BUCHALTER II - program księgowy dla średnich firm Demo - program ksiegowy r2
Widok programu księgowego
 

 

Programy księgowe dla firm


 

Opis zmian wprowadzonych do programu Buchalter WIN od wersji 2006.01:

Wersja 2017.10.xx

 • Umieściliśmy w programie trzy nowe funkcje:

- pobranie danych kontrahenta z bazy danych GUS
- sprawdzenie, czy kontrahent jest zarejestrowany w rejestrze czynnych podatników VAT Ministerstwa Finansów
- sprawdzenie, czy kontrahent jest zarejestrowany w systemie wymiany informacji o VAT UE (VIES)

 •  GUS

- Działanie funkcji polega na sprawdzeniu czy NIP znajduje się w danych GUS. W przypadku, gdy numer zostanie odnaleziony, można przepisać dane kontrahenta (m.in. nazwę i adres) do Buchaltera.
Funkcja jest wykorzystywana w:
- kartotece kontrahentów,
- ewidencji sprzedaży i sprzedaży pomocniczej,
- ewidencji zakupów,
- ewidencji paragonów przy wystawianiu faktury.

 

 • VIES

- VIES (system wymiany informacji o VAT) jest to wyszukiwarka (a nie baza danych) Komisji Europejskiej.  Informacje są pozyskiwane z krajowych baz danych VAT, gdy wyszukiwanie jest prowadzone za pomocą narzędzia VIES.
W wyniku wyszukiwania otrzymujemy informację czy NIP istnieje (numer aktywny) lub nie istnieje (numer nieaktywny).

 

 • Rejestr czynnych podatników VAT

- Udostępniony w czerwcu 2017 rejestr czynnych podatników VAT Ministerstwa Finansów zwraca trzy informacje:
1. Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT  czynny.
Dodatkowo informujemy, iż w celu potwierdzenia czy podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,  podatnik i osoba trzecia mająca interes prawny, mogą złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wydanie zaświadczenia.
2. Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
3. Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony
W przypadku jeśli NIP nie jest czynny dodatkowo możemy uzyskać informację o dacie data zakończenia lub zawieszenia działalności. Te dane są pobierane automatycznie z GUS.

 • Opcje główne

- W głównych opcjach Buchaltera dodaliśmy opcję "weryfikować NIP w internecie".
Służy ona do włączania i wyłączania funkcji pobierania danych z GUS oraz sprawdzenia NIP w komputerach, które nie mają dostępu do internetu.
Opcja jest domyślnie ustawiona na TAK.

 • Sprawdzenie / weryfikacja NIP

Sprawdzenie NIP jest uruchamiane klawiszem [F8] w trakcie edycji danych kontrahentów, gdy kursor znajduje się w polu "NIP".
Istnieje też możliwość sprawdzenia NIP w oknie przeglądu kontrahentów i dokumentów w ewidencjach VAT.

UWAGA! Trzeba zawsze pamiętać, że wynik sprawdzenia NIP jest aktualny w momencie, w którym dokonujemy sprawdzenia.
 

 • Czy odliczać VAT?

- Dodaliśmy nową pozycję "8. Śr.Tr.UE  50%" do listy opcji "czy odliczać VAT?".
Zostało to spowodowane tym, że wysokość odliczenia przy zakupie środka transportu w UE zależy od
przeznaczenia pojazdu. Dlatego musimy odróżnić nabycia, od których przysługuje odliczenie 100% i 50%.
Standardowo odliczenie wynosi 50%, chyba, że pojazdy samochodowe są:
a) wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
b) konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
Dodanie nowej opcji spowodowało zmiany w obliczeniach deklaracji VAT, eksporcie JPK_VAT oraz wydrukach ewidencji VAT.

 • Składka na FGŚP osób współpracujących

- Od 7 września 2017, osoby współpracujące nie są zwolnione z opłacania składki na FunduszGwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
W związku z tym, do danych osób współpracujących dodaliśmy opcję "czy składka na FGŚP?".

 

Wersja 2017.06.xx

 • Kartoteki

Parametry płacowe
- Dodaliśmy nowy parametr dla umów opodatkowanych ryczałtem - "stopa ryczałtu   dla nierezydentów".
Parametr dotyczy umów zawartych z osobami, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pracownicy
- Rozszerzyliśmy listę typów pracownika o pozycję:
"A. Zleceniobiorca zagraniczny"
Są to osoby, które nie mieszkają na terytorium Polski. Przy wprowadzaniu danych nie wolno zapomnieć o wypełnieniu adresu zamieszkania takiej osoby.

Umowy zlecenia
- Rozszerzyliśmy listę umów o pozycje:
"5. zlecenia - osoba zagraniczna"
"6. o dzieło - osoba zagraniczna"
Takie umowy są opodatkowane ryczałtem w wysokości ustawionej parametrem "stopa ryczałtu dlanierezydentów".

