BUCHALTER II - program księgowy dla średnich firm Demo - program ksiegowy r2
Widok programu księgowego
 

 

Programy księgowe dla firm


 

Opis zmian wprowadzonych do programu Buchalter WIN od wersji 2006.01:

Wersja 2021.04.xx

 •  Nazwisko i imię operatora

- Ze względu na to, że w niektórych przypadkach, pole przeznaczone na nazwisko i imię osoby zalogowanej do Buchaltera, było za krótkie, wydłużyliśmy je do 30 znaków.
Ponieważ te dane są wykorzystywane przy wystawianiu faktur (osoba wystawiająca), wydłużyliśmy także odpowiednie pola w ewidencji sprzedaży i opcjach ewidencji.

 • Płace

Pensje - W poprzedniej aktualizacji przyjęliśmy, że listy płac są wystawiane począwszy od listy nr 1. Stopy składek na PPK były przepisywane z tej listy do list o następnych numerach. Okazało się jednak, że są użytkownicy, którzy dla niektórych  pracowników, wystawiają listy o numerach większych od 1. W takiej sytuacji, przy braku listy nr 1, składki nie były wyliczane, gdyż stopy składek były równe zero.
Zmieniliśmy obsługę składek. Obecnie wyliczenie składek nie zależy od numeru listy.

- Dane dla roku 2021 - Dołączyliśmy zaktualizowane parametry płacowe na rok 2021. Brakuje tylko podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców, która jeszcze nie jest znana.
W aktualizacji znajduje się także wykaz dni wolnych od pracy w roku 2021 oraz tabela odsetek ustawowych.

- Umowy - Zmieniliśmy nazwę opcji menu "PIT ryczałt"  na "PIT-R" i przesunęliśmy z menu DRUKUJ do głównego menu UMOWY.
Doszliśmy do wniosku, że poprzednie miejsce rozliczenia podatku ryczałtowego w menu DRUKUJ może być mylące.
Funkcja "PIT-R" to nie tylko wydruki.

- ZUS - Pomimo tego, że wydruk RMUA jest nieaktualny - od 2014 roku obowiązuje informacja roczna i miesięczna, niektórzy dalej go używają. I stało się tak, że ktoś zatrudniał wyjątkowo chorowitego pracownika i na wydruku nie zmieściły się wszystkie jego nieobecności. Wobec tego zmieniliśmy wydruk tak, żeby nieobecności zmieściło się więcej.

 • Informacje i zeznania podatkowe

- Zostały zaktualizowane do wersji obowiązujących w roku 2020. Są to:
PIT-4R(11)
PIT-8AR(10)
IFT-1R(16) - W tej wersji formularza, w części D.10, można wprowadzić trzy stawki podatku. Taka sytuacja raczej się nie zdarzy, ale przy sumowaniu umów program to uwzględnia tzn. sumowane będą kwoty wg stawki podatku.

PIT-28(23) z załącznikami
PIT/D(29)
PIT/O(25)
PIT-28B(17)
PIT/WZR(1)
- Nowy jest załącznik PIT/WZR(1) - informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających przychody, wynikających z transakcji handlowych. Ten załącznik nie jest generowany automatycznie przez Buchaltera i trzeba go wypełnić ręcznie.
Jeśli Państwo dali się nabrać na dobrodziejstwo "ulgi za złe długi", to współczujemy. Ministerstwo Finansów życzy sobie wszystkich informacji - kto, gdzie, dlaczego i za ile.
Informacje z załącznika lub załączników, bo jeden może nie wystarczyć, są przepisywane automatycznie do formularza PIT-28.

PIT-36 - Nowy formularz w wersji 28, za rok 2020.
Najważniejsze zmiany, to nowa konstrukcja sekcji H, w której znajdują się informacje o zmniejszeniach i zwiększeniach
podstawy opodatkowania (straty). Oprócz tego, pojawił się nowy załącznik PIT/WZ.
PIT-36L - Nowy formularz w wersji 17, za rok 2020.
Podobnie, jak w PIT-36, sekcja USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA/STRATY została rozbudowana o informacje o zmniejszeniach i zwiększeniach podstawy opodatkowania (straty). Także do tego zeznania można dołączyć
załącznik PIT/WZ.Eksport w formacie XML nowej wersji zeznania PIT-36L(17) z załącznikami
PIT-37 - Nowy formularz w wersji 27, za rok 2020.
Nie ma większych zmian, oprócz dostosowania opisów do zmienionej numeracji w PIT/O.
Nowy jest eksport (nr wersji).

 • Ryczałt w roku 2021

- Nastąpiła zmiana stawek ryczałtu oraz zmieniona została lista podatników, którzy mogą rozliczać podatek w formie ryczałtu.
Nowa tabela stawek wygląda następująco:

nr stawki     do 2020     od 2021
    1                8.5         8.5
    2                5.5         5.5
    3                 3           3
    4                17          15
    5                20          17
    6                10          10
    7                 2           12.5
    8                       8,5 najem

- Dostosowaliśmy funkcję RYCZAŁT do nowych stawek.
Ponieważ w rozliczeniu rocznym przychody objęte stawką 8,5% z najmu i pozostałych form działalności są wykazywane w osobnych pozycjach, dodaliśmy stawkę "8,5% najem".
Zmiana stawek spowodowała konieczność skorygowania okien wprowadzania danych oraz wydruków i statystyki.
Nie zmieniła się obsługa ryczałtu dla lat poprzedzających rok 2021.

