BUCHALTER II - program księgowy dla średnich firm Demo - program ksiegowy r2
Widok programu księgowego
 

 

Programy księgowe dla firm


 

Opis zmian wprowadzonych do programu Buchalter WIN od wersji 2006.01:

Wersja 2019.00.xx

 •  SPRZEDAŻ

- Import JPK_FA - Nowa funkcja, która pozwala importować dane dokumentów sprzedaży z plików JPK_FA.XML.
Funkcja znajduje się w menu SPRZEDAŻ / MENU / JPK_FA imp.
Nastąpiła zmiana nazwy w menu z JPK faktury na JPK FA exp.

 • ZAKUPY

- Zmiana ustawy o PIT, dotycząca wydatków na samochód osobowy, stanowi, że od roku 2019:
a) podatnicy, którzy dla potrzeb działalności gospodarczej będą wykorzystywać samochód stanowiący ich
własność (niebędący składnikiem majątku), do kosztów uzyskania przychodów będą mogli zaliczyć 20%
poniesionych wydatków.
b) w przypadku samochodu firmowego, podatnik będzie mógł zaliczać tylko 75%
wydatków związanych z używaniem samochodu jeśli wykorzystuje ten samochód również do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością, czyli również do celów prywatnych.
Dlatego, lista typów kosztu została rozszerzona o dwie pozycje:
  - 7. INNE 75%
  - 8. INNE 20%
Spowodowało to zmiany w podsumowaniach, księgowaniu i obliczeniach korekty kosztów.

 •  Płace

PIT-11 - Od roku rozrachunkowego 2018, całkowicie zmieniła się obsługa informacji PIT-11.
Wyświetlane jest okno przeglądu, w którym znajdują się wszystkie informacje PIT-11 z bieżącego roku.
Okno ma też menu z funkcjami : DOPISZ, MODYFIKUJ, GENERUJ, USUŃ, EXPORT i DRUKUJ.
a) Dopisz - Przed dopisaniem wyświetlana jest lista pracowników, którzy w bieżącym roku mają zapisane
wynagrodzenia na liście płac lub w umowach zlecenia.
Jeżeli, dla wybranego pracownika, PIT-11 został już dopisany, następne informacje są zapisywane jako korekty.
Program sprawdza też, czy w danych pracownika jest kod urzędu skarbowego.
- jeśli nie ma, wyświetlany jest komunikat i PIT-11 nie jest dopisywany,
- jeżeli kod urzędu jest, ale program nie znajdzie dla niego kodu w kartotece urzędów skarbowych, też wyświetlany jest komunikat, ale wtedy PIT-11 jest dopisywany. Można wprowadzać dane, tylko trzeba uzupełnić dane urzędu.
b)Generuj - Funkcja GENERUJ, automatycznie dopisuje PIT-11 dla wszystkich pracowników. Pomija jedynie tych, dla których informacja już jest.
Jeżeli w danych pracownika nie ma urzędu skarbowego, wyświetlany jest komunikat i PIT-11 nie zostanie dopisany. Wszystkie dopisane informacje zostaną też automatycznie wyeksportowane w formacie XML oraz zarejestrowane w kartotece e-deklaracji.
c) Wersja formularza - Dla przychodów od roku 2018 obowiązuje formularz w wersji 24.
Okna dopisania i modyfikacji oraz wydruki zostały przystosowane do tej wersji.
Dla roku 2017, program działa tak, jak poprzednio, tzn. wywołanie z menu PIT-11 powoduje wyświetlenie starych okien edycji, a wydrukowany i eksportowany jest formularz w wersji 23.

- PIT-4R
Nowa wersja formularza nr 8. Zaktualizowaliśmy okna edycji, wydruk.

- PIT-8AR - Nowa wersja formularza nr 7.

- IFT-1R - Nowa informacja podatkowa, dla osób zagranicznych, które nie mieszkają w Polsce.
Informacja znajduje się w menu PŁACE / PRACOWNICY.
Po uruchomieniu, wyświetlane jest okno przeglądu, w którym znajdują się wszystkie informacje IFT-1R
z bieżącego roku rozrachunkowego..
W menu znajdują się funkcje : DOPISZ, MODYFIKUJ, GENERUJ, USUŃ, EXPORT i DRUKUJ.
a)Dopisz - Przed dopisaniem wyświetlana jest lista pracowników zagranicznych (status = "A"), którzy w bieżącym roku mają zapisane umowy zlecenia (ryczałt dla osób zagranicznych).
Jeżeli, dla wybranego pracownika, IFT-1R już istnieje, następne informacje są zapisywane jako korekty.
Program sprawdza też adres zamieszkania i kod urzędu skarbowego. W tym przypadku powinien być to urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
b) Generuj - Funkcja GENERUJ, automatycznie dopisuje IFT-1R dla wszystkich pracowników. Pomija jedynie tych, dla których informacja już jest. Jeżeli w danych pracownika nie ma urzędu skarbowego, wyświetlany jest komunikat i informacja nie dopisywana. Wszystkie dopisane informacje zostaną automatycznie wyeksportowane w formacie XML oraz zarejestrowane w kartotece e-deklaracji.

- Lista płac - Od 2019 r. wynagrodzenie osoby współpracującej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym, dodaliśmy możliwość wpisania wynagrodzenia takich osób do listy płac.
Osoby współpracujące należy dopisać do kartoteki pracowników z kodem tytułu ubezpieczenia
"051100". Pensja nie będzie zawierała składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Są one rozliczane w module PODATKI łącznie ze składkami właściciela.

- ZUS - Od stycznia 2019, Buchalter eksportuje raporty ZUS dla pracowników i właścicieli w formacie zgodnym z najnowszą wersją programu Płatnik.