PIT-8AR
- Skorygowaliśmy sposób wypełnienia deklaracji o ryczałt z umów zawartych z osobami zagranicznymi.
Jest on wykazywany w części "C.6. Należności osób zagranicznych, wymienione w art. 29 ustawy".
Obliczenia zasiłków. Skorygowaliśmy sposób obliczenia zasiłków.
Są one obliczane wg wzoru:
ilość dni * podstawa * stopa zasiłku / 30 z tym, że  kwota "podstawa * stopa zasiłku / 30" była zaokrąglona do groszy.
- Usunęliśmy te zaokrąglenia dla składników S311, S312, S313, S314, S319, S321, S322, S325, S327, S331, S332, S333, S334, S398, S399.
Kasa
- Poprawiliśmy podsumowanie w kasie. Brakowało danych o kontach: pomocnicze 3  i  4 oraz inne.

 • Ewidencje

Opcje
- Dla roku 2017 wyłączone są opcje "kwartalna informacja VAT-UE" i "kwartalna informacja VAT-27".   Automatycznie są ustawiane na NIE.

VAT-27, VAT-UE
- Zaktualizowaliśmy eksport informacji VAT-27 do wersji 2 oraz VAT-UE do wersji 4.
Informacje te można składać tylko drogą elektroniczną, więc teoretycznie wydruk nie jest potrzebny.
Ale na pewno znajdą się użytkownicy, którzy będą chcieli je drukować.
Dlatego opracowaliśmy nowy wydruk.
Ponieważ, przed wykonaniem wydruku, nie wiadomo ile miejsca zajmą części C, D i E oraz ile będzie  miał stron:
- nie ma wydruku na oryginale,
- parametr "do strony" jest ustawiony na 99.
Jeśli ustawiony przez użytkownika parametr "do strony" jest większy niż faktyczna ilość stron,  wydrukuje się cały wydruk.

 •   Podatki

VAT
- Dodaliśmy dwie nowe deklaracje: VAT-8 i VAT-9M.
W związku zmieniła się funkcja opcji menu VAT. Teraz zawiera menu podrzędne: VAT-7 (poprzednio VAT), VAT-8 i VAT-9M.
Opcje VAT-8 i VAT-9M uruchamiają menu z opcjami:
- oblicz
- modyfikuj
- przelew
- drukuj
- eksport
Działanie tych funkcji jest dokładnie takie samo, jak ich odpowiedników z menu VAT-7.
VAT-8
- Tę deklarację wypełniają podatnicy, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, oraz osoby prawne niebędące podatnikami - zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, którzy zadeklarowali w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, że będą dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.
VAT-9M
- Deklaracja VAT-9M jest przeznaczona dla podatników, którzy nie mają obowiązku składania okresowych deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D czy VAT-8, dokonujących importu usług bądź nabywających towary lub usługi, dla których, jako nabywcy są podatnikami. Obowiązek składania i opłacenia należności z deklaracji VAT-9M mają więc między innymi przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT (limit 150.000 zł), którzy zakupili usługi od zagranicznych kontrahentów i na podstawie obowiązujących w ustawie o VAT przepisów, są zobowiązani do naliczenia podatku.

 

 

Wersja 2017.02.xx

 •  JPK

- Wprowadziliśmy eksport danych w formacie XML, zgodnych z wymaganiami JPK.
Zawiera zestaw funkcji do eksportu rejestru VAT, faktur sprzedaży, ewidencji przychodów (dla ryczałtu) 
i księgi przychodów i rozchodów.

 • Hasła

- Zmieniliśmy nazwę opcji z HASŁO na HASŁA oraz tytuł okna przeglądu.

 •  Eksport, Import

- Nowe funkcje, które pozwalają na wymianę danych pomiędzy Buchalterem a programem SPRZEDAŻ.
Analogiczne funkcje znajdują się w menu ADMINISTRATOR programu SPRZEDAŻ. 

 • Administrator JPK

- Nowe menu, które zawiera funkcje obsługujące wysyłania plików JPK do bramki internetowej 
Ministerstwa Finansów.
Składa się z funkcji:
a) WYŚLIJ
b) USUŃ
c) CERTYFIKAT
d) UPO
e) FILTRY

 • Odsetki

- Opcja menu ODSETKI została przeniesiona do KARTOTEKI / POMOCNICZE.

