warszawa