 •  Podatki

- PIT-28, PIT-28S - Wersja formularza PIT-28(21) oraz załączników PIT/O (23), PIT-28A(18) i PIT-28B(15).
Nowością jest formularz PIT-28S, który oprócz nazwy, ma postać identyczną jak PIT-28.
Ma własną opcje w menu.

- PIT-36, PIT-36S - Nowa wersja formularza PIT-36(26) oraz załączników PIT/B(16), PIT/BR(3), PIT/O(23), PIT/D(27).
W załączniku PIT/M(7) wersja się nie zmieniła, ale zmienił się schemat eksportu.
Dla nowego formularza PIT-36S dodaliśmy opcję do menu PIT.

- PIT-36L, PIT-36LS - Nowa wersja formularza PIT-36L(15) oraz załączników PIT/B(16), PIT/BR(3), PIT/O(23), PIT/D(27).
Formularz PIT-36LS jest, oprócz nazwy, identyczny jak PIT-36L.
Zbędne, dla PIT-36LS, pola zostały wyłączone z okien i wydruków.

- PIT-37 - Nowa wersja formularza PIT-37(25) oraz załączników PIT/O(23), PIT/D(27).

- ORD-ZU - Zmienił się schemat do eksportu załącznika w formacie XML (2-0E). Numer wersji formularza pozostał bez zmian.

 •  ADMINISTRATOR

- Podatnik - W danych podatnika, na stronie 5, dodaliśmy nowe pole "stanowisko" dla pełnomocnika.
Dane pełnomocnika są wykorzystywane do wypełniania odpowiednich pól w deklaracjach VAT-UE,
VAT-27, PIT-11, IFT-1R oraz umowach zlecenia.

 

Wersja 2018.02.xx

 • JPK

Eksport -  Podczas eksportu danych do pliku JPK, dla osoby fizycznej, automatycznie wypełniane są dane autoryzacyjne: 
- NIP,
- nazwisko,
- pierwsze imię,
- data urodzenia,
- adres e-mail.

    
- JPK rejestr VAT -  Z eksportu JPK_VAT wyłączone zostały rachunki i korekty rachunków zakupu. Zostały uwzględnione zakupy WNT, które są w Polsce zwolnione z VAT.
Zakładaliśmy, że JPK jest eksportowane po obliczeniu deklaracji VAT. 
Jednak w przypadku rozliczenia kwartalnego, przy eksporcie za styczeń lub luty najczęściej obliczenie deklaracji jest jeszcze nie zrobione. 
Dlatego, przy rozliczeniu kwartalnym i eksporcie za styczeń i luty, wyświetlamy komunikat:
Z deklaracji VAT wynika, że udział sprzedaży opodatkowanej wynosi xx %.
UWAGA! Jeśli ten udział nie jest prawidłowy: 
- naciśnij ESC 
- uruchom obliczenie deklaracji za I kwartał
- wpisz prawidłową wartość udziału. 
Czy udział jest prawidłowy ?

  

 •  Administrator / JPK

 - Dane autoryzacyjne -Dla osób fizycznych włączyliśmy możliwość wysyłania plików JPK podpisanych danymi autoryzacyjnymi.  W związku z tym, dla takich osób, włączony jest dostęp do edycji danych autoryzacyjnych.   Są one wstępnie wypełnione podczas eksportu danych z ewidencji. Pozostaje wpisać właściwą kwotę.

- Przegląd -  W oknie przeglądu dodaliśmy kolumnę "aut.". "Ptaszek" oznacza, że plik jest lub będzie podpisany danymi autoryzacyjnymi.
  

 • Opcje główne

- Dodaliśmy opcję "osobne ustawienia wydruków dla firm [T/N]"
Jeśli opcja równa się :
* TAK - plik konfiguracji wydruków znajduje się w katalogu danych firmy i jest inny dla każdej firmy,
* NIE - plik konfiguracji wydruków znajduje się w katalogu ustawień tabulogramów i wydruków zapisanym w opcji  "katalog ustawień tabulogramów i wydruków" lub w głównym katalogu Buchaltera jeśli ta opcja jest pusta.

    

 • Detal

- Dodaliśmy opcję menu "JPK faktury".
Za jej pomocą można wyeksportować plik JPK z fakturami wystawionymi do paragonów. Takie pliki nie są rejestrowane w kartotece plików ADMINISTRATOR / JPK i nie można ich wysłać do MF.

  
*  e-Deklaracje- Eksport deklaracji i zeznań rocznych do pliku XML powoduje, dla osób fizycznych, automatyczne wypełnienie danych autoryzacyjnych: NIP, nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia.
   

 •  Ewidencje

- Opcje -  Dodaliśmy parametry dotyczące stawek ryczałtu przy najmie. Te same parametry można ustawić w 
menu PODATKI / OPCJE.

  
- Sprzedaż - Wezwanie do zapłaty -  Zmieniliśmy formularz. Klauzula " W przypadku nie przekazania należnej nam kwoty" otrzymała postać:                                                                                 
- wystąpimy do Urzędu Skarbowego o zastosowanie ulgi za złe długi,                         

- sprawę skierujemy do postępowania sądowego bez ponownego wezwania do zapłaty.
  

 •  Zakupy 

- Przegląd -  Dodaliśmy zbiorcze sprawdzenie NIP dostawców. Uruchamiamy sprawdzenie klawiszami [ALT+F8]. 
Przed sprawdzeniem można ustawić filtr.
Jeśli w wyniku sprawdzenia:
- NIP jest błędny lub nie polski i nie UE
- to jest nr PESEL
- nieoczekiwany wynik szukania w rejestrze VAT
- nie znaleziony VIES
- nie zarejestrowany w rejestrze VAT
- zarejestrowany w rejestrze VAT jako zwolniony
- zarejestrowany w rejestrze VAT zakończona lub zawieszona działalność
  można zatrzymać dalsze sprawdzanie.