- Ze względu na zmiany stawek ryczałtu, nowa lista stawek została wprowadzona do ewidencji sprzedaży (opcje, edycja pozycji, filtr, wprowadzanie uproszczone, wydruki), karotek towarów, usług i dowodów wewnętrznych.
Zmiany w konfiguracji wydruków nie są automatyczne, jeśli mieliście Państwo ustawione własne konfiguracje. W takim przypadku należy przywrócić konfigurację firmową i ponownie przystosować wydruk do swoich potrzeb.

- Rozliczenie ryczałtu zostało dostosowane do nowego formatu ewidencji przychodów. To spowodowało zmianę w oknach do wprowadzania danych i wydrukach.
Nowe są pola, w których można wpisać kwoty zmniejszenia i zwiększenia przychodów.
Dodaliśmy też funkcję MODYFIKUJ. Różni się ona od funkcji OBLICZ tym, że nie sumuje ewidencji przychodów i nie sprawdza składek ZUS. Może zostać wykorzystana do modyfikacji danych, które nie wynikają z ewidencji przychodów.
Ponieważ nowy wzór ewidencji przychodów nie przewiduje przychodów ze stawką 2%, takie przychody można wpisać jako "inne" w rozliczeniu ryczałtu.
W rozliczeniu ryczałtu można także wprowadzić "inne" przychody z najmu. W tym przypadku kontrolowana jest suma przychodów z najmu ze stawką 8,5% z ewidencji i "innych" z rozliczenia. W przypadku przekroczenia limitu, przychody
są przydzielane do stawki 12,5%.
Limit przychodów jest obliczany na podstawie udziału podatnika.

 •  Ewidencje

- Zakupy - Do filtrów w ewidencji zakupów dodaliśmy NIP dostawcy.
Numer należy wpisywać bez kresek i zakończyć gwiazdką.
To jest specyficzny filtr, który wyświetla dokumenty, w których początkowe cyfry NIP zgadzają się z wprowadzonym numerem od pierwszej cyfry (początku pola) do gwiazdki.
Dla filtru nie ma znaczenia, że NIP w dokumencie jest zapisany z kreskami.
Np.: jeśli wpiszemy 522006*, to filtr oprócz 5220060165, 5220060588 wyświetli także 522-006-01-65.

- Import faktur - Dostosowaliśmy funkcję SPRZEDAŻ / IMPORT do zmienionej struktury bazy danych sprzedaży. Zmiana wynikła z wydłużenia pola "wystawił". Obecnie, import będzie prawidłowo odczytywał dane, niezależnie od tego, w której wersji Buchaltera wykonano eksport.

- VAT-UE - Zaktualizowaliśmy eksport informacji VAT-EU(5) i VAT-UEK(5) do wersji 2-0E. Zmiana dotyczy tylko numeru wersji.

- VAT-UEK(5) - Zmieniliśmy eksport  VAT-UEK(5). 26 stycznia 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało nową dokumentację dla tej informacji, która ma teraz oznaczenie 2-1E. Numer wersji pozostał niezmieniony.

 •  Przelewy podatkowe

- Niektórzy wystawiają przelewy bez wypełnienia daty przelewu. Wtedy, zamiast numeru mikrorachuku, do przelewu podstawiany był poprzedni numer rachunku urzędu. Zmieniliśmy działanie programu. Teraz, jeśli data przelewu jest pusta, podstawiany jest numer mikrorachunku.

 

Wersja 2020.03.xx

 • Towary, usługi

- Przy dostawie niektórych towarów i usług w danych faktury powinny być zaznaczone odpowiednie opcje. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca w oknach, opisy pól na liście wyboru zostały przeredagowane i skrócone.
Opcje powyżej numeru 9 są oznaczone literami.
Ich wykaz znajduje się poniżej.

nr  buch  oznaczenie             opis oznaczeń towarów i usług
 1   1      GTU_01     napoje alkoholowe - piwa, wina, napoje fermentowane
 2   2      GTU_02     benzyny, oleje, gaz płynny (art.103 ust. 5aa)
 3   3      GTU_03     oleje opałowe, smarowe i inne
 4   4      GTU_04     wyroby tytoniowe, płyn do e-papierosów, wyroby nowatorskie
 5   5      GTU_05     odpady, surowce wtórne, wraki
 6   6      GTU_06     urządzenia i materiały elektroniczne
 7   7      GTU_07     pojazdy samochodowe i części
 8   8      GTU_08     metale szlachetne oraz nieszlachetne
 9   9      GTU_09     leki oraz wyroby medyczne - produkty lecznicze, spec. środki spożywcze
10   a     GTU_10     budynki, budowle i grunty
11   b     GTU_11     usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
12   c     GTU_12     usługi niematerialne: doradcze, księgowe, prawne i in., w zakresie B-R
13   d     GTU_13     usługi transportowe i gospodarki magazynowej
14   e      BRAK 
 

- W oknach dopisania i modyfikacji, dodaliśmy pole "oznaczenie". Pole to jest wypełniane poprzez wybór z listy. Podczas przeglądu zapisów można oznaczenie zmodyfikować za pomocą funkcji uruchamianej klawiszem [F8]-
- W opcjach modułu Magazyn znajduje się nowa opcja "domyślne oznaczenie towarów i usług". Będzie podstawiane do dopisywanych towarów i usług.
- Dodaliśmy możliwość ustawienia filtrów na oznaczenia.

 • Ewidencje

- Wprowadziliśmy funkcję "odwróconego SHIFT". Działa ona w ten sposób, że wszędzie tam, gdzie domyślnie są wielkie litery, użycie SHIFT+litera zamienia literę na małą.

 • Sprzedaż

- W związku ze zwiększeniem zakresu danych w pliku JPK_V7M w stosunku do JPK_VAT, trzeba było dodać nowe pola do okien wprowadzania dokumentów.
Są to m.in. oznaczenia dotyczące procedur oraz  towarów i usług.