 • Kartoteki

- Kartoteki pomocnicze - W menu KARTOTEKI / POMOCNICZE jest nowa opcja ODSETKI, która została przeniesiona z menu ADMINISTRATOR.
-  Kasa - Kod kasy - Do menu została dodana nowa opcja "Kod kasy".
Kod kasy został wprowadzony, dlatego, że jest możliwość importowania dokumentów kasowych z programu Sprzedaż. Ze względu na numerację dokumentów trzeba odróżniać zaimportowane dokumenty od zapisów kasy Buchaltera i do tego służy kod kasy.Kod kasy jest wykorzystany, jako prefiks numeru dokumentów kasowych i został dodany do filtrów.
UWAGA! Trzeba pamiętać, żeby w każdym z programów Sprzedaż nadać inny kod kasy.
- Przelewy - Poprawiliśmy ustawienie filtrów dla urzędów skarbowych, wspólników, pracowników, zleceniodawców.
W rzeczywistości, filtry są zakładane na kod odbiorców lub zleceniodawców z nie na ich nazwy, a wybranie z listy powodowało wpisanie błędnego kodu. W konsekwencji filtry nie działały prawidłowo.
Przykład: 
Jeśli odbiorcą jest urząd skarbowy to jego kod jest zapisany w formacie np. 00180 (Nowy Dwór Mazowiecki).  
Natomiast przy ustawianiu filtru, po pobraniu z listy, kod dla urzędu był ustawiany na 180.
- Pensje -Zmiana obliczenia zaliczki na podatek dla roku 2017.
Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy zastosowane zostały następujące zasady : 
1) w przypadku pracowników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego 
przedziału skali - kwota zmniejszająca podatek, wynosi 556 zł 02 gr rocznie, czyli 46,33 zł miesięcznie,
2) w przypadku pracowników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału 
skali - zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.
- Pracownicy -  Świadectwo pracy. Nowy wzór, zgodny z rozporządzeniem Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r.
- Umowy zlecenia
Do wydruku umowy dodaliśmy punkt:
"Potwierdzeniem czasu wykonania czynności określonych w pkt. 1  będzie ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia, dostarczana przez zleceniobiorcę najpóźniej ostatniego dnia roboczego miesiąca, którego dotyczy."
- PIT-4R - Do funkcji PIT-4R i Eksportuj PIT-4R dodaliśmy okno, w którym można wprowadzić wyjaśnienie różnicy pomiędzy kwotą pobranego podatku a kwotą wpłaconego podatku.

- ZUS - 9.8.1  RMUA rok, INFO rok
Poprawiliśmy błąd, który polegał na tym, że w przypadku, rocznych informacji o składkach ZUS wspólników lub osób współpracujących, zamiast nazwiska i imienia tych osób, drukowały się dane pracownika o tym samym kodzie.

 •   Podatki

-  PIT / OBLICZ - Zmiana sposobu obliczenia zaliczek w roku 2017.
Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy zastosowane zostały następujące zasady : 
1) w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego 
przedziału skali - kwota zmniejszająca podatek, wynosi 556 zł 02 gr rocznie
2) w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek 

Wersja 2016.12.xx

 •  e-DEKLARACJE

W oknie przeglądu e-Deklaracji:
- Wyłączyliśmy wyświetlanie zer w kolumnie "M/K" i "nr. kor."
- Zamiast "T" w kolumnach "wer", "wys" i "UPO"  wyświetlany jest znak "ptaszek".

 •  EWIDENCJE:

- Z głównego menu ewidencji usunęliśmy "VAT-Info". Zamiast niej dodaliśmy "menu cd", z pomocą której otwiera się ciąg dalszy menu, w którym znajdują się
pozycje "VAT-27" i "VAT-UE", które poprzednio były w menu "VAT-Info".
- Sprzeda - Podczas kopiowania dokumentów sprzedaży czyszczone są pola:
a)data duplikatu
b)kwota zapłacona, opis zapłaty
c) numer zamówienia, data zamówienia
Pole "czy zapłacono?" jest ustawiane na NIE. Forma płatności pozostaje bez zmian. Termin płatności jest obliczany wg wzoru:
    termin płatności = nowa data wystawienia + poprzedni termin płatności  - poprzednia data wystawienia.

- Zakupy - Do podsumowania dodaliśmy zakupy wg rodzaju (pozostałe, inwestycyjne, inwestycyjne w koszty,
nieruchomość).
-Dopisz / Modyfikuj pozycje - Do listy "czy odliczać VAT?" dodaliśmy pozycję "Paliwa UE".
Obecnie lista wygląda następująco:
1. TAK       
2. NIE       
3. Paliwa       bez odliczenia VAT
4. 50%       
5. Śr.Tran.UE   Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków
                transportu, wykazanego w poz.24, ....
6. Art.28b      Import usług od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się
                art.28b
7. Paliwa UE    Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
Podatek z pozycji oznaczonych jako " Paliwa UE" zostanie wykazany w części C.19 deklaracji VAT-7.
- Drukuj / Rejestr 1,2- Pozycje "Paliwa UE" są traktowane tak, jak inne, za które przysługuje odliczenie (poz. 1, 4, 5, 6 z listy
"czy odliczać VAT?").

 •  KARTOTEKI

- Pracownicy - Przed modyfikacją danych pracownika sprawdzamy pensje i umowy i jeśli zachodzi taka sytuacja
wyświetlamy komunikat -Pracownikowi wypłacono pensję lub wystawiono umowę.
Nie wolno na jego miejsce wprowadzić danych innej osoby!

-Umowy - Do parametrów płacowych dodaliśmy parametr "minimalna stawka za godzinę pracy".
Domyślna wartość to 13,00 zł. W oknie dopisania / modyfikacji umów dodaliśmy pole "ilość godzin".
Jeśli kwota umowy jest mniejsza niż ilość godzin * minimalna stawka za godzinę pracy, wyświetlany jest
komunikat z wyliczoną kwotą minimalną.Informacja: "Liczba godzin pracy poświęconych na realizację zlecenia" jest drukowana na rachunku do
umowy.