  
 - W oknie szczegółów zmienił się sposób wyświetlania podsumowania dokumentów.
 Dla zakupów z odliczeniem 50%:
 - wyświetlamy całe kwoty netto, VAT i brutto,
 - dla faktur i faktur małego podatnika, w polu "korekta VAT" jest wyświetlana kwota 50% VAT z minusem.
 - Dopisanie i modyfikacja
Zmieniliśmy listę typów nabycia:
"5. IMPORT TOWARÓW art.30a"  zmieniony na  "5. IMPORT TOWARÓW art.33a"
"6. IMPORT TOWARÓW art.30b"  zmieniony na  "6. -----NIEAKTUALNE------"
Przy dopisaniu i modyfikacji pozycji faktur korygujących pole "korekta VAT" już nie zależy od opcji  "czy odliczać VAT?" tzn. że przy odliczeniu 50% nie jest przeliczana. Dotyczy też wprowadzania uproszczonego.

  
- Suma -  Dla zakupów z odliczeniem 50% suma netto jest różna w zależności od tego, czy sumujemy dla rozliczenia VAT, czy dla księgowania.
Poprzednio wyświetlaliśmy pytanie "Waluty przeliczyć wg kursu" dla VAT lub księgowania.
Zamiast tego pytania jest "Podsumowanie dla" i wybór:
- "rozliczenia VAT" albo 
- "księgowania".
W podsumowaniu otrzymujemy:
- dla VAT: 50% netto, 50% VAT, brutto. Waluty przeliczone wg kursu dla VAT.
- dla księgowania: netto = brutto - 50% VAT, 50%VAT, brutto. Waluty przeliczone wg kursu dla księgowania.

  

 • Płace

- Listy płac -  W określonych sytuacjach koszty pracownicze ustalane są procentowo. Dzieje się tak w przypadku pracowników-twórców, w szczególności z tytułu korzystania przez nich z praw autorskich lub rozporządzania tymi prawami (art. 22 ust. 9 pkt 3 updof). Wówczas koszty wynoszą 50% przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.
Przy dopisaniu i modyfikacji płac dodaliśmy funkcję, która oblicza 50% koszty. Funkcja jest uruchamiana klawiszem [F5]. 

  
- PIT-11 - Zaktualizowaliśmy wydruk formularza PIT-11(23).
  Dodaliśmy automatyczne wypełnianie poz.34 i 35 (przychody i koszty, do których zastosowano odliczenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 updof), na podstawie list płac.

  
- PIT-40 - Nie wszyscy wiedzą, że deklaracja PIT-40 jest od roku 2017 nieaktualna. Wyłączyliśmy dostęp do tej deklaracji.
  
- Przelew do ZUS -  Dla przelewów do ZUS dotychczas, zawsze wpisywana była nazwa skrócona.   Teraz, ponieważ przelew do ZUS jest zwykłym przelewem, to na takim przelewie, zależnie od parametru  "czy nazwa skrócona na przelewach?", jest wpisywana nazwa skrócona albo nazwa firmy.
  

 • Podatki

  
-  Opcje - Od jakiegoś czasu, opinie użytkowników i urzędów skarbowych są zgodne - przy odliczeniu 50% VAT 
należy na deklaracji i w JPK_VAT wykazywać połowę kwoty netto. 
Dlatego usunęliśmy opcję "czy na deklaracji wykazywać 50% kwoty netto przy odliczeniu 50% VAT?".
Dodaliśmy parametry dotyczące stawek ryczałtu przy najmie:
- stawka najem [8,5%]
- stawka najem podwyższona [12,5%]
- kwota, powyżej której najem jest opodatkowany stawką podwyższoną [100 000 zł.]
Opcje te są wykorzystywane do rozliczenia ryczałtu z najmu.

  
- Ryczałt -  Dodaliśmy rozliczenie ryczałtu z najmu.
Ze względu na zmianę stawki ryczałtu, po przekroczeniu ustalonej kwoty, program kontroluje wysokość przychodu z najmu i odpowiednio ustawia stawkę.
Taka zmiana spowodowała zmianę wyglądu okien przeglądu i modyfikacji danych oraz wydruków.

  
- VAT -  Na deklaracji VAT-7 uwzględniliśmy zakupy WNT, które są w Polsce zwolnione z VAT.

 •  Parametry płacowe 

- Składka na ubezpieczenie wypadkowe
Od 1 kwietnia 2018r. obowiązują nowe stopy procentowe składek na ubezpieczenie wypadkowe dla firm, które zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz niektórych grup działalności, dla których stawki są określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2018 r. (poz. 502). Żeby uniknąć pomyłek, w przypadku korekt składek ZUS w okresach przed kwietniem 2018, dodaliśmy dodatkowy parametr "wypadkowe od 1 kwietnia 2018" w parametrach płacowych oraz danych właściciela/wspólników i osób współpracujących. Domyślna wartość to 1.67%.
    
- Ilość dni choroby, za które wynagrodzenie wypłaca pracodawca
Zmieniliśmy nazwę parametru:
"il.dni choroby,za które przysługuje wynagr. wypłacane przez zakład pracy" na 
"ilość dni choroby, za które wynagrodzenie wypłaca pracodawca do 50 lat" (domyślnie = 33).
Dodaliśmy parametr:
"ilość dni choroby, za które wynagrodzenie wypłaca pracodawca powyżej 50 lat" (domyślnie = 14).

  

 • JPK VAT

-  Zmieniliśmy sposób obliczania sumy netto dokumentów zakupu tak, żeby uwzględniała udział 
sprzedaży opodatkowanej w całej sprzedaży.
Zmieniliśmy eksport dokumentów zakupu z odwrotnym obciążeniem na sprzedaż zwolnioną. Na 
deklaracji VAT takie zakupy były wykazywane po stronie podatku należnego w poz. 34 i 35. Nie było ich w JPK_VAT.