 

- Oznaczenia- W części opisowej dokumentów dodaliśmy dane, które dotyczą oznaczeń towarów i usług oraz procedur.
Na dole okna dopisania/modyfikacji znajdują się pola "oznaczenia towarów i usług" i "procedury".
Jeśli chociaż jedna z opcji oznaczeń lub procedur jest ustawiona, to w tych polach wyświetlany jest znak  "X".

Gdy na tych polach ustawimy kursor, za pomocą klawisza [F4]-Opcje, możemy uruchomić okna pozwalające na modyfikacje oznaczeń towarów i usług oraz procedur. Podczas przeglądu dokumentów sprzedaży, za pomocą kombinacji klawiszy, można uruchomić funkcje podglądu i modyfikacji:
[lewy ALT+O] - oznaczeń towarów i usług,
[lewy ALT+P] - procedur.

Obejrzeć ustawienia oznaczeń można także po uruchomieniu poglądu dokumentu (klawisz [F2]).
 

- Sprzedaż bezrachunkowa - W głównej ewidencji sprzedaży Buchaltera sprzedaż z kas rejestrujących jest zapisywana jako "sprzedaż bezrachunkowa".
Zmieniliśmy okno wprowadzania sprzedaży bezrachunkowej.
Usunęliśmy niepotrzebne pola dotyczące nabywcy, zamówienia i płatności.
Dodaliśmy listę rodzajów sprzedaży bezrachunkowej:

1 - SPRZEDAŻ wg RAPORTU KASOWEGO
2 - SPRZEDAŻ wg RAPORTU KASOWEGO MARŻA
3 - INNA SPRZEDAŻ

 

- Dodaliśmy nowy typ dokumentu "faktura do paragonu". Faktura ta otrzymała symbol "FP", jaki jest używany w JPK VAT-7. Ponieważ, dotychczas ten symbol był
używany w Buchalterze dla faktur "pro forma", dla tych faktur zmieniliśmy symbol na "PF".
Do opcji ewidencji dodaliśmy nazwę, prefix i sufix dla faktury do paragonu.
- Dodaliśmy możliwość wystawiania korekt faktur do paragonów.

Faktur do paragonu i korekt do nich nie można księgować do KPiR oraz ewidencji ryczałtu.
 

- Procedury - Niektóre dostawy i świadczenie usług są objęte tzw. procedurami. Cześć procedur jest ustawiana automatycznie na podstawie danych dokumentu:
Usługi turystyki opodatkowane na zasadach marży (art.119),
Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, antyków, ... - marża (art.120),
Transakcja objęta mechanizmem podzielonej płatności.
Pozostałe, jeśli są potrzebne, można ustawić "ręcznie".

nr  buch    oznaczenie                            procedury
 1    1      SW              Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (art.23)
 2    2      EE               Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne (art.28k)
 3    3      TP               Powiązania między nabywcą a dostawcą/usługodawcą (art.32 ust.2 pkt 1)
 4    4      TT_WNT       WNT drugiego w kolejności podatnika w ramach transakcji trójstronnej
 5    5      TT_D           WDT poza terytorium kraju drugiego w kolejności podatnika VAT
 6    6      MR_T           Usługi turystyki opodatkowane na zasadach marży (art.119)
 7    7      MR_UZ         Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, antyków, ... - marża (art.120)
 8    8      I_42            WDT po imporcie towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
 9    9      I_63            WDT po imporcie towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
10    a      B_SPV        Transfer bonu jednego przeznaczenia we własnym imieniu (art.8a ust.1)
11    b      B_SPV_DOSTAWA  Dostawa towarów i usługi - bon jednego przeznaczenia (art.8a ust.4)
12    c      B_MPV_PROWIZJA Usługi pośrednictwa - bon różnego przeznaczenia (art.8b ust.2)
13    d      MPP            Transakcja objęta mechanizmem podzielonej płatności
14    e      BRAK    

- Pozycje faktur - Przy dopisywaniu pozycji faktur, po pobraniu towaru lub usługi z kartotek, pole "oznaczenie" zostanie przekopiowane do pozycji dokumentu razem z innymi danymi.
 

- Wydruki - Do wydruku tabulogramu oraz rejestru sprzedaży dodaliśmy oznaczenia procedur oraz towarów i usług, a także kolumny "netto" i "VAT" wynikające z faktur wystawionych do paragonów.
- Dodaliśmy nowy typ faktury. Nazywa się "KOŃCOWA do paragonów". Jak nazwa wskazuje, pozwala na dopisanie aktury końcowej do faktur zaliczkowych, które zostały wystawione do paragonów. Nowy typ faktury został także uwzględniony w filtrach.

- Ponieważ zdarzają się pomyłki we wprowadzaniu dokumentów, dodaliśmy dwie nowe funkcje:
 [CTRL+F] - zamienia zwykłą fakturę na fakturę do paragonu i odwrotnie,
 [CTRL+J] - zamienia fakturę małego płatnika na do paragonu i odwrotnie.

 • Import JPK_FA

- Podczas importu faktur z plików JPK_FA, domyślne oznaczenia procedur oraz towarów i usług, ustawione w opcjach ewidencji, są automatycznie dodawane do importowanych dokumentów.
- dodaliśmy pytanie "Czy importować faktury jako faktury do paragonu?". Jeśli tak, wszystkie faktury zostaną zapisane jako faktury do paragonu. Opcja nie działa przy imporcie do sprzedaży pomocniczej.

