BUCHALTER II - program księgowy dla średnich firm Demo - program ksiegowy r2
Widok programu księgowego
 

 

Programy księgowe dla firm


 

Opis zmian wprowadzonych do programu Buchalter WIN od wersji 2006.01:

Wersja 2021.07.xx

 • Księga przychodów i rozchodów

- Podczas dopisania lub modyfikacji pozycji w księdze, można dane kontrahenta pobrać z GUS. Gdy kursor jest w pierwszym polu nazwa, wyświetlany jest opis [F6]- GUS wg NIP.
Po naciśnięciu [F6] trzeba wpisać NIP. Jeśli Buchalter znajdzie dane w GUS, nazwa i adres kontrahenta zostaną przepisane do księgi.
UWAGA ! NIP jest sprawdzany tylko pod względem poprawności (ilość znaków, suma kontrolna). Nie sprawdzamy rejestru podatników VAT ani VIES.

 • Odwrotne obciążenie

- Buchalter obsługuje dane z wielu lat. Dlatego, funkcjonują w programie rozwiązania, które czasami nie są aktualne.
Dotyczy m.in. odwrotnego obciążenia, które nie obowiązuje od listopada 2019 r. (z jednym wyjątkiem w zakupach). Zakładamy, że użytkownicy są świadomi zmian przepisów i nie korzystają z nieaktualnych opcji. Niektórzy jednak się
mylą, co powoduje problemy z rozliczeniem podatków. Dlatego, zdecydowaliśmy się, dla danych od roku 2020, zrezygnować z obsługi typu dostawy PŁATNIK - NABYWCA w ewidencji sprzedaży. W efekcie zmieniona została lista
typów dostawy. Pozostały:
1. KRAJOWA            
2. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA
3. EKSPORT
W pozycjach faktur wyłączyliśmy pole "czy nabywca płatnikiem VAT?".

- W ewidencji zakupów pozostał typ nabycia PŁATNIK - NABYWCA, ale w pozycjach faktur zmieniona została lista dla odwrotnego obciążenia:
1. NIE                   
2. TAK art.17 ust.1 pkt 5
Przy wprowadzaniu danych metodą uproszczoną (tylko podsumowanie faktury), wyłączone jest pole "odwrotne obciążenie". Nie można go modyfikować i nie jest wyświetlane. Automatycznie jest ustawione na "TAK art.17 ust.1 pkt 5"
dla typu nabycia PŁATNIK-NABYWCA. Dla pozostałych nabyć jest ustawione na "NIE".
- Kolejną zmianą jest wyłączenie, od roku 2020, deklaracji VAT-27.

 •  Kartoteka krajów

- Zmodyfikowaliśmy listę krajów, ponieważ Irlandia Północna, od stycznia 2021 r., ma inny kod niż Wielka Brytania (XI).
Baza danych krajów jest dołączona do aktualizacji i zostanie zainstalowana łącznie z aktualizacją. W oknie przeglądu krajów dodaliśmy kolumnę "UE". Dla krajów z Unii Europejskiej wyświetlany jest "ptaszek".

 •  Podatki - JPK VAT-7

- Zmieniliśmy działanie filtru na kwartał. Poprzednio, filtr obejmował wszystkie zapisy z miesięcy w wybranym kwartale. Jeśli w kwartale były korekty, podsumowanie rejestru VAT nie zgadzało się z deklaracją. Teraz program filtruje zapisy z korekt o najwyższym numerze lub ze złożenia deklaracji jeśli korekt nie było. W oknie przeglądu dodaliśmy kolumnę "typ dokumentu".

 • Podatki - PIT, PIT-L

- Do danych w obliczeniach zaliczek dodaliśmy dwa pola:
Ulga za złe długi - zwiększenie podstawy opodatkowania
Ulga za złe długi - zmniejszenie podstawy opodatkowania
Dotyczy to obliczeń od roku 2020.
Pola te zostały także uwzględnione w wydrukach.

 

Wersja 2021.06.xx

 •  Umowy PIT-8AR

- Aktualna wersja deklaracji PIT-8AR(11). Obowiązuje dla formularzy składanych od 9 marca 2021 r. Rozszerzona została część D. INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU PRZEKAZANIA PODATKU. Umożliwia teraz zaznaczenie wszystkich miesięcy w roku.

 • Listy płac PIT-4R

- Aktualna wersja deklaracji PIT-4R(12). Obowiązuje dla formularzy składanych od 9 marca 2021 r. W części D.2. INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU PRZEKAZANIA ZALICZKI NA PODATEK, można zaznaczyć wszystkie miesiące w roku.

 •  Podatki  PIT/ZG

- Dodaliśmy załącznik PIT/ZG.
Dane z tego załącznika są uwzględnione w deklaracji i wyświetlane w oknach edycji  (str. 3-8 w PIT-36 i str. 1 w PIT-36L).
Ilość załączników PIT/ZG jest obliczana automatycznie.

- PIT-36
Dane z kolumn (d) i (e) części C.1 załącznika są przepisywane do odpowiednich wierszy w części E.1 i E.2 deklaracji (jeśli dochód w kolumnie (d) jest większy od zera). Podatek z kolumny (e) jest przenoszony także do poz. 259(260 dla małżonka) deklaracji (podatek zapłacony za granicą).
W przypadku, gdy wypełniona jest kolumna (c) załącznika, dochód jest przepisywany do poz. 254 (255 dla małżonka) deklaracji (dochody za granicą , o które jest zwiększona podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej).