 

Wersja 2018.01.xx

 •  Eksport JPK

- Od 1 stycznia 2018 miała obowiązywać nowa struktura JPK_VAT (wersja 3). Ponieważ do momentu wysłania aktualizacji Buchaltera na rok 2018, Ministerstwo Finansów nie uruchomiło obsługi przyjmowania plików w tej wersji, umożliwiliśmy użytkownikom samodzielne podjęcie decyzji o wersji eksportowanych plików.  Służy do tego dodatkowa opcja główna ""Eksportowana wersja plików JPK_VAT".
Domyślna wartość to 2. Dopuszczalne są wartości od 1 do 3.  Wersja 1 obowiązywała w roku 2016, wersja 2 od roku 2017.
Nowa struktura JPK_VAT spowodowała też zmianę numeracji eksportowanych plików JPK.
Poprzednio pliki były numerowane od jeden, teraz są numerowane od zera - czyli pierwszy plik wysłany za zadany okres ma numer eksportu 0 np.:     JPK_VAT 2018-01(00) P.H. Jan Kowalski.xml.
Dotyczy to wszystkich plików JPK.
- Ministerstwo Finansów udostępniło aplikację JPK 2.0, która umożliwia wysłanie plików JPK za pomocą 
profilu na platformie ePUAP. Do tego nie jest potrzebny podpis elektroniczny.  Jednak aplikacja ta ma ograniczenia dotyczące nazw plików. Nazwy mogą zawierać tylko litery 
łacińskie, cyfry oraz znaki "_", "-" i ".", a ich długość nazwy nie może przekraczać 55 znaków. Dlatego, w głównych opcjach Buchaltera, dodaliśmy opcję "Formatować nazwy plików JPK?"
Jeśli opcja jest ustawiona na TAK, nazwy są zgodne z wymaganiami aplikacji JPK 2.0.
- Zmieniliśmy sposób eksportu kwot netto zakupów na sprzedaż łączoną (opodatkowaną i zwolnioną). 
Uwzględniają one proporcję sprzedaży opodatkowanej do całości sprzedaży.
- Dodaliśmy do menu JPK funkcję PRZEGLĄD, która uruchamia okno przeglądu plików JPK_VAT i JPK_FA., W oknie przeglądu jest wykaz dokumentów, które znajdują się w pliku JPK.
Taki wykaz można wydrukować w postaci tabulogramu.

 

 •  Konto ZUS

- Od roku 2018, każdy płatnik składek ZUS będzie miał własne konto, na które będzie wpłacał składki.
W danych podatnika, na str. 4, dodaliśmy pole "nr konta firmy w ZUS", w którym należy wpisać numer indywidualnego konta firmy.Numer konta firmy w ZUS można wpisać także w parametrach płacowych. Jeśli wspólnik jest płatnikiem składek, także musi mieć indywidualny numer konta w ZUS. Na str. 2 danych wspólnika dodaliśmy pole "nr konta w ZUS".

 • Przelew do ZUS

- Jeśli rok rozrachunkowy lub rok daty systemowej jest większy lub równy 2018 dla przelewu typu "ZUS"tworzony jest zwykły przelew. W danych odbiorcy (odbiorca, kod, nazwa) podstawiany jest tekst "ZUS".w polu "konto odbiorcy" jest numer konta w ZUS firmy lub wspólnika. Dotyczy to wystawiania przelewów do ZUS w modułach PŁACE i PODATKI oraz kartoteki przelewów.

 • Faktura do paragonu

Do wydruku faktury dodaliśmy:
- drukowanie numeru i daty zamówienia,
- test ORYGINAŁ/KOPIA jeśli faktura jest drukowana bez kopii lub ORYGINAŁ na      pierwszym egzemplarzu i KOPIA na następnych.

 • Odliczenia VAT

- Przy nabyciu środków transportu w UE, wysokość odliczenia zależy od przeznaczenia pojazdu. Musimy odróżnić nabycia, od których przysługuje odliczenie 100% i 50%.
Standardowo odliczenie wynosi 50%, chyba, że pojazdy samochodowe są: 
a) wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub 
b) konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

Zmieniona lista "czy odliczać VAT?" wygląda tak:
1. TAK          
2. NIE          
3. Paliwa       
4. 50%          
5. Śr.Tr.UE 100%
6. Art.28b      
7. Paliwa UE    
8. Śr.Tr.UE  50%

  

 • Odbiorca

- Podczas wprowadzania dokumentów sprzedaży, można oprócz nabywcy dopisać odbiorcę (CTRL+O). Po wyświetleniu okna do wprowadzenia danych odbiorcy można jego dane pobrać z GUS ([F6]-GUS) oraz zweryfikować NIP ([F8]-weryfikuj NIP).

 • Wydruki rejestrów VAT

 - Wysokość kwoty netto dla zakupów z odliczeniem 50% w wydrukach ZESTAWIENIE REJESTRÓW (sprzedaż) i REJESTR1 (zakupy) jest zależna od parametru "czy na deklaracji wykazywać 50% netto przy odliczeniu 50% VAT?" z opcji podatków.
Jeśli opcja = TAK,  drukujemy 50% kwoty netto.

 •  Noty księgowe

- Dodaliśmy możliwość pobrania danych kontrahenta z GUS ([F6]).
Ponieważ noty nie mają nic wspólnego z rozliczeniem VAT, sprawdzenie NIP jest niepotrzebne.