 • Sprzedaż pomocnicza

- Fakturę zaliczkową można wystawić do paragonu.
W takim przypadku z listy typów faktur trzeba wybrać "a. ZALICZKOWA do paragonu".
W danych takiej faktury znajdzie się numer paragonu, do którego wystawiona została faktura oraz pole "dokument"zostanie ustawione na "DO PARAGONU".

 

 • Zakupy

- Nowe pola w części opisowej:
  "wewnętrzny". Domyślnie jest ustawiony na N=nie.
  "PŁATNOŚĆ podzielona (MPP)". Wypełniane jeśli dokument jest objęty mechanizmem podzielonej płatności.
Oba pola są wykorzystywane przy eksporcie JPK_V7. Innego zastosowania w Buchalterze nie mają.

- pozycje dokumentu zakupu zostały wzbogacone o pole "zakup dla sprzedaży z marżą?" [T/N]. Żeby ułatwić wprowadzanie takich zakupów, umieściliśmy automatyczne ustawienie rodzaju stawki VAT na "nie podlega" oraz przeliczenie wartości podatku i brutto.
- W oknie przeglądu dodaliśmy kolumnę "oznaczenie".

W tej kolumnie wyświetlane są oznaczenia dokumentów (MK, VAT_RR, WEW, IMP, MPP).
- Wydłużyliśmy pole "numer dokumentu" z 30 do 45 znaków.
- Do wydruku rejestru zakupów dodaliśmy kolumnę dla zakupów nie podlegających VAT.

 • Opcje ewidencji

- W opcjach ewidencji umieściliśmy nowe opcje.
W części 6. OPCJE DLA VAT (str. 3):
  domyślna procedura dla dokumentów sprzedaży (wybór z listy)
  domyślne oznaczenie towarów i usług (wybór z listy)
- części 8. WYDRUKI (str. 5):
  drukować kody oznaczeń? [T/N]
Ustawienie na TAK spowoduje, że na dokumantach zostanie wydrukowany zestaw kodów oznaczeń.

- Nie wszyscy podatnicy są zobowiązani do wypełniania oznaczeń procedur oraz towarów i usług. Dla nich, do opcji ewidencji dodaliśmy parametr:
  "Używać oznaczeń procedur oraz towarów i usług?"
Odpowiedź NIE na to pytanie spowoduje wyłączenie wszystkich pól dotyczących oznaczeń przy przeglądzie, dopisaniu, modyfikacji, filtrowaniu, wydrukach itd.
Opcja działa także dla paragonów i w magazynie.

- Dodaliśmy opcję: Aktualizować ilość w kartotece towarów?: - przy wprowadzaniu faktur do paragonu. Ta opcja będzie działać tylko wtedy, gdy aktualizacja przy wprowadzaniu dokumentów VAT jest włączona.

 •  VAT

- Do menu PODATKI / VAT dodaliśmy nową funkcję JPK VAT-7.
Służy ona do generowania miesięcznych i kwartalnych deklaracji VAT oraz miesięcznych ewidencji VAT w nowym formacie. Dane, dotyczące wybranego okresu, z ewidencji VAT i deklaracji eksportuje w formie pliku XML.

Pozwala na przeglądanie i drukowanie deklaracji oraz ewidencji.
Funkcja VAT-7 służy do obsługi deklaracji na poprzednich zasadach.

 •  PIT, PIT-L, ryczałt

- Do rozliczeń podatku dochodowego i ryczałtu dodaliśmy pole "Darowizny na przeciwdziałanie COVID-19". Darowizny są odliczane od podstawy opodatkowania lub przychodu w przypadku ryczałtu.
- Buchalter, przy obliczeniach zaliczek, uwzględnia odliczenia od przychodu i ryczałtu nieodliczone w poprzednich okresach. Widać je przy obliczeniach wg stawek ryczałtu (str. 2) i na wydruku.W celu zwiększenia czytelności tych informacji dodaliśmy, w dolnym oknie przeglądu zaliczek, sumy odliczeń, dla miesiąca. W górnym oknie przeglądu, w kolumnach "odliczenie od przychodów" i "odliczenie od ryczałtu" wyświetlamy faktycznie odliczone kwoty. Także w oknach OBLICZ i na wydruku dodaliśmy informację, że kwoty odliczeń uwzględniają także nieodliczone wcześniej.

 • PIT-11

- Eksport informacji PIT-11(25) został zaktualizowany do wersji 1-1E.
- Poprawiliśmy eksport korekt PIT-11. Od lipca 2020 r. obowiązuje nowy schemat dla danych, który już zmieniliśmy wcześniej. Ale pozostał problem z nową wersją wyjaśnienia ORD-ZU 4-0E, który teraz rozwiązaliśmy.

 • Księgowanie

- Umożliwiliśmy korygowanie kwot przy księgowaniu dokumentów do KPiR.

* Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów: od 1 października 2020 r. pliki JPK, w tym również nowe JPK_VAT zdeklaracją, podpisane profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym bądź danymi autoryzującymi, będzie można składać wyłącznie przez nową bramkę REST API, udostępnioną pod adresem: e-dokumenty.mf.gov.pl.
Niestety, nowa bramka działa inaczej niż poprzednia. Dlatego, plików podpisanych danymi autoryzacyjnymi np. JPK_VAT, nie można było wysłać. Byliśmy zmuszeni do modyfikacji bibliotek programowych odpowiedzialnych za
wysyłanie takich plików.

 • Kartoteka kontrahentów

- Do danych kontrahentów dodaliśmy domyślne oznaczenia procedur i GTU.
Zostaną one przepisywane do danych faktury, po pobraniu danych kontrahenta z kartoteki.