-  PIT-36L
Dochód i podatek z części C.2 załącznika PIT/ZG przepisywane do deklaracji i wyświetlane na str. 2 ekranu w części D.1, a podatek także w poz. 67 deklaracji (podatek zapłacony za granicą - zgodnie z art. 30c ust. 4 i 5 ustawy).

-  PIT, PIT-L, Ryczałt
W przypadku gdy wspólnik lub osoba współpracująca przebywa na urlopie macierzyńskim (kod ubezpieczenia 0580000 i 058100) nie ma składek na ubezpieczenia. W deklaracji ZUS jest wykazana tylko podstawa na ubezpieczenie zdrowotne. Podczas obliczania zaliczek na podatki, dodawała się jednak składka na zdrowotne, choć nie powinno jej być.

 • JPK VAT-7

- Dopisanie
Przy kwartalnym rozliczeniu JPK_VAT-7 nie przenosiła się kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji.

-  Dopisanie korekty
Zmieniliśmy mechanizm przepisywania danych z poprzedniej deklaracji. W przypadku dopisania korekty, dane przepisywane były z deklaracji z bieżącego miesiąca (lub poprzedniej korekty w tym miesiącu). Kwota do przeniesienia nadwyżki podatku naliczonego musi być jednak przepisywana z deklaracji (lub korekty o najwyższym numerze) z poprzedniego miesiąca. Stąd poprawka.

- Aktualizacja ewidencji VAT
Niepotrzebnie do ewidencji VAT dopisywane były zakupy krajowe i inwestycyjne ze stawką "zwolniona". Takie zakupy nie powinny być wykazywane w deklaracji i w ewidencji.

-  Przelew
Poprawiliśmy symbol przelewu dla rozliczeń kwartalnych. Powinien zawierać rok i kwartał w formacie "rokKkwartał" np. "21K01". Zamiast numeru kwartału podstawiany był numer miesiąca.

 •  Ewidencje

-  Opcje - Dodaliśmy nazwę katalogu do eksportu JPK_FA (str.6).
Wypełnienie tej opcji powoduje, że podczas eksportu powstają dwa pliki XML. Pierwszy w katalogu danych firmy i drugi (kopia) w katalogu do eksportu.
Jeśli katalog do eksportu JPK_FA jest pusty, plik XML nie jest kopiowany.
UWAGA! Buchalter sprawdza, czy katalog istnieje. Dlatego, trzeba go utworzyć przed wpisaniem nazwy.

Jeśli plik jest kopiowany, wyświetlany jest komunikat np.:
  Kopia pliku "JPK_FA_2021-01_00_PAULA-5.XML" zapisana w katalogu "c:JPK_FA_eksport ".

 •  Ryczałt

Od aktualizacji w wersji 2021.05 klienci zgłaszali nam problem ze statystyką ryczałtu ( RYCZAŁT - STATYSTKA - PRZYCHODY). Nie były widoczne dane za ostatni wprowadzony miesiąc. Poprawiliśmy ten błąd.

Wersja 2021.05.xx

 • Katalogi

- Do danych firm zarejestrowanych w funkcji KATALOGI, dodaliśmy status ("A" - aktywny, "N" - nieaktywny).
Domyślnie, wszystkie firmy mają status AKTYWNY.
Status można zmienić podczas przeglądu klawiszem [F7].
Można także ustawić filtr na firmy aktywne i nieaktywne.
Firmy nieaktywne nie wyświetlają się na liście firm po uruchomieniu opcji BUCHALTER.

 • PIT-11(27)

- Nowa wersja formularza z numerem 27.
Obowiązuje od 1 stycznia, ale dopiero 4 marca Ministerstwo Finansów opublikowała dokumentację dla eksportu w formacie XML. Dlatego nie umieszczaliśmy tej wersji w poprzednich aktualizacjach.

 • JPK VAT-7

Zmieniliśmy obliczenia pól deklaracji.
- P_27     podstawa opodatkowania z tytułu importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy

- P_29     podstawa opodatkowania z tytułu importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do
których stosuje się art. 28b ustawy
Jeśli z ewidencji wynika, że podatek należny jest równy zero, kwota netto nie jest dodawana do pól deklaracji.

Druga zmiana dotyczy faktur z ujemną marżą. Jeśli marża jest ujemna, kwota netto dokumentu także jest ujemna.
Ujemne kwoty nie są dodawane do podstawy opodatkowania na deklaracji.

- W ewidencji zmieniliśmy obliczenia elementów:
- K_27     podstawa opodatkowania od  importu usług, z wyłączeniem usług, do których stosuje się art. 28b ustawy i
- K_29     podstawa opodatkowania od  importu usług, do których stosuje się art. 28b ustawy.
W obu przypadkach do podstawy opodatkowania dodawana jest kwota netto, jeśli podatek należny jest większy od zera.

 •  Korekty zeznań rocznych

- Przy dopisaniu korekt zeznań rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L i PIT-37, do korekty są przenoszone dane ze złożenia
formularza:
Są to:
- numer KRS OPP
- cel szczegółowy 1%
- wnioskowana kwota
- zgoda na przekazanie danych do OPP
- inne informacje tel., fax, e-mail

 • Opcje ewidencji

Dwie nowe opcje:
-  domyślny katalog dla importu danych     (SPRZEDAŻ / ZAKUPY - MENU - IMPORT)
-  domyślny katalog dla eksportu danych     (SPRZEDAŻ / ZAKUPY - MENU - EXPORT)
Jeśli opcje nie są wypełnione, podstawiane są wartości domyślne "C:Buch_import" i "C:Buch_eksport".