 • PODATKI

- Załączniki do zeznań rocznych - W oknie przeglądu załączników dodaliśmy kolumnę "dla kogo". Jest w niej wyświetlana informacja, że
załącznik dotyczy małżonka (dotyczy: dla PIT/B, PIT/M i PIT/BR).

- PIT/BR(1) - Nowy załącznik dla PIT-36 i PIT-36L.Dla PIT-36, przy wspólnym rozliczeniu, można dodać osobny załącznik dla małżonka.
Załączniki BR są numerowane kolejno, ale program rozróżnia pierwsze dla podatnika i małżonka. Tzn. że np. załącznik nr 3 może być np. pierwszym dla małżonka.Dane do PIT-36 są przepisywane z pierwszego załącznika, osobno dla podatnika i małżonka.
Kolejne załączniki służą tylko do wypełnienia części D.Przy pierwszym załączniku dla podatnika lub małżonka, program oblicza dochód wykazany na
załącznikach PIT/B. Jeśli pole 19. Badania naukowe = TAK są dostępne pozycje 21.1-3.Jeśli dodatkowo pozycja 21.1 badania podstawowe = TAK:
- dostępna jest część D,- do pól "kraj" w części D, jako kraj wpisywana jest automatycznie "POLSKA".Gdy pozycje: 19 = NIE i 21.1 = NIE w pierwszym załączniku, nie można dopisać następnego PIT/BR.

- PIT/D(26) - Treść i format załącznika pozostały nie zmienione. Poprawiony został numer wersji na wydruku oraz eksport załącznika.

- PIT/O(22) - Przeprojektowane zostały okna wprowadzania danych - dodane części D.3-5 i E.6. Zmieniliśmy sposób wypełnienia pól 17 i 18 (darowizny wynikające z odrębnych ustaw). Teraz nie
wypełnia się ich ręcznie - są to sumy z pól 10 i 11 z części D.1 - D.5.Przy dopisaniu drugiego i kolejnych załączników, aktualizowane są pola 17,18 (suma z części D.1-D.5
wszystkich załączników) oraz  34 i 35 (suma odliczeń) w załączniku nr 1.Po usunięciu jakiegoś załącznika, aktualizowane są pola 17,18 (suma z części D.1-D.5 wszystkich
załączników) oraz  34 i 35 (suma odliczeń) w załączniku nr 1.W związku z dodaniem nowych części D i E zmieniły się wydruki i eksport załączników.

- Eksport PIT-28(19) - Zmiana wersji schemy na 2-0E w pliku XML oraz zmiany w załącznikach:
a) nowa wersja ORD-ZU(3),
b) nowa wersja PIT-28B(14).
Zmiany obowiązują od roku 2015.

- PIT-28A(16) - Zmiana, przy eksporcie, wersji schemy na 2-0E.

- PIT-28B(14) - Poprawiony numer wersji na wydruku oraz eksport.

- PIT-36(23) - Nowa wersja zeznania.Zmienione okna wprowadzania danych, wydruki i eksport w formacie XML.

- PIT/B - Włączyliśmy sprawdzenie niewypełnionych pól w części B i C PIT/B "rodzaj prowadzonej działalności" /
"nazwa spółki" i "miejsce prowadzenia działalności". Jeśli nie są one wypełnione, program będzie wyświetlał komunikat.
Pola te są wyłączane jeśli przychód i koszty są równe zero.

- PIT/BR Pomiędzy wydrukiem a eksportem jest różnica w ilości załączników.Na wydruku jest faktyczna ilość załączników.
W eksporcie natomiast maksymalna ilość załączników to 2. Trzeba przez to rozumieć, że po jednym dla
podatnika i małżonka. Dlatego w eksporcie, bez względu na faktyczną ich ilość, pole "ilość załączników
PIT/BR" jest równa:
a) jeśli są załączniki tylko dla podatnika lub tylko dla małżonka
b) jeśli są załączniki zarówno dla podatnika, jak i małżonka
De facto, eksportowany jest jeden załącznik dla podatnika i małżonka, w którym część D jest pobierana
ze wszystkich załączników.

- PIT/M - Dodaliśmy możliwość dopisania załącznika PIT/M dla małżonka.

- PIT-36L(12) - Nowa wersja zeznania.Zmienione okna wprowadzania danych, wydruki i eksport w formacie XML, który uwzględnia załącznik
PIT/BR.

- PIT-37(23) - Nowa wersja zeznania. Ponieważ nie zmieniły się zawartość i format zeznania, modyfikacje dotyczą tylko numeru wersji
formularza oraz eksportu (nowa wersja schemy oraz załącznik ORD-ZU(3)).

- VAT - Nowe wersje deklaracji VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-7D(8). W związku, z tym zmienione zostały:
a) okna wprowadzania danych,
b) wydruki,
c) eksport danych w formacie XML.Poprawki w eksporcie dotyczą także załączników: VAT-ZD(1), VAT-ZT(5), VAT-ZZ(5) oraz ORD-ZU(3).Poprzednie wersje deklaracji VAT mają ORD-ZU w wersji (2).