 • Detal

- Zgodnie z rozporządzeniem M.F. faktury wystawione do paragonów powinny znaleźć się w ewidencji VAT. Dlatego doewidencji paragonów wprowadziliśmy oznaczenia procedur oraz towarów i usług.

 Przy dopisaniu faktury do paragonu nie ma teraz wyboru typu dokumentu, Zawsze będzie to "faktura do paragonu".

 •  Płace

- Pensje / Filtr - dodaliśmy filtr PPK. Wybiera te pensje, w których są składki na PPK.
- Pensje / Drukuj - dodaliśmy nowy wydruk o nazwie "Zestawienie PPK". Jest to tabulogram z nazwiskami i imionami pracowników oraz ze składkami na PPK pracowników i pracodawcy.
- Eksport PIT-4R(9) - zmieniliśmy wersję plików XML na 1-2E.

 • Administrator/Podatnik

- Do danych firmy dodaliśmy "Adres e-mail do wysyłki plików JPK i e-Deklaracji:". Jak sama nazwa wskazuje, jest on przeznaczony do umieszczenia w plikach XML eksportowanych z Buchaltera. Jeśli ten adres jest niewypełniony, podstawiany jest adres firmowy.
Dodatkowy adres e-mail jest potrzebny niektórym użytkownikom np. w sytuacji, gdy księgowość jest prowadzona poza firmą. Wtedy potrzebny jest osobny adres dla plików XML - osoby upoważnionej do reprezentowania podatnika.
Natomiast adres firmowy jest drukowany na fakturach.

 

Wersja 2020.02.xx
 

 • Podatki

- VAT-UE(5), VAT-UEK(5)

Najważniejszą zmianą jest dodanie do formularza części F o nazwie "Informacja o przemieszczeniach
towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju".
W części F znajdują się cztery kolumny:
- Kod kraju,
- Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta,
- Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta zastąpionego,
- Powrotne przemieszczenie.
W wyniku tych zmian należało zmodyfikować okna przeglądu zapisów dla VAT-UE oraz dopisania, modyfikacji i korekty.
Eksport i wydruki za miesiące przed czerwcem 2020 r. są wykonywane w poprzedniej wersji (4).

- Przegląd
W oknie przeglądu, dla pozycji dotyczących przemieszczeń towarów, w kolumnie "rodzaj" wyświetlany jest opis "magazyn". Jeśli pozycja dotyczy powrotnego przemieszczenia, w kolumnie "trójstronna" wyświetlany jest opis "powrotne przem."
W dolnym oknie dodaliśmy "NIP zastąpionego", który oznacza numer identyfikacyjny VAT kontrahenta zastąpionego oraz dane po korekcie dla pozycji MAGAZYN.

- Dopisanie
Przed dopisaniem wyświetlane jest okno, w którym wprowadza się miesiąc i rodzaj dopisywanej transakcji. Dla przemieszczeń towarów, które powinny znaleźć się w części F VAT-UE, dodaliśmy nowy rodzaj transakcji - MAGAZYN.
W danych Buchaltera nie ma informacji o przemieszczeniach towarów. Dlatego pozycje, które dotyczą przemieszczeń trzeba wprowadzić ręcznie. Ponieważ nowa wersja VAT-UE obowiązuje od lipca, przy próbie wybrania transakcji MAGAZYN dla miesięcy wcześniejszych od czerwca, wyświetlane jest ostrzeżenie.

- Korekta
Może się zdarzyć, że ktoś wysłał już informację VAT-UE, ale zapomniał wykazać transakcji MAGAZYN.
Wtedy trzeba dopisać pusty zapis tego rodzaju, skorygować funkcją KORYGUJ i wysłać jako korektę.

 •  PIT

- Aktualne zeznania roczne PIT-36(27) i PIT-37(26) za rok 2019.
Do zeznania załączniki w nowych wersjach:
*  PIT/B(17)
*  PIT/BR(4)
*  PIT/O(24)
*  PIT/D(28)

 •  PIT liniowy

- Aktualne zeznanie roczne PIT-36L(16) za rok 2019.
Do zeznania załączniki w nowych wersjach:
*  PIT/B(17)
*  PIT/BR(4)
*  PIT/O(24)

 • Podatki - ryczałt

- Aktualne zeznanie roczne PIT-28(22) za rok 2019.
Do zeznania załączniki w nowych wersjach:
*  PIT-28B(16)
*  PIT/O(24)
*  PIT/D(28)

 

Wersja 2020.01.xx

 • Mikrorachunek podatkowy

- Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie płatności z tytułu podatków PIT, VAT i CIT muszą być dokonywane na indywidualne konto podatnika w NBP. Konto takie Ministerstwo Finansów nazwało "mikrorachunkiem podatkowym". Numer mikrorachunku może być utworzony na podstawie NIP lub PESEL podatnika.                W Buchalterze umieściliśmy mechanizm generowania takiego numeru. Po uruchomieniu programu i wybraniu firmy z listy katalogów, jeśli pole "numer mikrorachunku" jest puste, generowany i zapisywany jest taki numer. Dotyczy to danych podatnika (ADMINISTRATOR / PODATNIK) oraz wspólników (PODATKI / WSPÓLNIK). Najpierw numer jest generowany na podstawie NIP. Jeśli NIP jest niewypełniony lub nieprawidłowy, numer jest generowany na podstawie PESEL. Jeśli i PESEL jest pusty lub nieprawidłowy, numer nie jest generowany.

- Kartoteka przelewów - Dla przelewów podatkowych, wystawianych od 1 stycznia 2020 r., dotychczasowe numery rachunków bankowych urzędów skarbowych zostały zastąpione przez numer mikrorachunku podatkowego.
Poprawiliśmy wydruk przelewów podatkowych na oryginalnych formularzach, na których źle był podstawiany numer mikrorachunku podatkowego.