 • Pracownicy

- Ponieważ okazało się, że niektórzy pracownicy mają bardzo długie imiona, wydłużyliśmy pole "imię" z 15 do 17 znaków.
W oknie przeglądu kartoteki pracowników dodaliśmy kolumnę z datą ważności badań lekarskich.

 • Zaświadczenie o zarobkach

- Standardowo, zaświadczenie o zarobkach obejmuje trzy miesiące wstecz od daty wystawienia zaświadczenia.
Użytkownicy zgłosili nam, że przydało by się, żeby można było wystawić zaświadczenie z jednego miesiąca.
Uwzględniliśmy to życzenie i po wyborze pracownika wyświetla się pytanie " "Czy za jeden miesiąc ?". Odpowiedź TAK spowoduje, że na zaświadczeniu będą zarobki tylko z miesiąca poprzedzającego datę wystawienia.

Wersja 2021.04.xx

 •  Nazwisko i imię operatora

- Ze względu na to, że w niektórych przypadkach, pole przeznaczone na nazwisko i imię osoby zalogowanej do Buchaltera, było za krótkie, wydłużyliśmy je do 30 znaków.
Ponieważ te dane są wykorzystywane przy wystawianiu faktur (osoba wystawiająca), wydłużyliśmy także odpowiednie pola w ewidencji sprzedaży i opcjach ewidencji.

 • Płace

Pensje - W poprzedniej aktualizacji przyjęliśmy, że listy płac są wystawiane począwszy od listy nr 1. Stopy składek na PPK były przepisywane z tej listy do list o następnych numerach. Okazało się jednak, że są użytkownicy, którzy dla niektórych  pracowników, wystawiają listy o numerach większych od 1. W takiej sytuacji, przy braku listy nr 1, składki nie były wyliczane, gdyż stopy składek były równe zero.
Zmieniliśmy obsługę składek. Obecnie wyliczenie składek nie zależy od numeru listy.

- Dane dla roku 2021 - Dołączyliśmy zaktualizowane parametry płacowe na rok 2021. Brakuje tylko podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców, która jeszcze nie jest znana.
W aktualizacji znajduje się także wykaz dni wolnych od pracy w roku 2021 oraz tabela odsetek ustawowych.

- Umowy - Zmieniliśmy nazwę opcji menu "PIT ryczałt"  na "PIT-R" i przesunęliśmy z menu DRUKUJ do głównego menu UMOWY.
Doszliśmy do wniosku, że poprzednie miejsce rozliczenia podatku ryczałtowego w menu DRUKUJ może być mylące.
Funkcja "PIT-R" to nie tylko wydruki.

- ZUS - Pomimo tego, że wydruk RMUA jest nieaktualny - od 2014 roku obowiązuje informacja roczna i miesięczna, niektórzy dalej go używają. I stało się tak, że ktoś zatrudniał wyjątkowo chorowitego pracownika i na wydruku nie zmieściły się wszystkie jego nieobecności. Wobec tego zmieniliśmy wydruk tak, żeby nieobecności zmieściło się więcej.

 • Informacje i zeznania podatkowe

- Zostały zaktualizowane do wersji obowiązujących w roku 2020. Są to:
PIT-4R(11)
PIT-8AR(10)
IFT-1R(16) - W tej wersji formularza, w części D.10, można wprowadzić trzy stawki podatku. Taka sytuacja raczej się nie zdarzy, ale przy sumowaniu umów program to uwzględnia tzn. sumowane będą kwoty wg stawki podatku.

PIT-28(23) z załącznikami
PIT/D(29)
PIT/O(25)
PIT-28B(17)
PIT/WZR(1)
- Nowy jest załącznik PIT/WZR(1) - informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających przychody, wynikających z transakcji handlowych. Ten załącznik nie jest generowany automatycznie przez Buchaltera i trzeba go wypełnić ręcznie.
Jeśli Państwo dali się nabrać na dobrodziejstwo "ulgi za złe długi", to współczujemy. Ministerstwo Finansów życzy sobie wszystkich informacji - kto, gdzie, dlaczego i za ile.
Informacje z załącznika lub załączników, bo jeden może nie wystarczyć, są przepisywane automatycznie do formularza PIT-28.

PIT-36 - Nowy formularz w wersji 28, za rok 2020.
Najważniejsze zmiany, to nowa konstrukcja sekcji H, w której znajdują się informacje o zmniejszeniach i zwiększeniach
podstawy opodatkowania (straty). Oprócz tego, pojawił się nowy załącznik PIT/WZ.
PIT-36L - Nowy formularz w wersji 17, za rok 2020.
Podobnie, jak w PIT-36, sekcja USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA/STRATY została rozbudowana o informacje o zmniejszeniach i zwiększeniach podstawy opodatkowania (straty). Także do tego zeznania można dołączyć
załącznik PIT/WZ.Eksport w formacie XML nowej wersji zeznania PIT-36L(17) z załącznikami
PIT-37 - Nowy formularz w wersji 27, za rok 2020.
Nie ma większych zmian, oprócz dostosowania opisów do zmienionej numeracji w PIT/O.
Nowy jest eksport (nr wersji).

 • Ryczałt w roku 2021

- Nastąpiła zmiana stawek ryczałtu oraz zmieniona została lista podatników, którzy mogą rozliczać podatek w formie ryczałtu.
Nowa tabela stawek wygląda następująco:

nr stawki     do 2020     od 2021
    1                8.5         8.5
    2                5.5         5.5
    3                 3           3
    4                17          15
    5                20          17
    6                10          10
    7                 2           12.5
    8                       8,5 najem

- Dostosowaliśmy funkcję RYCZAŁT do nowych stawek.
Ponieważ w rozliczeniu rocznym przychody objęte stawką 8,5% z najmu i pozostałych form działalności są wykazywane w osobnych pozycjach, dodaliśmy stawkę "8,5% najem".
Zmiana stawek spowodowała konieczność skorygowania okien wprowadzania danych oraz wydruków i statystyki.
Nie zmieniła się obsługa ryczałtu dla lat poprzedzających rok 2021.