 • Podatki

- Od roku 2017 zmienił się sposób obliczenia podatku w zeznaniu rocznym (PIT-36, PIT-37). A dokładniej, kwoty zmniejszającej podatek.
- Zostały zaktualizowane roczne zeznania podatkowe:
 * PIT-28(20)
 * PIT-36(25)
 * PIT-36L(14)
 * PIT-37(24)
  oraz załączniki:
 * PIT-28/A(17)
 * PIT/B(15)
 * PIT/BR(2)

- Do opcji menu DRUKUJ dodaliśmy podmenu z opcjami ROZLICZENIE i TABULOGRAM.
Nowy wydruk TABULOGRAM zawiera dane wyświetlane w oknie przeglądu oraz podsumowanie.

- Osoby współpracujące - Do danych osób współpracujących dodaliśmy opcję "Czy składka na FGŚP?"
  Ze względu na to, że są różne zdania na temat tego, czy osoby współpracujące są obowiązane opłacać składkę na FGŚP, domyślnie ustawiliśmy opcję na NIE. Składka na FGŚP dotyczy osób współpracujących, które są pracownikami. Ale wtedy też nie ma 
jasności, czy należy uwzględnić składki, które są opłacane przez osobę współpracującą. Decyzja należy do użytkownika.

- VAT-7 U podatników u których występuje sprzedaż mieszana (opodatkowana + zwolniona),  uwzględniliśmy proporcję w obliczeniach. Jeśli nie ma sprzedaży opodatkowanej, kwoty netto na sprzedaż łączoną są przepisywane do 
następnego miesiąca.

 

Wersja 2017.10.xx

 • Umieściliśmy w programie trzy nowe funkcje:

- pobranie danych kontrahenta z bazy danych GUS
- sprawdzenie, czy kontrahent jest zarejestrowany w rejestrze czynnych podatników VAT Ministerstwa Finansów
- sprawdzenie, czy kontrahent jest zarejestrowany w systemie wymiany informacji o VAT UE (VIES)

 •  GUS

- Działanie funkcji polega na sprawdzeniu czy NIP znajduje się w danych GUS. W przypadku, gdy numer zostanie odnaleziony, można przepisać dane kontrahenta (m.in. nazwę i adres) do Buchaltera.
Funkcja jest wykorzystywana w:
- kartotece kontrahentów,
- ewidencji sprzedaży i sprzedaży pomocniczej,
- ewidencji zakupów,
- ewidencji paragonów przy wystawianiu faktury.

 

 • VIES

- VIES (system wymiany informacji o VAT) jest to wyszukiwarka (a nie baza danych) Komisji Europejskiej.  Informacje są pozyskiwane z krajowych baz danych VAT, gdy wyszukiwanie jest prowadzone za pomocą narzędzia VIES.
W wyniku wyszukiwania otrzymujemy informację czy NIP istnieje (numer aktywny) lub nie istnieje (numer nieaktywny).

 

 • Rejestr czynnych podatników VAT

- Udostępniony w czerwcu 2017 rejestr czynnych podatników VAT Ministerstwa Finansów zwraca trzy informacje:
1. Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT  czynny.
Dodatkowo informujemy, iż w celu potwierdzenia czy podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,  podatnik i osoba trzecia mająca interes prawny, mogą złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wydanie zaświadczenia.
2. Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
3. Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony
W przypadku jeśli NIP nie jest czynny dodatkowo możemy uzyskać informację o dacie data zakończenia lub zawieszenia działalności. Te dane są pobierane automatycznie z GUS.

 • Opcje główne

- W głównych opcjach Buchaltera dodaliśmy opcję "weryfikować NIP w internecie".
Służy ona do włączania i wyłączania funkcji pobierania danych z GUS oraz sprawdzenia NIP w komputerach, które nie mają dostępu do internetu.
Opcja jest domyślnie ustawiona na TAK.

 • Sprawdzenie / weryfikacja NIP

Sprawdzenie NIP jest uruchamiane klawiszem [F8] w trakcie edycji danych kontrahentów, gdy kursor znajduje się w polu "NIP".
Istnieje też możliwość sprawdzenia NIP w oknie przeglądu kontrahentów i dokumentów w ewidencjach VAT.

UWAGA! Trzeba zawsze pamiętać, że wynik sprawdzenia NIP jest aktualny w momencie, w którym dokonujemy sprawdzenia.
 

 • Czy odliczać VAT?

- Dodaliśmy nową pozycję "8. Śr.Tr.UE  50%" do listy opcji "czy odliczać VAT?".
Zostało to spowodowane tym, że wysokość odliczenia przy zakupie środka transportu w UE zależy od
przeznaczenia pojazdu. Dlatego musimy odróżnić nabycia, od których przysługuje odliczenie 100% i 50%.
Standardowo odliczenie wynosi 50%, chyba, że pojazdy samochodowe są:
a) wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
b) konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
Dodanie nowej opcji spowodowało zmiany w obliczeniach deklaracji VAT, eksporcie JPK_VAT oraz wydrukach ewidencji VAT.

 • Składka na FGŚP osób współpracujących

- Od 7 września 2017, osoby współpracujące nie są zwolnione z opłacania składki na FunduszGwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
W związku z tym, do danych osób współpracujących dodaliśmy opcję "czy składka na FGŚP?".

 

Wersja 2017.06.xx

 • Kartoteki

Parametry płacowe
- Dodaliśmy nowy parametr dla umów opodatkowanych ryczałtem - "stopa ryczałtu   dla nierezydentów".
Parametr dotyczy umów zawartych z osobami, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pracownicy
- Rozszerzyliśmy listę typów pracownika o pozycję:
"A. Zleceniobiorca zagraniczny"
Są to osoby, które nie mieszkają na terytorium Polski. Przy wprowadzaniu danych nie wolno zapomnieć o wypełnieniu adresu zamieszkania takiej osoby.

Umowy zlecenia
- Rozszerzyliśmy listę umów o pozycje:
"5. zlecenia - osoba zagraniczna"
"6. o dzieło - osoba zagraniczna"
Takie umowy są opodatkowane ryczałtem w wysokości ustawionej parametrem "stopa ryczałtu dlanierezydentów".