- Dane podatnika - Z danych podatnika (ADMINISTRATOR / PODATNIK) usunęliśmy niepotrzebne dane. W związku z tym, ilość okien do wprowadzania danych zmniejszyła się do trzech oraz zmieniło się położenie poszczególnych pól.
Dodaliśmy także nowe pole "numer mikrorachunku podatkowego". Do niego podłączyliśmy funkcję [F4]- Generuj, która ustawia numer na podstawie NIP lub PESEL (do wyboru) firmy.

 • Płace

- Listy płac - Ministerstwo Finansów opracowało nowy wzór formularza PIT-11. W nim określiło dane, które należy umieścić w związku z tzw. ulgą dla młodych. Dlatego musieliśmy dostosować dane na listach płac do tych wymagań. Dla pracowników objętych ulgą zmieniliśmy m.in. sposób obliczenia przychodu zwolnionego, kosztów uzyskania przychodów, składek na ubezpieczenia itd.

- Umowy zlecenia
Koszty uzyskania z tytułu praw autorskich i innych praw (50%) są ograniczone do kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. W przypadku "młodych" zleceniobiorców do sumy kosztów dodaliśmy przychód zwolniony.

- W obliczeniach przychodów zwolnionych dla "młodych":
- uwzględniliśmy składki PPK pracodawcy, które są też zwolnione oraz
- zmieniliśmy obliczenie przychodu zwolnionego w ten sposób, że jeśli "młody" zleceniobiorca opłaca zaliczki, przychód jest traktowany jak nie zwolniony.
Zmieniliśmy obliczanie składek na FP i FGŚP. Poprzednio liczyły się zawsze, nawet, gdy nie było ubezpieczeń społecznych. Teraz najpierw są sprawdzane parametry w danych pracownika. Jeśli opcja "czy ubezpieczenia społeczne?" jest ustawiona na TAK, to liczone są także składki na FP i FGŚP.

- zmieniliśmy obliczenia składek na FP i FGŚP. Standardowo, składki te są obliczane
wtedy, gdy umowa podlega ubezpieczeniom społecznym. Są jednak sytuacje, gdy składki nie powinny być naliczane (np. przychód w przeliczeniu na miesiąc jest mniejszy niż płaca minimalna). Ponieważ w Buchalterze nie mamy informacji o przychodach zleceniobiorcy z innych źródeł, decyzję o naliczaniu składek podejmuje wprowadzający umowę. Opcje "czy składki na Fundusz Pracy?" oraz "czy składki na FGŚP?" w danych dla ZUS pracownika mają priorytet. Składki nie są obliczane, gdy opcja jest ułatwiona na NIE.

 • PIT-11

Najnowsza wersja informacji PIT-11(25).
Formularz został zmieniony w znacznym stopniu. Zmiany zostały spowodowane wprowadzeniem tzw. Kwoty znajdujące się w PIT-11 nie wynikają bezpośrednio z danych na listach płac. Dlatego, w podsumowaniach pensji (LISTA / SUMA) i umów (UMOWY / SUMA), umieściliśmy dodatkowe dane (w układzie podobnym do PIT-11), które pomogą Państwu zorientować się, jak zostały one obliczone.

 • IFT-1R

Najnowsza wersja informacji IFT-1R(15).

 • PIT-4R

Najnowsza wersja informacji PIT-4R(9).
Dodaliśmy nowe okno, w którym wpisuje się:
- cel złożenia,
- wyjaśnienie różnicy pomiędzy kwotą pobranego podatku a kwotą wpłaconego,
- imię, nazwisko, stanowisko osoby wyznaczonej do sporządzenia informacji,
- rodzaj korekty,
- przyczynę korekty dla ORD-ZU.

 •  PIT-8AR

Najnowsza wersja PIT-8AR(8) i dodatkowe okno, w którym wpisuje się:
- cel złożenia formularza,
- dane osoby sporządzającej,
- rodzaj korekty,
- przyczynę korekty dla ORD-ZU.

 • Informacje ZUS

Na wydrukach dla pracowników typu "INFO rok" i "INFO mies." rozdzieliliśmy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. Dotyczy to umów zlecenia, w których ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Podstawy i składki drukowane tylko wtedy, gdy są większe od zera.

 • Podatki

- Tabela podatkowa - Dla roku 2019 i następnych usunęliśmy tabelę podatkową. Tabela była użyteczna, gdy obowiązywała cały rok. Dlatego postanowiliśmy całkowicie zrezygnować z tabeli podatkowej w dotychczasowej postaci.
Teraz dane podatkowe (progi, stawki podatku, kwoty zmniejszające podatek) są wpisane bezpośrednio w program. To zwalnia użytkowników z obowiązku pilnowania aktualności tych danych.

- Przelewy podatkowe - Numery kont bankowych urzędów skarbowych na przelewach wykonywanych z menu PODATKI, od 1 stycznia 2020 r., są wypełniane mikrorachunkiem podatkowym. Dla przelewów PIT, PIT-L i ryczałtu, do przelewu jest podstawiany mikrorachunek wspólnika. Dla przelewów VAT jest to mikrorachunek firmy.

-  Dane wspólnika i współpracujących - Usunęliśmy niepotrzebne dane.
Do danych wspólnika dodaliśmy "mikrorachunek podatkowy".
Tutaj także znajduje się funkcja generująca numer mikrorachunku. Po wpisaniu NIP, jeśli mikrorachunek jest pusty, zostanie wypełniony na podstawie NIP (z odpowiednim komunikatem). Jeśli nie wpiszemy NIP, a mikrorachunek w dalszym ciągu jest pusty, zostanie on wypełniony na podstawie PESEL.