- Ze względu na zmiany stawek ryczałtu, nowa lista stawek została wprowadzona do ewidencji sprzedaży (opcje, edycja pozycji, filtr, wprowadzanie uproszczone, wydruki), karotek towarów, usług i dowodów wewnętrznych.
Zmiany w konfiguracji wydruków nie są automatyczne, jeśli mieliście Państwo ustawione własne konfiguracje. W takim przypadku należy przywrócić konfigurację firmową i ponownie przystosować wydruk do swoich potrzeb.

- Rozliczenie ryczałtu zostało dostosowane do nowego formatu ewidencji przychodów. To spowodowało zmianę w oknach do wprowadzania danych i wydrukach.
Nowe są pola, w których można wpisać kwoty zmniejszenia i zwiększenia przychodów.
Dodaliśmy też funkcję MODYFIKUJ. Różni się ona od funkcji OBLICZ tym, że nie sumuje ewidencji przychodów i nie sprawdza składek ZUS. Może zostać wykorzystana do modyfikacji danych, które nie wynikają z ewidencji przychodów.
Ponieważ nowy wzór ewidencji przychodów nie przewiduje przychodów ze stawką 2%, takie przychody można wpisać jako "inne" w rozliczeniu ryczałtu.
W rozliczeniu ryczałtu można także wprowadzić "inne" przychody z najmu. W tym przypadku kontrolowana jest suma przychodów z najmu ze stawką 8,5% z ewidencji i "innych" z rozliczenia. W przypadku przekroczenia limitu, przychody
są przydzielane do stawki 12,5%.
Limit przychodów jest obliczany na podstawie udziału podatnika.

 •  Ewidencje

- Zakupy - Do filtrów w ewidencji zakupów dodaliśmy NIP dostawcy.
Numer należy wpisywać bez kresek i zakończyć gwiazdką.
To jest specyficzny filtr, który wyświetla dokumenty, w których początkowe cyfry NIP zgadzają się z wprowadzonym numerem od pierwszej cyfry (początku pola) do gwiazdki.
Dla filtru nie ma znaczenia, że NIP w dokumencie jest zapisany z kreskami.
Np.: jeśli wpiszemy 522006*, to filtr oprócz 5220060165, 5220060588 wyświetli także 522-006-01-65.

- Import faktur - Dostosowaliśmy funkcję SPRZEDAŻ / IMPORT do zmienionej struktury bazy danych sprzedaży. Zmiana wynikła z wydłużenia pola "wystawił". Obecnie, import będzie prawidłowo odczytywał dane, niezależnie od tego, w której wersji Buchaltera wykonano eksport.

- VAT-UE - Zaktualizowaliśmy eksport informacji VAT-EU(5) i VAT-UEK(5) do wersji 2-0E. Zmiana dotyczy tylko numeru wersji.

- VAT-UEK(5) - Zmieniliśmy eksport  VAT-UEK(5). 26 stycznia 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało nową dokumentację dla tej informacji, która ma teraz oznaczenie 2-1E. Numer wersji pozostał niezmieniony.

 •  Przelewy podatkowe

- Niektórzy wystawiają przelewy bez wypełnienia daty przelewu. Wtedy, zamiast numeru mikrorachuku, do przelewu podstawiany był poprzedni numer rachunku urzędu. Zmieniliśmy działanie programu. Teraz, jeśli data przelewu jest pusta, podstawiany jest numer mikrorachunku.

 

Wersja 2020.03.xx

 • Towary, usługi

- Przy dostawie niektórych towarów i usług w danych faktury powinny być zaznaczone odpowiednie opcje. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca w oknach, opisy pól na liście wyboru zostały przeredagowane i skrócone.
Opcje powyżej numeru 9 są oznaczone literami.
Ich wykaz znajduje się poniżej.

nr  buch  oznaczenie             opis oznaczeń towarów i usług
 1   1      GTU_01     napoje alkoholowe - piwa, wina, napoje fermentowane
 2   2      GTU_02     benzyny, oleje, gaz płynny (art.103 ust. 5aa)
 3   3      GTU_03     oleje opałowe, smarowe i inne
 4   4      GTU_04     wyroby tytoniowe, płyn do e-papierosów, wyroby nowatorskie
 5   5      GTU_05     odpady, surowce wtórne, wraki
 6   6      GTU_06     urządzenia i materiały elektroniczne
 7   7      GTU_07     pojazdy samochodowe i części
 8   8      GTU_08     metale szlachetne oraz nieszlachetne
 9   9      GTU_09     leki oraz wyroby medyczne - produkty lecznicze, spec. środki spożywcze
10   a     GTU_10     budynki, budowle i grunty
11   b     GTU_11     usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
12   c     GTU_12     usługi niematerialne: doradcze, księgowe, prawne i in., w zakresie B-R
13   d     GTU_13     usługi transportowe i gospodarki magazynowej
14   e      BRAK 
 

- W oknach dopisania i modyfikacji, dodaliśmy pole "oznaczenie". Pole to jest wypełniane poprzez wybór z listy. Podczas przeglądu zapisów można oznaczenie zmodyfikować za pomocą funkcji uruchamianej klawiszem [F8]-
- W opcjach modułu Magazyn znajduje się nowa opcja "domyślne oznaczenie towarów i usług". Będzie podstawiane do dopisywanych towarów i usług.
- Dodaliśmy możliwość ustawienia filtrów na oznaczenia.