PIT-8AR
- Skorygowaliśmy sposób wypełnienia deklaracji o ryczałt z umów zawartych z osobami zagranicznymi.
Jest on wykazywany w części "C.6. Należności osób zagranicznych, wymienione w art. 29 ustawy".
Obliczenia zasiłków. Skorygowaliśmy sposób obliczenia zasiłków.
Są one obliczane wg wzoru:
ilość dni * podstawa * stopa zasiłku / 30 z tym, że  kwota "podstawa * stopa zasiłku / 30" była zaokrąglona do groszy.
- Usunęliśmy te zaokrąglenia dla składników S311, S312, S313, S314, S319, S321, S322, S325, S327, S331, S332, S333, S334, S398, S399.
Kasa
- Poprawiliśmy podsumowanie w kasie. Brakowało danych o kontach: pomocnicze 3  i  4 oraz inne.

 • Ewidencje

Opcje
- Dla roku 2017 wyłączone są opcje "kwartalna informacja VAT-UE" i "kwartalna informacja VAT-27".   Automatycznie są ustawiane na NIE.

VAT-27, VAT-UE
- Zaktualizowaliśmy eksport informacji VAT-27 do wersji 2 oraz VAT-UE do wersji 4.
Informacje te można składać tylko drogą elektroniczną, więc teoretycznie wydruk nie jest potrzebny.
Ale na pewno znajdą się użytkownicy, którzy będą chcieli je drukować.
Dlatego opracowaliśmy nowy wydruk.
Ponieważ, przed wykonaniem wydruku, nie wiadomo ile miejsca zajmą części C, D i E oraz ile będzie  miał stron:
- nie ma wydruku na oryginale,
- parametr "do strony" jest ustawiony na 99.
Jeśli ustawiony przez użytkownika parametr "do strony" jest większy niż faktyczna ilość stron,  wydrukuje się cały wydruk.

 •   Podatki

VAT
- Dodaliśmy dwie nowe deklaracje: VAT-8 i VAT-9M.
W związku zmieniła się funkcja opcji menu VAT. Teraz zawiera menu podrzędne: VAT-7 (poprzednio VAT), VAT-8 i VAT-9M.
Opcje VAT-8 i VAT-9M uruchamiają menu z opcjami:
- oblicz
- modyfikuj
- przelew
- drukuj
- eksport
Działanie tych funkcji jest dokładnie takie samo, jak ich odpowiedników z menu VAT-7.
VAT-8
- Tę deklarację wypełniają podatnicy, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, oraz osoby prawne niebędące podatnikami - zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, którzy zadeklarowali w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, że będą dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.
VAT-9M
- Deklaracja VAT-9M jest przeznaczona dla podatników, którzy nie mają obowiązku składania okresowych deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D czy VAT-8, dokonujących importu usług bądź nabywających towary lub usługi, dla których, jako nabywcy są podatnikami. Obowiązek składania i opłacenia należności z deklaracji VAT-9M mają więc między innymi przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT (limit 150.000 zł), którzy zakupili usługi od zagranicznych kontrahentów i na podstawie obowiązujących w ustawie o VAT przepisów, są zobowiązani do naliczenia podatku.

 

 

Wersja 2017.02.xx

 •  JPK

- Wprowadziliśmy eksport danych w formacie XML, zgodnych z wymaganiami JPK.
Zawiera zestaw funkcji do eksportu rejestru VAT, faktur sprzedaży, ewidencji przychodów (dla ryczałtu) 
i księgi przychodów i rozchodów.

 • Hasła

- Zmieniliśmy nazwę opcji z HASŁO na HASŁA oraz tytuł okna przeglądu.

 •  Eksport, Import

- Nowe funkcje, które pozwalają na wymianę danych pomiędzy Buchalterem a programem SPRZEDAŻ.
Analogiczne funkcje znajdują się w menu ADMINISTRATOR programu SPRZEDAŻ. 

 • Administrator JPK

- Nowe menu, które zawiera funkcje obsługujące wysyłania plików JPK do bramki internetowej 
Ministerstwa Finansów.
Składa się z funkcji:
a) WYŚLIJ
b) USUŃ
c) CERTYFIKAT
d) UPO
e) FILTRY

 • Odsetki

- Opcja menu ODSETKI została przeniesiona do KARTOTEKI / POMOCNICZE.

 • Kartoteki

- Kartoteki pomocnicze - W menu KARTOTEKI / POMOCNICZE jest nowa opcja ODSETKI, która została przeniesiona z menu ADMINISTRATOR.
-  Kasa - Kod kasy - Do menu została dodana nowa opcja "Kod kasy".
Kod kasy został wprowadzony, dlatego, że jest możliwość importowania dokumentów kasowych z programu Sprzedaż. Ze względu na numerację dokumentów trzeba odróżniać zaimportowane dokumenty od zapisów kasy Buchaltera i do tego służy kod kasy.Kod kasy jest wykorzystany, jako prefiks numeru dokumentów kasowych i został dodany do filtrów.
UWAGA! Trzeba pamiętać, żeby w każdym z programów Sprzedaż nadać inny kod kasy.
- Przelewy - Poprawiliśmy ustawienie filtrów dla urzędów skarbowych, wspólników, pracowników, zleceniodawców.
W rzeczywistości, filtry są zakładane na kod odbiorców lub zleceniodawców z nie na ich nazwy, a wybranie z listy powodowało wpisanie błędnego kodu. W konsekwencji filtry nie działały prawidłowo.
Przykład: 
Jeśli odbiorcą jest urząd skarbowy to jego kod jest zapisany w formacie np. 00180 (Nowy Dwór Mazowiecki).  
Natomiast przy ustawianiu filtru, po pobraniu z listy, kod dla urzędu był ustawiany na 180.
- Pensje -Zmiana obliczenia zaliczki na podatek dla roku 2017.
Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy zastosowane zostały następujące zasady : 
1) w przypadku pracowników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego 
przedziału skali - kwota zmniejszająca podatek, wynosi 556 zł 02 gr rocznie, czyli 46,33 zł miesięcznie,
2) w przypadku pracowników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału 
skali - zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.
- Pracownicy -  Świadectwo pracy. Nowy wzór, zgodny z rozporządzeniem Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r.
- Umowy zlecenia
Do wydruku umowy dodaliśmy punkt:
"Potwierdzeniem czasu wykonania czynności określonych w pkt. 1  będzie ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia, dostarczana przez zleceniobiorcę najpóźniej ostatniego dnia roboczego miesiąca, którego dotyczy."
- PIT-4R - Do funkcji PIT-4R i Eksportuj PIT-4R dodaliśmy okno, w którym można wprowadzić wyjaśnienie różnicy pomiędzy kwotą pobranego podatku a kwotą wpłaconego podatku.