- OBLICZ - Poprawiliśmy błąd, który powodował, że w przypadku faktur korygujących, Buchalter nie uwzględniał na
deklaracjach opcji " Czy wykazywać 50% kwoty netto?".

- Korekty - Przy sprawdzeniu, czy dokument zakupu jest zapłacony w terminie, program przyjmuje za termin płatności ostatni dzień miesiąca. Jeśli data korekty przypadła na luty 2017, to data sprawdzenia = 28
lutego. Buchalter korzystał jednak z kalendarza na rok rozrachunkowy, a tak się składa, że rok 2016 jest przestępny. Ustalona data 29 lutego 2017 jest błędna.
Poprawka polega na uwzględnieniu  w obliczeniach lat przestępnych.

 •  USTAWIENIA WYDRUKÓW

- Do aktualizacji dołączony został program do przeniesienia ustawień wydruków z roku 2016 na 2017 B5TABW17.EXE.
Program ten należy uruchomić po zmianie roku rozrachunkowego.Po zainstalowaniu aktualizacji, będzie znajdował się w głównym katalogu Buchaltera.

 

Wersja 2016.06.xx

 •  KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROCHODÓW:

- Nowy wzór księgi. Dodane zostały dwa pola dotyczące wydatków na cele badawczo-   rozwojowe - opis i kwota. W związku z tym, zmienione zostały wszystkie okna do wprowadzania danych, wydruki księgi oraz statystyk. Nowy wzór księgi ma zastosowanie od roku rozrachunkowego 2016.

 •  OPCJE GŁÓWNE:

- Dodaliśmy opcję "Wspólna kartoteka kontrahentów?" oraz pole do wpisania katalogu dla tej kartoteki.
    

 •  KARTOTEKA NIEOBECNOŚCI:

- Dodaliśmy funkcję obliczającą standardową ilość dni roboczych.
Oznacza to, że program nie liczy sobót, niedziel oraz świąt (pod warunkiem, że są wpisane do kartoteki
dni wolnych).

 • PŁACE:

- Kopiowanie list płac - Nowa funkcja kopiowania list płac uruchamiana z menu PŁACE / LISTA / KOPIUJ. Funkcja dostępna tylko w wersji Buchaltera dla Windows.
- Lista do skopiowania:
Można skopiować jedną lub wszystkie listy z wybranego miesiąca (zero w numerze listy).
Po wpisaniu miesiąca, program sprawdza, czy wybrana lista istnieje.
- Kopiowane są tylko listy, na których znajdują się:
a) składniki stałe
b) dodatki:
 - D11   wynagrodzenie zasadnicze
 - D211  premia miesięczna
 - D503  ekwiwalent za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych
 - D504  ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych
 - D505  wysługa
 - D507  ryczałt za wykorzystanie samochodu służbowego do 1600 cm3
 - D508  ryczałt za wykorzystanie samochodu służbowego powyżej 1600 cm3
* świadczenia:
 - S311  zasiłek macierzyński
 - S329  podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego
 - S500  zasiłek rodzinny
 - S501  zasiłek pielęgnacyjny
 - S502  zasiłek wychowawczy
* potrącenia:
 - P121  potrącenie urlop wychowawczy par. ust.1 Rozp. RM
 - P122  potrącenie urlop wychowawczy par. ust 2 Rozp. RM
 - P311  potrącenie macierzyński
 - P901  składka na Kasę Zapomogowo-Pożyczkową
 - P902  alimenty
 - P903  spłaty pożyczek z Funduszu Świadczeń Socjalnych

- Nowa lista- Listy płac można kopiować do następnych miesięcy i także do następnego roku. Listy nie będą kopiowane, jeśli w podanym okresie (rok, miesiąc) listy płac już są. Jeżeli w numerze listy jest wpisane zero, numer listy będzie taki sam, jak listy oryginalnej. Numer listy większy od zera powoduje, że wszystkie nowe listy będą miały ten sam (nowy) numer.
Pensja zasadnicza (D11) jest zawsze kopiowana na cały miesiąc, w wysokości wynikającej z danych pracownika (pensja zasadnicza, wynagrodzenie za godzinę, wymiar czasu pracy, czy pensja minimalna itd.).W przypadku zasiłku macierzyńskiego (S311), kopiowana jest jego kwota. Jeśli urlop zaczął się w
trakcie miesiąca, to w skopiowanej liście kwota będzie za mała. Dlatego w nowej liście należy zmodyfikować ten składnik.