 • Ewidencje

- Wprowadziliśmy funkcję "odwróconego SHIFT". Działa ona w ten sposób, że wszędzie tam, gdzie domyślnie są wielkie litery, użycie SHIFT+litera zamienia literę na małą.

 • Sprzedaż

- W związku ze zwiększeniem zakresu danych w pliku JPK_V7M w stosunku do JPK_VAT, trzeba było dodać nowe pola do okien wprowadzania dokumentów.
Są to m.in. oznaczenia dotyczące procedur oraz  towarów i usług.

 

- Oznaczenia- W części opisowej dokumentów dodaliśmy dane, które dotyczą oznaczeń towarów i usług oraz procedur.
Na dole okna dopisania/modyfikacji znajdują się pola "oznaczenia towarów i usług" i "procedury".
Jeśli chociaż jedna z opcji oznaczeń lub procedur jest ustawiona, to w tych polach wyświetlany jest znak  "X".

Gdy na tych polach ustawimy kursor, za pomocą klawisza [F4]-Opcje, możemy uruchomić okna pozwalające na modyfikacje oznaczeń towarów i usług oraz procedur. Podczas przeglądu dokumentów sprzedaży, za pomocą kombinacji klawiszy, można uruchomić funkcje podglądu i modyfikacji:
[lewy ALT+O] - oznaczeń towarów i usług,
[lewy ALT+P] - procedur.

Obejrzeć ustawienia oznaczeń można także po uruchomieniu poglądu dokumentu (klawisz [F2]).
 

- Sprzedaż bezrachunkowa - W głównej ewidencji sprzedaży Buchaltera sprzedaż z kas rejestrujących jest zapisywana jako "sprzedaż bezrachunkowa".
Zmieniliśmy okno wprowadzania sprzedaży bezrachunkowej.
Usunęliśmy niepotrzebne pola dotyczące nabywcy, zamówienia i płatności.
Dodaliśmy listę rodzajów sprzedaży bezrachunkowej:

1 - SPRZEDAŻ wg RAPORTU KASOWEGO
2 - SPRZEDAŻ wg RAPORTU KASOWEGO MARŻA
3 - INNA SPRZEDAŻ

 

- Dodaliśmy nowy typ dokumentu "faktura do paragonu". Faktura ta otrzymała symbol "FP", jaki jest używany w JPK VAT-7. Ponieważ, dotychczas ten symbol był
używany w Buchalterze dla faktur "pro forma", dla tych faktur zmieniliśmy symbol na "PF".
Do opcji ewidencji dodaliśmy nazwę, prefix i sufix dla faktury do paragonu.
- Dodaliśmy możliwość wystawiania korekt faktur do paragonów.

Faktur do paragonu i korekt do nich nie można księgować do KPiR oraz ewidencji ryczałtu.
 

- Procedury - Niektóre dostawy i świadczenie usług są objęte tzw. procedurami. Cześć procedur jest ustawiana automatycznie na podstawie danych dokumentu:
Usługi turystyki opodatkowane na zasadach marży (art.119),
Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, antyków, ... - marża (art.120),
Transakcja objęta mechanizmem podzielonej płatności.
Pozostałe, jeśli są potrzebne, można ustawić "ręcznie".

nr  buch    oznaczenie                            procedury
 1    1      SW              Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (art.23)
 2    2      EE               Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne (art.28k)
 3    3      TP               Powiązania między nabywcą a dostawcą/usługodawcą (art.32 ust.2 pkt 1)
 4    4      TT_WNT       WNT drugiego w kolejności podatnika w ramach transakcji trójstronnej
 5    5      TT_D           WDT poza terytorium kraju drugiego w kolejności podatnika VAT
 6    6      MR_T           Usługi turystyki opodatkowane na zasadach marży (art.119)
 7    7      MR_UZ         Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, antyków, ... - marża (art.120)
 8    8      I_42            WDT po imporcie towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
 9    9      I_63            WDT po imporcie towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
10    a      B_SPV        Transfer bonu jednego przeznaczenia we własnym imieniu (art.8a ust.1)
11    b      B_SPV_DOSTAWA  Dostawa towarów i usługi - bon jednego przeznaczenia (art.8a ust.4)
12    c      B_MPV_PROWIZJA Usługi pośrednictwa - bon różnego przeznaczenia (art.8b ust.2)
13    d      MPP            Transakcja objęta mechanizmem podzielonej płatności
14    e      BRAK    

- Pozycje faktur - Przy dopisywaniu pozycji faktur, po pobraniu towaru lub usługi z kartotek, pole "oznaczenie" zostanie przekopiowane do pozycji dokumentu razem z innymi danymi.
 

- Wydruki - Do wydruku tabulogramu oraz rejestru sprzedaży dodaliśmy oznaczenia procedur oraz towarów i usług, a także kolumny "netto" i "VAT" wynikające z faktur wystawionych do paragonów.
- Dodaliśmy nowy typ faktury. Nazywa się "KOŃCOWA do paragonów". Jak nazwa wskazuje, pozwala na dopisanie aktury końcowej do faktur zaliczkowych, które zostały wystawione do paragonów. Nowy typ faktury został także uwzględniony w filtrach.

- Ponieważ zdarzają się pomyłki we wprowadzaniu dokumentów, dodaliśmy dwie nowe funkcje:
 [CTRL+F] - zamienia zwykłą fakturę na fakturę do paragonu i odwrotnie,
 [CTRL+J] - zamienia fakturę małego płatnika na do paragonu i odwrotnie.