- ZUS - 9.8.1  RMUA rok, INFO rok
Poprawiliśmy błąd, który polegał na tym, że w przypadku, rocznych informacji o składkach ZUS wspólników lub osób współpracujących, zamiast nazwiska i imienia tych osób, drukowały się dane pracownika o tym samym kodzie.

 •   Podatki

-  PIT / OBLICZ - Zmiana sposobu obliczenia zaliczek w roku 2017.
Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy zastosowane zostały następujące zasady : 
1) w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego 
przedziału skali - kwota zmniejszająca podatek, wynosi 556 zł 02 gr rocznie
2) w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek 

Wersja 2016.12.xx

 •  e-DEKLARACJE

W oknie przeglądu e-Deklaracji:
- Wyłączyliśmy wyświetlanie zer w kolumnie "M/K" i "nr. kor."
- Zamiast "T" w kolumnach "wer", "wys" i "UPO"  wyświetlany jest znak "ptaszek".

 •  EWIDENCJE:

- Z głównego menu ewidencji usunęliśmy "VAT-Info". Zamiast niej dodaliśmy "menu cd", z pomocą której otwiera się ciąg dalszy menu, w którym znajdują się
pozycje "VAT-27" i "VAT-UE", które poprzednio były w menu "VAT-Info".
- Sprzeda - Podczas kopiowania dokumentów sprzedaży czyszczone są pola:
a)data duplikatu
b)kwota zapłacona, opis zapłaty
c) numer zamówienia, data zamówienia
Pole "czy zapłacono?" jest ustawiane na NIE. Forma płatności pozostaje bez zmian. Termin płatności jest obliczany wg wzoru:
    termin płatności = nowa data wystawienia + poprzedni termin płatności  - poprzednia data wystawienia.

- Zakupy - Do podsumowania dodaliśmy zakupy wg rodzaju (pozostałe, inwestycyjne, inwestycyjne w koszty,
nieruchomość).
-Dopisz / Modyfikuj pozycje - Do listy "czy odliczać VAT?" dodaliśmy pozycję "Paliwa UE".
Obecnie lista wygląda następująco:
1. TAK       
2. NIE       
3. Paliwa       bez odliczenia VAT
4. 50%       
5. Śr.Tran.UE   Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków
                transportu, wykazanego w poz.24, ....
6. Art.28b      Import usług od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się
                art.28b
7. Paliwa UE    Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
Podatek z pozycji oznaczonych jako " Paliwa UE" zostanie wykazany w części C.19 deklaracji VAT-7.
- Drukuj / Rejestr 1,2- Pozycje "Paliwa UE" są traktowane tak, jak inne, za które przysługuje odliczenie (poz. 1, 4, 5, 6 z listy
"czy odliczać VAT?").

 •  KARTOTEKI

- Pracownicy - Przed modyfikacją danych pracownika sprawdzamy pensje i umowy i jeśli zachodzi taka sytuacja
wyświetlamy komunikat -Pracownikowi wypłacono pensję lub wystawiono umowę.
Nie wolno na jego miejsce wprowadzić danych innej osoby!

-Umowy - Do parametrów płacowych dodaliśmy parametr "minimalna stawka za godzinę pracy".
Domyślna wartość to 13,00 zł. W oknie dopisania / modyfikacji umów dodaliśmy pole "ilość godzin".
Jeśli kwota umowy jest mniejsza niż ilość godzin * minimalna stawka za godzinę pracy, wyświetlany jest
komunikat z wyliczoną kwotą minimalną.Informacja: "Liczba godzin pracy poświęconych na realizację zlecenia" jest drukowana na rachunku do
umowy.

 • PODATKI

- Załączniki do zeznań rocznych - W oknie przeglądu załączników dodaliśmy kolumnę "dla kogo". Jest w niej wyświetlana informacja, że
załącznik dotyczy małżonka (dotyczy: dla PIT/B, PIT/M i PIT/BR).

- PIT/BR(1) - Nowy załącznik dla PIT-36 i PIT-36L.Dla PIT-36, przy wspólnym rozliczeniu, można dodać osobny załącznik dla małżonka.
Załączniki BR są numerowane kolejno, ale program rozróżnia pierwsze dla podatnika i małżonka. Tzn. że np. załącznik nr 3 może być np. pierwszym dla małżonka.Dane do PIT-36 są przepisywane z pierwszego załącznika, osobno dla podatnika i małżonka.
Kolejne załączniki służą tylko do wypełnienia części D.Przy pierwszym załączniku dla podatnika lub małżonka, program oblicza dochód wykazany na
załącznikach PIT/B. Jeśli pole 19. Badania naukowe = TAK są dostępne pozycje 21.1-3.Jeśli dodatkowo pozycja 21.1 badania podstawowe = TAK:
- dostępna jest część D,- do pól "kraj" w części D, jako kraj wpisywana jest automatycznie "POLSKA".Gdy pozycje: 19 = NIE i 21.1 = NIE w pierwszym załączniku, nie można dopisać następnego PIT/BR.