- Koszty uzyskania - Zmieniliśmy warunki, w których zerowane są koszty uzyskania. Teraz koszty są zerowane, gdy:
a) płaca brutto jest równa zeru lub
b) świadczenia opodatkowane są równe płacy brutto oraz świadczenia finansowane ze środków pracodawcy są równe zero.
Dotyczy to składników:
 - S331  wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby
 - S333  wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub
chorobą zawodową za okres do 31 grudnia 2002r.
 - S335  wyrównanie wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy z powodu choroby
 - S337  wyrównanie wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy w związku z wypadkiem
przy pracy lub chorobą zawodową za okres do 31 grudnia 2002r.
 - S399  wynagrodzenie 100% za czas niezdolności do pracy z powodu choroby

 • TRANSPORT:

- Rozszerzyliśmy funkcjonalność kartoteki rachunków. Do tej pory służyła do rozliczeń dla pracowników, którzy używali prywatnych samochodów do celów służbowych. Dodaliśmy możliwość rejestrowania rachunków za paliwo dla wszystkich samochodów w firmie oraz sporządzania zestawień i podsumowań.
- Samochody - W tym celu, w kartotece samochodów dodaliśmy dwa nowe pola:
a)rodzaj samochodu
b)paliwo
Dane do tych pól wybieramy z listy. Należy je wypełnić przed rozpoczęciem wpisywania rachunków za paliwa.

- Rachunki-Nowe okno do wprowadzania danych.
a) Dodane pola:
 - typ samochodu
 - rodzaj paliwa
 - ilość w litrach
 - cenę brutto
 - waga paliwa
b) Zmienione zostały filtry.
c) Dodaliśmy filtr na typ samochodu oraz rodzaj paliwa.
 - od dnia       
 - do dnia       
 - typ samochodu [prywatny / służbowy]
 - samochód
 - paliwo

d) Całkowicie zmieniony wydruk tabulogramu. Nowy wydruk zawiera następujące dane:
 - data dokumentu      
 - numer dokumentu
 - numer rejestracyjny samochodu
 - rodzaj paliwa     
 - ilość paliwa [l/m3]
 - waga paliwa [kg]
 - wartość
 - nazwisko i imię właściciela / kierowcy
 - opis      
W podsumowaniu ilości paliwa uwzględniamy tylko zapisy, w których ilość jest większa od 1. Nowe jest także podsumowanie. Tak, jak w tabulogramie, w podsumowaniu ilości paliwa nie uwzględniamy zapisów, w których ilość jest równa lub mniejsza od 1. Takie wydatki są sumowane w kolumnie INNE.

 • PODATKI:

- ZUS - Otrzymaliśmy z ZUS informację, na temat osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osób z nią współpracujących, dla których zasiłek macierzyński nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego (kod tytułu ubezpieczenia - 0580xx i 0581xx). Poprawiliśmy funkcję generowania i eksportu danych zgodnie z tą informacją. Osoby te nie opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne, a "w komplecie rozliczeniowym powinny znajdować się dwa
raporty imienne ZUS RZA i ZUS DRA, w których powinna być wykazana podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, natomiast w kwocie składki należy wpisać "0" (składka jest finansowana z budżetu państwa)".

- PIT-36 Poprawiliśmy obliczenie podatku, w przypadku, gdy podatnik miał dochody uzyskane za granicą,eksport poz.80 "Przychody z kosztami 50%".

- Opcje - Ze względu na różnice zdań w kwestii wysokości kwoty w poz. 44 deklaracji VAT-7 dodaliśmy opcję: "czy na deklaracji wykazywać 50% kwoty netto przy odliczeniu 50% VAT?" Dzięki tej opcji, użytkownik sam decyduje, jaka kwota zostanie wykazana na deklaracji - 100% czy 50%. UWAGA! Ponieważ dane deklaracji są zapamiętywane w bazie danych, stan opcji nie wpływa na deklaracje sporządzone poprzednimi wersjami Buchaltera. Jeśli jest taka potrzeba, należy je obliczyć
ponownie.

 •  EWIDENCJA SPRZEDAŻY:

- Poprawiony wydruk nagłówka faktur. Dotyczy to nazwy banku i numeru konta.
Dla faktur korygujących poprawiliśmy umiejscowienie opisów "tytuł korekty" oraz "wartość zmniejszenia/zwiększenia podatku należnego".
- Import - Poprawiony błąd 60 - otwarcie pliku "B5SOEXnn.DBF". Jest to plik eksportu odbiorców i nie ma go w eksporcie z poprzednich wersji Buchaltera.
Obecnie, w takim przypadku komunikat nie jest wyświetlany.

 •  EWIDENCJA ZAKUPÓW:

- Poprawione - błędna kwota przy księgowaniu faktury korygującej,
kwota VAT na wydrukach rejestru (była w walucie, zamiast w złotych).

 

Wersja 2016.04.xx

 • SRZEDAŻ:

- Dodaliśmy skrót klawiszowy {CTRL+O}, który umożliwia dodanie do dokumentu danych odbiorcy.
  Po uruchomieniu skrótu wyświetla się okno do wprowadzania danych, gdzie w polu "kod odbiorcy"
  można za pomocą klawisza {F4} wyświetlić listę kontrahentów oznaczonych, jako "ODBIORCA".