 • JPK VAT

Poprawiliśmy eksport NIP nabywcy. Dla dostaw wewnątrzwspólnotowych nie był eksportowany prefiks zawierający kod kraju.

 • e-Deklaracje, JPK

Zmieniliśmy opis ułatwiający wypełnienie danych autoryzacyjnych - rodzaj deklaracji oraz numery pozycji, z których należy przepisać kwoty.

 

Wersja 2019.04.xx

 •  Mechanizm podzielonej płatności (MPP)

- Od 1 listopada 2019 r. obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności stosowany będzie jeśli:
- nastąpiła sprzedaż usług i towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT,
- wartość brutto transakcji wyniesie powyżej 15.000 zł lub równowartość tej kwoty,
- sprzedawca i odbiorca są podatnikami VAT.
Podatnik VAT dokonujący sprzedaży towarów czy usług wymienionych w załączniku nr 15, spełniający pozostałe warunki do zastosowania MPP, będzie miał obowiązek na fakturze dokumentującej daną czynność wpisać adnotację "mechanizm podzielonej płatności".
W oknie danych opisowych dokumentów sprzedaży dodaliśmy opcję "PŁATNOŚĆ: podzielona?".
Opcja ustawiona na TAK, powoduje, że na wydrukach dokumentów, jako forma płatności, zostanie
wydrukowany tekst "PRZELEW - mechanizm podzielonej płatności". Zostanie on wydrukowany bez względu na formę płatności wpisaną do danych dokumentu.
Przy dopisaniu i modyfikacji pozycji dokumentów, program sprawdza kwotę brutto. Jeżeli przekroczy ona 15000 zł., a opcja "PŁATNOŚĆ: podzielona" jest ustawiona na NIE, wyświetlany jest pytanie "Czy mechanizm podzielonej płatności?". Po odpowiedzi opcja zostanie odpowiednio ustawiona.

 • Wykaz dokumentów do faktur końcowych i zbiorczych

- Do opcji ewidencji, na str. 6, dodaliśmy opcję "Drukować wykaz dokumentów do faktury
końcowej i zbiorczej?". Od ustawienia tej opcji zależy, czy na wydrukach faktur końcowych i
zbiorczych będzie drukowany wykaz dokumentów (faktur PRO FORMA lub zaliczkowych), na podstawie których zostały one sporządzone.
Zmieniony został opis opcji "Drukować kwoty z faktur PRO FORMA na fakturach zbiorczych?"
na "W wykazie drukować kwoty dokumentów?".

 • JPK_FA

- Od 1 listopada 2019 r. obowiązuje nowa struktura eksportu i importu faktury (wersja 3).
Do nowej wersji JPK_FA dostosowane zostały funkcje eksportu i importu w module SPRZEDAŻ (JPK_FA exp. i JPK_FA imp.) oraz eksport w module DETAL (JPK_FA fakt.).

 • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

- Parametry płacowe
Dodane zostały dwa parametry:
- Data zawarcia umowy o prowadzenie PPK - składki na PPK będą obliczane od miesiącanastępującego po dacie podpisania umowy.
- Pracownicze Plany Kapitałowe [%] - Wysokość stawki wynosi od 1,5% do 4%. Domyślnie równa się 0%, ponieważ nie wszystkie firmy muszą przystąpić do PPK.
Składki na PPK będą obliczane jeśli stawka większa od zera.

- Pracownicy - Dodaliśmy parametr "składka Pracownicze Plany Kapitałowe" (str. 2).
Standardowo stawka wynosi 2%. Jednak pracownik może ją podwyższyć do max. 4% lub, w niektórych sytuacjach, obniżyć do 0,5%.
Wszyscy pracownicy powinni być zapisani do systemu, ale jeśli pracownik rezygnuje z uczestnictwa może złożyć odpowiednie oświadczenie. Wtedy należy wpisać 0%.

- Listy płac i umowy zlecenia - W oknie dopisania zostały dodane pola:
stawka i składka PPK pracownika,
stawka i składka PPK pracodawcy.
Stopy są pobierane z danych pracownika i parametrów płacowych.
Na wypadek, gdyby stopy składek zmieniły się po dopisaniu pensji, są one zapamiętywane.
Składka jest obliczana i równa się stawka * brutto. Nie jest dostępna do edycji.
Składki są obliczane jeśli obie stawki, pracodawcy i pracownika, są większe od zera.
Nastąpiła także zmiana obliczeń płacowych:
-składka PPK pracownika jest potrącana z kwoty do wypłaty
-składka PPK pracodawcy jest opodatkowana, ale nie wchodzi do podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- przy księgowaniu składek ZUS do KPiR, składka PPK pracodawcy jest dodawana do
księgowanej kwoty.
- Dane o składkach na PPK zostały dodane do tabulogramu i innych wydruków.

 • Eksport ZUS

W roku 2019 składki PPK pracodawcy są wykazywane w raporcie ZUS RCA w bloku III.B. w polu 27.
Kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
W następnych latach będzie wykazywana w specjalnym polu raportu RCA, ale na razie nowy wzór raportu jest w fazie projektu.

 •  Płace

-Składniki list płac - Dodaliśmy opcję "czy wypłacany?" oraz kolumnę "wypłacany?" w oknie przeglądu. Opcja ma znaczenie tylko dla dodatków. Jeśli opcja ta jest pusta (nie wypełniona) jest traktowana jak ustawiona na TAK.
Inaczej jest w przypadku składników o kodach D507 i D508 (ryczałt za wykorzystanie samochodu
służbowego). Te dodatki są zawsze "niewypłacane" (bez względu na to, co jest ustawione w liście
składników).