- PIT/D(26) - Treść i format załącznika pozostały nie zmienione. Poprawiony został numer wersji na wydruku oraz eksport załącznika.

- PIT/O(22) - Przeprojektowane zostały okna wprowadzania danych - dodane części D.3-5 i E.6. Zmieniliśmy sposób wypełnienia pól 17 i 18 (darowizny wynikające z odrębnych ustaw). Teraz nie
wypełnia się ich ręcznie - są to sumy z pól 10 i 11 z części D.1 - D.5.Przy dopisaniu drugiego i kolejnych załączników, aktualizowane są pola 17,18 (suma z części D.1-D.5
wszystkich załączników) oraz  34 i 35 (suma odliczeń) w załączniku nr 1.Po usunięciu jakiegoś załącznika, aktualizowane są pola 17,18 (suma z części D.1-D.5 wszystkich
załączników) oraz  34 i 35 (suma odliczeń) w załączniku nr 1.W związku z dodaniem nowych części D i E zmieniły się wydruki i eksport załączników.

- Eksport PIT-28(19) - Zmiana wersji schemy na 2-0E w pliku XML oraz zmiany w załącznikach:
a) nowa wersja ORD-ZU(3),
b) nowa wersja PIT-28B(14).
Zmiany obowiązują od roku 2015.

- PIT-28A(16) - Zmiana, przy eksporcie, wersji schemy na 2-0E.

- PIT-28B(14) - Poprawiony numer wersji na wydruku oraz eksport.

- PIT-36(23) - Nowa wersja zeznania.Zmienione okna wprowadzania danych, wydruki i eksport w formacie XML.

- PIT/B - Włączyliśmy sprawdzenie niewypełnionych pól w części B i C PIT/B "rodzaj prowadzonej działalności" /
"nazwa spółki" i "miejsce prowadzenia działalności". Jeśli nie są one wypełnione, program będzie wyświetlał komunikat.
Pola te są wyłączane jeśli przychód i koszty są równe zero.

- PIT/BR Pomiędzy wydrukiem a eksportem jest różnica w ilości załączników.Na wydruku jest faktyczna ilość załączników.
W eksporcie natomiast maksymalna ilość załączników to 2. Trzeba przez to rozumieć, że po jednym dla
podatnika i małżonka. Dlatego w eksporcie, bez względu na faktyczną ich ilość, pole "ilość załączników
PIT/BR" jest równa:
a) jeśli są załączniki tylko dla podatnika lub tylko dla małżonka
b) jeśli są załączniki zarówno dla podatnika, jak i małżonka
De facto, eksportowany jest jeden załącznik dla podatnika i małżonka, w którym część D jest pobierana
ze wszystkich załączników.

- PIT/M - Dodaliśmy możliwość dopisania załącznika PIT/M dla małżonka.

- PIT-36L(12) - Nowa wersja zeznania.Zmienione okna wprowadzania danych, wydruki i eksport w formacie XML, który uwzględnia załącznik
PIT/BR.

- PIT-37(23) - Nowa wersja zeznania. Ponieważ nie zmieniły się zawartość i format zeznania, modyfikacje dotyczą tylko numeru wersji
formularza oraz eksportu (nowa wersja schemy oraz załącznik ORD-ZU(3)).

- VAT - Nowe wersje deklaracji VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-7D(8). W związku, z tym zmienione zostały:
a) okna wprowadzania danych,
b) wydruki,
c) eksport danych w formacie XML.Poprawki w eksporcie dotyczą także załączników: VAT-ZD(1), VAT-ZT(5), VAT-ZZ(5) oraz ORD-ZU(3).Poprzednie wersje deklaracji VAT mają ORD-ZU w wersji (2).

- OBLICZ - Poprawiliśmy błąd, który powodował, że w przypadku faktur korygujących, Buchalter nie uwzględniał na
deklaracjach opcji " Czy wykazywać 50% kwoty netto?".

- Korekty - Przy sprawdzeniu, czy dokument zakupu jest zapłacony w terminie, program przyjmuje za termin płatności ostatni dzień miesiąca. Jeśli data korekty przypadła na luty 2017, to data sprawdzenia = 28
lutego. Buchalter korzystał jednak z kalendarza na rok rozrachunkowy, a tak się składa, że rok 2016 jest przestępny. Ustalona data 29 lutego 2017 jest błędna.
Poprawka polega na uwzględnieniu  w obliczeniach lat przestępnych.

 •  USTAWIENIA WYDRUKÓW

- Do aktualizacji dołączony został program do przeniesienia ustawień wydruków z roku 2016 na 2017 B5TABW17.EXE.
Program ten należy uruchomić po zmianie roku rozrachunkowego.Po zainstalowaniu aktualizacji, będzie znajdował się w głównym katalogu Buchaltera.

 

Wersja 2016.06.xx

 •  KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROCHODÓW:

- Nowy wzór księgi. Dodane zostały dwa pola dotyczące wydatków na cele badawczo-   rozwojowe - opis i kwota. W związku z tym, zmienione zostały wszystkie okna do wprowadzania danych, wydruki księgi oraz statystyk. Nowy wzór księgi ma zastosowanie od roku rozrachunkowego 2016.

 •  OPCJE GŁÓWNE:

- Dodaliśmy opcję "Wspólna kartoteka kontrahentów?" oraz pole do wpisani


 
stopka l program księgowy 2  

GRAF-SOFT
Al.Jerozolimskie 91
02-001 Warszawa