- Na liście typów kontrahentów zmieniliśmy poprzednią nazwę "ODBIORCA" na "NABYWCA" oraz na końcu
  listy dodaliśmy odbiorcę.
  Teraz lista typów kontrahenta wygląda tak:
  1. DOSTAWCA
  2. NABYWCA
  3. DOST/NAB
  4. WEWN.
  5. ODBIORCA

- Wydruk dokumentów - Zmienił się wydruk nagłówka dokumentów.
  Dodaliśmy pola "www" i "e-mail" sprzedawcy oraz dane odbiorcy.
  Wysokość nagłówka jest zmienna i zależy od wprowadzonych danych.

- Dla wydruku WZ do faktury, dla której został wprowadzony odbiorca, zamiast    danych nabywcy drukują się dane odbiorcy.

- Dodaliśmy nową funkcję "Kopiuj". Pozwala na skopiowanie wielu dokumentów sprzedaży z inną datą wystawienia i numerem. W skopiowanych dokumentach, data sprzedaży, rozliczenia VAT oraz termin płatności są równe nowej dacie wystawienia. Jeżeli rok nowej daty wystawienia jest większy niż rok rozrachunkowy, dokumenty zostaną skopiowane
  do ewidencji dla roku nowej daty.

- Suma ewidencji sprzedaży - Usunęliśmy niezgodność sum rejestru sprzedaży z podsumowaniem do obliczenia struktury sprzedaży.
  Była ona spowodowana uwzględnieniem w kwotach struktury sprzedaży faktur PRO FORMA, które nie powinny być dodawane.

 • ZAKUPY:

- Zmieniliśmy sposób obliczenia kwot VAT, dla zakupów z 50% odliczeniem.
  Przykład:
  Na fakturze są kwoty:
  brutto = 29,90
  VAT = 5,59
  Poprzednio kwota do zaksięgowania była obliczana, jako brutto - VAT/2 = 29.90 - 2,795 = 27,105, a po
  zaokrągleniu 27.11.
  Obliczenia zostały skorygowane i wyglądają następująco:
  możemy odliczyć 50% VAT tj. 2,795, a po zaokrągleniu 2,80 zł.
  do zaksięgowania w KPiR mamy brutto - odliczony VAT = 29.90 - 2.80 = 27,10.
  Oprócz kwoty do zaksięgowania zmieniliśmy obliczenia dla wydruków rejestru zakupów.

 • SPRZEDAŻ/ZAKUPY - Korekty kosztów:

- Zwiększyliśmy okres sprawdzenia dokumentów - obejmuje teraz cztery lata, czyli trzy lata wstecz od  roku rozrachunkowego.
- Dodaliśmy filtr na korekty dodatnie i ujemne.

 - przy obliczaniu różnic kursowych poprawiliśmy datę pobierania kursu waluty - jest to dzień poprzedzający datę zapłaty.

 • PŁACE:

- Świadczenia - Dodaliśmy obsługę nowego świadczenia: S329 - podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.

- Koszty uzyskania - Poprawiliśmy ustawienie kosztów uzyskania. Jeśli płaca brutto jest równa zero lub jest równa kwocie wypłaconych świadczeń, koszty nie są naliczane.

- PIT - Poprawiliśmy obliczenie ilości podatników - pracownik jest uwzględniany tylko wtedy, gdy zaliczka na podatek jest większa od zera.

- ZUS - Zmiana formatu plików XML dla importu danych do programu Płatnik. Nowy format plików obowiązuje od 1 kwietnia, czyli także dla
a.pensji za marzec oraz
b.korekt w poprzednich okresach (numer raportu większy od 1).

- Umowy - Na wydruku tabulogramu poprawiliśmy kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka zdrowotna do odliczenia jest obliczana od podstawy wymiaru na ub. zdrowotne, a to oznacza,  że nie zależy od tego czy:

a. była zaliczka na podatek,
b. składka została odliczona od zaliczki,
c. składka została zmniejszona do wysokości zaliczki.
Dlatego jest wykazywana zawsze.

-  Pracownicy - Zmieniony wzór wydruku umowy o pracę zgodnie z rozporządzeniem Ministra pracy i polityki społecznej z 10 listopada 2015 r.

- Kartoteki pomocnicze - Do kartoteki kodów tytułów ubezpieczenia dodaliśmy:
05 80 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego,
05 81 - osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego.

 • PODATKI:

- VAT-7 - Poprawiliśmy drukowanie poz. 65 i 66 na wydruku VAT-7 na oryginalnym formularzu. Na wydruku VAT-ZZ (WNIOSEK O ZWROT PODATKU VAT) poprawiliśmy drukowanie znaku "X" dla pozycji 8.1. w części B. formularza. Poprawka dotyczy tylko wydruku na czystej kartce.

- ZUS właściciela - Poprawiliśmy eksport raportu RCA, dla przypadku, gdy oprócz ubezpieczenia zdrowotnego, nie ma innych składek. Tak się dzieje, jeśli wspólnik albo osoba współpracująca, normalnie, płacą wszystkie składki, ale mają  przerwę w płaceniu składek trwającą przez cały miesiąc. Ponieważ właściciel firmy i osoba współpracująca płaci w całości składkę zdrowotną za okres przerwy,
  to podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wraz ze składką powinny być wykazane na raporcie RCA.