 • Import JPK_FA

- Podczas importu faktur z plików JPK_FA, domyślne oznaczenia procedur oraz towarów i usług, ustawione w opcjach ewidencji, są automatycznie dodawane do importowanych dokumentów.
- dodaliśmy pytanie "Czy importować faktury jako faktury do paragonu?". Jeśli tak, wszystkie faktury zostaną zapisane jako faktury do paragonu. Opcja nie działa przy imporcie do sprzedaży pomocniczej.

 • Sprzedaż pomocnicza

- Fakturę zaliczkową można wystawić do paragonu.
W takim przypadku z listy typów faktur trzeba wybrać "a. ZALICZKOWA do paragonu".
W danych takiej faktury znajdzie się numer paragonu, do którego wystawiona została faktura oraz pole "dokument"zostanie ustawione na "DO PARAGONU".

 

 • Zakupy

- Nowe pola w części opisowej:
  "wewnętrzny". Domyślnie jest ustawiony na N=nie.
  "PŁATNOŚĆ podzielona (MPP)". Wypełniane jeśli dokument jest objęty mechanizmem podzielonej płatności.
Oba pola są wykorzystywane przy eksporcie JPK_V7. Innego zastosowania w Buchalterze nie mają.

- pozycje dokumentu zakupu zostały wzbogacone o pole "zakup dla sprzedaży z marżą?" [T/N]. Żeby ułatwić wprowadzanie takich zakupów, umieściliśmy automatyczne ustawienie rodzaju stawki VAT na "nie podlega" oraz przeliczenie wartości podatku i brutto.
- W oknie przeglądu dodaliśmy kolumnę "oznaczenie".

W tej kolumnie wyświetlane są oznaczenia dokumentów (MK, VAT_RR, WEW, IMP, MPP).
- Wydłużyliśmy pole "numer dokumentu" z 30 do 45 znaków.
- Do wydruku rejestru zakupów dodaliśmy kolumnę dla zakupów nie podlegających VAT.

 • Opcje ewidencji

- W opcjach ewidencji umieściliśmy nowe opcje.
W części 6. OPCJE DLA VAT (str. 3):
  domyślna procedura dla dokumentów sprzedaży (wybór z listy)
  domyślne oznaczenie towarów i usług (wybór z listy)
- części 8. WYDRUKI (str. 5):
  drukować kody oznaczeń? [T/N]
Ustawienie na TAK spowoduje, że na dokumantach zostanie wydrukowany zestaw kodów oznaczeń.

- Nie wszyscy podatnicy są zobowiązani do wypełniania oznaczeń procedur oraz towarów i usług. Dla nich, do opcji ewidencji dodaliśmy parametr:
  "Używać oznaczeń procedur oraz towarów i usług?"
Odpowiedź NIE na to pytanie spowoduje wyłączenie wszystkich pól dotyczących oznaczeń przy przeglądzie, dopisaniu, modyfikacji, filtrowaniu, wydrukach itd.
Opcja działa także dla paragonów i w magazynie.

- Dodaliśmy opcję: Aktualizować ilość w kartotece towarów?: - przy wprowadzaniu faktur do paragonu. Ta opcja będzie działać tylko wtedy, gdy aktualizacja przy wprowadzaniu dokumentów VAT jest włączona.

 •  VAT

- Do menu PODATKI / VAT dodaliśmy nową funkcję JPK VAT-7.
Służy ona do generowania miesięcznych i kwartalnych deklaracji VAT oraz miesięcznych ewidencji VAT w nowym formacie. Dane, dotyczące wybranego okresu, z ewidencji VAT i deklaracji eksportuje w formie pliku XML.

Pozwala na przeglądanie i drukowanie deklaracji oraz ewidencji.
Funkcja VAT-7 służy do obsługi deklaracji na poprzednich zasadach.

 •  PIT, PIT-L, ryczałt

- Do rozliczeń podatku dochodowego i ryczałtu dodaliśmy pole "Darowizny na przeciwdziałanie COVID-19". Darowizny są odliczane od podstawy opodatkowania lub przychodu w przypadku ryczałtu.
- Buchalter, przy obliczeniach zaliczek, uwzględnia odliczenia od przychodu i ryczałtu nieodliczone w poprzednich okresach. Widać je przy obliczeniach wg stawek ryczałtu (str. 2) i na wydruku.W celu zwiększenia czytelności tych informacji dodaliśmy, w dolnym oknie przeglądu zaliczek, sumy odliczeń, dla miesiąca. W górnym oknie przeglądu, w kolumnach "odliczenie od przychodów" i "odliczenie od ryczałtu" wyświetlamy faktycznie odliczone kwoty. Także w oknach OBLICZ i na wydruku dodaliśmy informację, że kwoty odliczeń uwzględniają także nieodliczone wcześniej.

 • PIT-11

- Eksport informacji PIT-11(25) został zaktualizowany do wersji 1-1E.
- Poprawiliśmy eksport korekt PIT-11. Od lipca 2020 r. obowiązuje nowy schemat dla danych, który już zmieniliśmy wcześniej. Ale pozostał problem z nową wersją wyjaśnienia ORD-ZU 4-0E, który teraz rozwiązaliśmy.

 • Księgowanie

- Umożliwiliśmy korygowanie kwot przy księgowaniu dokumentów do KPiR.

* Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów: od 1 października 2020 r. pliki JPK, w tym również nowe JPK_VAT zdeklaracją, podpisane profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym bądź danymi autoryzującymi, będzie można składać wyłącznie przez nową bramkę REST API, udostępnioną pod adresem: e-dokumenty.mf.gov.pl.
Niestety, nowa bramka działa inaczej niż poprzednia. Dlatego, plików podpisanych danymi autoryzacyjnymi np. JPK_VAT, nie można było wysłać. Byliśmy zmuszeni do modyfikacji bibliotek programowych odpowiedzialnych za
wysyłanie takich plików.

 • Kartoteka kontrahentów

- Do danych kontrahentów dodaliśmy domyślne oznaczenia procedur i GTU.
Zostaną one przepisywane do danych faktury, po pobraniu danych kontrahenta z kartoteki.

 • Detal

- Zgodnie z rozporządzeniem M.F. faktury wystawione do paragonów powinny znaleźć się w ewidencji VAT. Dlatego doewidencji paragonów wprowadziliśmy oznaczenia procedur oraz towarów i usług.

 Przy dopisaniu faktury do paragonu nie ma teraz wyboru typu dokumentu, Zawsze będzie to "faktura do paragonu".

 •  Płace

- Pensje / Filtr - dodaliśmy filtr PPK. Wybiera te pensje, w których są składki na PPK.
- Pensje / Drukuj - dodaliśmy nowy wydruk o nazwie "Zestawienie PPK". Jest to tabulogram z nazwiskami i imionami pracowników oraz ze składkami na PPK pracowników i pracodawcy.
- Eksport PIT-4R(9) - zmieniliśmy wersję plików XML na 1-2E.

 • Administrator/Podatnik

- Do danych firmy dodaliśmy "Adres e-mail do wysyłki plików JPK i e-Deklaracji:". Jak sama nazwa wskazuje, jest on przeznaczony do umieszczenia w plikach XML eksportowanych z Buchaltera. Jeśli ten adres jest niewypełniony, podstawiany jest adres firmowy.
Dodatkowy adres e-mail jest potrzebny niektórym użytkownikom np. w sytuacji, gdy księgowość jest prowadzona poza firmą. Wtedy potrzebny jest osobny adres dla plików XML - osoby upoważnionej do reprezentowania podatnika.
Natomiast adres firmowy jest drukowany na fakturach.

 

Wersja 2020.02.xx
 

 • Podatki

- VAT-UE(5), VAT-UEK(5)

Najważniejszą zmianą jest dodanie do formularza części F o nazwie "Informacja o przemieszczeniach
towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju".
W części F znajdują się cztery kolumny:
- Kod kraju,
- Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta,
- Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta zastąpionego,
- Powrotne przemieszczenie.
W wyniku tych zmian należało zmodyfikować okna przeglądu zapisów dla VAT-UE oraz dopisania, modyfikacji i korekty.
Eksport i wydruki za miesiące przed czerwcem 2020 r. są wykonywane w poprzedniej wersji (4).

- Przegląd
W oknie przeglądu, dla pozycji dotyczących przemieszczeń towarów, w kolumnie "rodzaj" wyświetlany jest opis "magazyn". Jeśli pozycja dotyczy powrotnego przemieszczenia, w kolumnie "trójstronna" wyświetlany jest opis "powrotne przem."
W dolnym oknie dodaliśmy "NIP zastąpionego", który oznacza numer identyfikacyjny VAT kontrahenta zastąpionego oraz dane po korekcie dla pozycji MAGAZYN.

- Dopisanie
Przed dopisaniem wyświetlane jest okno, w którym wprowadza się miesiąc i rodzaj dopisywanej transakcji. Dla przemieszczeń towarów, które powinny znaleźć się w części F VAT-UE, dodaliśmy nowy rodzaj transakcji - MAGAZYN.
W danych Buchaltera nie ma informacji o przemieszczeniach towarów. Dlatego pozycje, które dotyczą przemieszczeń trzeba wprowadzić ręcznie. Ponieważ nowa wersja VAT-UE obowiązuje od lipca, przy próbie wybrania transakcji MAGAZYN dla miesięcy wcześniejszych od czerwca, wyświetlane jest ostrzeżenie.

- Korekta
Może się zdarzyć, że ktoś wysłał już informację VAT-UE, ale zapomniał wykazać transakcji MAGAZYN.
Wtedy trzeba dopisać pusty zapis tego rodzaju, skorygować funkcją KORYGUJ i wysłać jako korektę.

 •  PIT

- Aktualne zeznania roczne PIT-36(27) i PIT-37(26) za rok 2019.
Do zeznania załączniki w nowych wersjach:
*  PIT/B(17)
*  PIT/BR(4)
*  PIT/O(24)
*  PIT/D(28)

 •  PIT liniowy

- Aktualne zeznanie roczne PIT-36L(16) za rok 2019.
Do zeznania załączniki w nowych wersjach:
*  PIT/B(17)
*  PIT/BR(4)
*  PIT/O(24)

 • Podatki - ryczałt

- Aktualne zeznanie roczne PIT-28(22) za rok 2019.
Do zeznania załączniki w nowych wersjach:
*  PIT-28B(16)
*  PIT/O(24)
*  PIT/D(28)

 

Wersja 2020.01.xx

 • Mikrorachunek podatkowy

- Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie płatności z tytułu podatków PIT, VAT i CIT muszą być dokonywane na indywidualne konto podatnika w NBP. Konto takie Ministerstwo Finansów nazwało "mikrorachunkiem podatkowym". Numer mikrorachunku może być utworzony na podstawie NIP lub PESEL podatnika.                W Buchalterze umieściliśmy mechanizm generowania takiego numeru. Po uruchomieniu programu i wybraniu firmy z listy katalogów, jeśli pole "numer mikrorachunku" jest puste, generowany i zapisywany jest taki numer. Dotyczy to danych podatnika (ADMINISTRATOR / PODATNIK) oraz wspólników (PODATKI / WSPÓLNIK). Najpierw numer jest generowany na podstawie NIP. Jeśli NIP jest niewypełniony lub nieprawidłowy, numer jest generowany na podstawie PESEL. Jeśli i PESEL jest pusty lub nieprawidłowy, numer nie jest generowany.