- Kalkulator płacowy - Do kalkulatora wprowadziliśmy nowe parametry podatkowe - stawka podatku i koszty uzyskania.

- Lista płac -  Otrzymaliśmy zgłoszenia od użytkowników, że program  nie przelicza prawidłowo pensji pracowników do 26 roku życia, których data urodzenia przypada na 29 lutego. Przy takiej dacie urodzenia pomimo ustawienia "czy pobierać zaliczkę?" na NIE zaliczka jest obliczana.
Powstało pytanie - kiedy kończy 26 lat osoba urodzona np. 29 lutego 1996 r.? Powinien to być dzień 29 lutego 2022. Ale rok 2022 nie jest przestępny i nie ma takiej daty.
Przyjęliśmy, że w latach, które nie są przestępne, takie osoby kończą 26 lat 28 lutego.

 • Podatki

 - Nowe wersje deklaracji.
VAT-7(20)
VAT-7K(14)
- Zmieniliśmy obliczenia związane z ulgą z tytułu zakupu kas rejestrujących. W oknie obliczenia deklaracji (str. 4) dodaliśmy pole " Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących", w którym należy wpisać poniesiony wydatek na kasy. Po wpisaniu kwoty, do pozycji "do odliczenia" zostanie podstawiona kwota do odliczenia w okresie rozliczeniowym. Kwota ta nie może być większa niż nadwyżka podatku należnego nad naliczonym. Jeśli wydatki na kasy są większe niż ta nadwyżka, nieodliczona część zostanie zapisana w poz. 55 - "Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym".

VAT-8(10)
VAT-9M(9)

 

Wersja 2019.03.xx

 • Płace

- Od 1 października roku 2019 obowiązuje nowa tabela podatku dochodowego.
Zmieniły się też koszty uzyskania przychodów dla pracowników, stawki podatku i zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy.
Jeżeli opcja "czy podwyższona stopa zaliczki w IV kw. 2019?" w danych pracownika jest ustawiona na TAK, stawka podatku wyniesie 17,75%.

 • Lista płac

- Przy dopisaniu i modyfikacji listy płac, dla miesięcy od października do grudnia 2019, ustawiane są nowe parametry:
- miesięczny koszt uzysku = 250 zł.
- miesięczny koszt uzysku podwyższony = 300 zł.
- stopa zaliczki na podatek = 17,00% lub 17,75% jeśli pracownik złoży odpowiednie oświadczenie (opcja "czy podwyższona stopa zaliczki w IV kw. 2019?" w danych pracownika).
- miesięczne odliczenie = 43,76 zł.

 • Umowy zlecenia i o dzieło

- Dla umów, w których daty rachunku zawierają się od października do grudnia 2019, stawka podatku wynosi 17%.
UWAGA! Jeśli w kartotece są umowy zarejestrowane przed październikiem 2019 z datą rachunku w IV kwartale, należy je zmodyfikować, tak, żeby zaliczki zostały przeliczone z prawidłową stawką. Na wydruku rachunku do umów, stawka podatku jest drukowana w formacie 99,99%.

 • Pracownicy

- W danych pracownika - dodaliśmy opcję "czy podwyższona stopa zaliczki w IV kw. 2019?" (domyślnie = NIE). Jeśli opcja jest ustawiona na TAK, zaliczka jest obliczana wg stopy 17,75%. Ponieważ opcja dotyczy pensji i umów znajduje się na dwóch miejscach: w części "dane do listy płac" na stronie 2 i w części "dane do umów" na stronie 3.

- Dostosowaliśmy wydruk świadectwa pracy do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2019 r.

 • Parametry płacowe

- Na wszelki wypadek, zmieniliśmy format stopy podatku dla zaliczek z 99,9 na 99,99.

 • Podatki - PIT

- Ze względu na zmianę przepisów dotyczących zaliczek dla osób prowadzących działalność gospodarczą, przy obliczaniu zaliczek od 1 października 2019, stosuje się nową tabelę podatkową oraz kwota zmniejszająca podatek wynosi 548,30 zł.
Nowa tabela została zapisana w programie, więc nie ma potrzeby zmiany tabeli podatkowej, która może być potrzebna przy korektach za poprzednie miesiące.

 

Wersja 2019.02.xx

 • Ulga PIT dla młodych

- Od 1 sierpnia br. będzie obowiązywać zwolnienie od podatku dochodowego osób fizycznych do ukończenia 26. roku życia. Zwolnienie jest ograniczone limitem kwotowym.
W 2019 r. limit zwolnienia to 35 636,67 zł i będzie ono stosowane w zeznaniu za rok 2019, chyba że podatnik złoży płatnikowi stosowne oświadczenie, że od sierpnia do grudnia 2019, jego dochody nie przekroczą limitu. W 2020 r. limit wynosić będzie 85 528 zł.

- Dane pracownika - Nowa opcja w danych pracownika "czy pobierać zaliczkę do 26. roku życia?" Domyślnie jest ustawiona na TAK.
Jeśli pracownik złoży oświadczenie, że jego dochody uzyskane w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż do dnia ukończenia 26. roku życia, będą w całości korzystały ze zwolnienia, należy zmienić opcję na NIE. Wtedy na listach płac i umowach zlecenia zaliczki nie są obliczane.
W roku 2020, należy zmienić stan opcji na NIE, chyba że pracownik złoży oświadczenie, żeby zwolnienia nie stosować.

- Listy płac i umowy zlecenia - Podczas dopisywania lu

 
stopka l program księgowy 2  

GRAF-SOFT
Al.Jerozolimskie 91
02-001 Warszawa