- Kartoteka przelewów - Dla przelewów podatkowych, wystawianych od 1 stycznia 2020 r., dotychczasowe numery rachunków bankowych urzędów skarbowych zostały zastąpione przez numer mikrorachunku podatkowego.
Poprawiliśmy wydruk przelewów podatkowych na oryginalnych formularzach, na których źle był podstawiany numer mikrorachunku podatkowego.

- Dane podatnika - Z danych podatnika (ADMINISTRATOR / PODATNIK) usunęliśmy niepotrzebne dane. W związku z tym, ilość okien do wprowadzania danych zmniejszyła się do trzech oraz zmieniło się położenie poszczególnych pól.
Dodaliśmy także nowe pole "numer mikrorachunku podatkowego". Do niego podłączyliśmy funkcję [F4]- Generuj, która ustawia numer na podstawie NIP lub PESEL (do wyboru) firmy.

 • Płace

- Listy płac - Ministerstwo Finansów opracowało nowy wzór formularza PIT-11. W nim określiło dane, które należy umieścić w związku z tzw. ulgą dla młodych. Dlatego musieliśmy dostosować dane na listach płac do tych wymagań. Dla pracowników objętych ulgą zmieniliśmy m.in. sposób obliczenia przychodu zwolnionego, kosztów uzyskania przychodów, składek na ubezpieczenia itd.

- Umowy zlecenia
Koszty uzyskania z tytułu praw autorskich i innych praw (50%) są ograniczone do kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. W przypadku "młodych" zleceniobiorców do sumy kosztów dodaliśmy przychód zwolniony.

- W obliczeniach przychodów zwolnionych dla "młodych":
- uwzględniliśmy składki PPK pracodawcy, które są też zwolnione oraz
- zmieniliśmy obliczenie przychodu zwolnionego w ten sposób, że jeśli "młody" zleceniobiorca opłaca zaliczki, przychód jest traktowany jak nie zwolniony.
Zmieniliśmy obliczanie składek na FP i FGŚP. Poprzednio liczyły się zawsze, nawet, gdy nie było ubezpieczeń społecznych. Teraz najpierw są sprawdzane parametry w danych pracownika. Jeśli opcja "czy ubezpieczenia społeczne?" jest ustawiona na TAK, to liczone są także składki na FP i FGŚP.

- zmieniliśmy obliczenia składek na FP i FGŚP. Standardowo, składki te są obliczane
wtedy, gdy umowa podlega ubezpieczeniom społecznym. Są jednak sytuacje, gdy składki nie powinny być naliczane (np. przychód w przeliczeniu na miesiąc jest mniejszy niż płaca minimalna). Ponieważ w Buchalterze nie mamy informacji o przychodach zleceniobiorcy z innych źródeł, decyzję o naliczaniu składek podejmuje wprowadzający umowę. Opcje "czy składki na Fundusz Pracy?" oraz "czy składki na FGŚP?" w danych dla ZUS pracownika mają priorytet. Składki nie są obliczane, gdy opcja jest ułatwiona na NIE.

 • PIT-11

Najnowsza wersja informacji PIT-11(25).
Formularz został zmieniony w znacznym stopniu. Zmiany zostały spowodowane wprowadzeniem tzw. Kwoty znajdujące się w PIT-11 nie wynikają bezpośrednio z danych na listach płac. Dlatego, w podsumowaniach pensji (LISTA / SUMA) i umów (UMOWY / SUMA), umieściliśmy dodatkowe dane (w układzie podobnym do PIT-11), które pomogą Państwu zorientować się, jak zostały one obliczone.

 • IFT-1R

Najnowsza wersja informacji IFT-1R(15).

 • PIT-4R

Najnowsza wersja informacji PIT-4R(9).
Dodaliśmy nowe okno, w którym wpisuje się:
- cel złożenia,
- wyjaśnienie różnicy pomiędzy kwotą pobranego podatku a kwotą wpłaconego,
- imię, nazwisko, stanowisko osoby wyznaczonej do sporządzenia informacji,
- rodzaj korekty,
- przyczynę korekty dla ORD-ZU.

 •  PIT-8AR

Najnowsza wersja PIT-8AR(8) i dodatkowe okno, w którym wpisuje się:
- cel złożenia formularza,
- dane osoby sporządzającej,
- rodzaj korekty,
- przyczynę korekty dla ORD-ZU.

 • Informacje ZUS

Na wydrukach dla pracowników typu "INFO rok" i "INFO mies." rozdzieliliśmy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. Dotyczy to umów zlecenia, w których ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Podstawy i składki drukowane tylko wtedy, gdy są większe od zera.

 • Podatki

- Tabela podatkowa - Dla roku 2019 i następnych usunęliśmy tabelę podatkową. Tabela była użyteczna, gdy obowiązywała cały rok. Dlatego postanowiliśmy całkowicie zrezygnować z tabeli podatkowej w dotychczasowej postaci.
Teraz dane podatkowe (progi, stawki podatku, kwoty zmniejszające podatek) są wpisane bezpośrednio w program. To zwalnia użytkownik

 
stopka l program księgowy 2  

GRAF-SOFT
Al.Jerozolimskie 91
02-001 Warszawa