- PIT-28, PIT-36, PIT-37 - Jeśli zamiast NIP podatnik miał wpisany PESEL źle działało:
a. znajdowanie numeru referencyjnego przy wydrukach deklaracji
b. sprawdzenie, czy deklaracja jest już zapisana w bazie e-deklaracji i co z tego wynika zła numeracja korekt
- zapis w bazie e-deklaracji przy powtórnym eksporcie (dopisanie zamiast nadpisania)

 

Wersja 2016.01.xx

 •  ADMINISTRATOR:

- NIP-2 - Dodaliśmy formularz NIP-2 w wersji 10

- e-Deklaracje:

a.Zaktualizowaliśmy listę deklaracji, które mogą być podpisywane danymi autoryzacyjnymi - od 7
  października 2015 są to prawie w zasadzie wszystkie deklaracje
, które można wysyłać drogą  elektroniczną.

b.Zmieniliśmy dane, umieszczane na UPO. Dla osoby fizycznej wpisywane jest nazwisko i imię.
   Dla osoby niefizycznej wpisywana jest nazwa skrócona. Jeśli nazwa skrócona jest niewypełniona -   pierwsza część pełnej nazwy.

 •  RYCZAŁT:

- Dodaliśmy stawkę ryczałtu: "produkty rolne" - 2,0%. Stawka ta obowiązuje od roku 2016.
  Ponieważ nie ma jeszcze rozporządzenia ze wzorem ewidencji - ostatnie jest z 16 kwietnia
  2014 (Dz.U. poz. 701), sami zaprojektowaliśmy wydruk. Gdy rozporządzenie już będzie i okaże się, że
  się różni od naszego wydruku, zostanie on zmieniony.

 • EWIDENCJE/OPCJE:

- Uporządkowaliśmy opcje ewidencji wg kategorii, co spowodowało zmianę okien do wprowadzania danych.

- Dodaliśmy nową opcję: "Kwartalna informacja VAT-27?" [T/N]

- Dodaliśmy nową opcję: "Standardowy sposób numeracji?" [T/N]
Opcja dotyczy sprzedaży i sprzedaży pomocniczej. Standardowy sposób numeracji oznacza, że dokumenty będą numerowane, tak jak poprzednio tzn.
  numer będzie składał się z prefiksu, właściwego numeru i sufiksu.
  Opcja ustawiona na NIE powoduje, że:
a.numer dokumentu jest w jednym polu o długości 20 znaków
b.nie działa automatyczna numeracja oraz ustawienia prefiksu i sufiksu numeracji
c.przy dopisaniu numer dokumentu jest pusty

- Domyślny rodzaj ceny przy wprowadzaniu dokumentów oraz zmieniliśmy działanie opcji "Domyślny rodzaj ceny przy wprowadzaniu dokumentów".
  Opcja dotyczy tylko sprzedaży, bez trybu uproszczonego.
  Można wybrać:
  1. NETTO         zawsze od cen netto (F4 lub F5)
  2. BRUTTO        zawsze od cen brutto (F4 lub F5)
  3. NETTO/BRUTTO  cena wybierana przy wprowadzaniu F4 = netto,  F5=brutto

- Dodaliśmy stawkę ryczałtu 2,0%, dla przychodów ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i  zwierzęcych. W programie stawka ta ma nazwę "produkty rolne".

- Prefiks numeru faktury zaliczkowej - Poprawiliśmy błąd, który powodował, że źle był zapamiętywany domyślny prefiks numeru dla faktur  zaliczkowych.

 •  SPRZEDAŻ

- Dla dostawy wewnątrzwspólnotowej i dokumentów korygujących nie jest sprawdzana data VAT.
  Dotychczas data ta była ograniczona do 15 dnia następnego miesiąca po dacie sprzedaży, co w
  przypadku korekt nie było właściwe.

- Skróty klawiszowe - Dodaliśmy skrót CTLR+N.Skrót zamienia typ numeru dokumentu (standardowy / niestandardowy) oraz pozwala na wpisanie
  nowego numeru.Po zmianie typu numeru, poprzedni numer jest kasowany.

- Dodaliśmy opcję szukania numeru niestandardowego.

- Faktura końcowa - Zmieniliśmy wydruk podsumowania i pozycji.
  Pozycje i podsumowanie drukowane jest tak, jak dla zwykłej faktury - czyli w pozycjach drukowane są  pełne kwoty wynikające z ilości i ceny.Pod podsumowaniem z podziałem na stawki, znajduje się drugie podsumowanie, w którym znajdują się  kwoty dotyczące tylko faktury końcowej.

- Dodaliśmy wydruk Polecenia Księgowania, po zaksięgowaniu różnicy kursowej.

 

 •  KARTOTEKI:

- PIT-11 - Zmiana wersji na 23 - dla roku 2015 i następnych.

- ORD-ZU - Jeśli wyjaśnienie przyczyny korekty jest niewypełnione:
a.przy wydruku wyświetlany jest komunikat o braku danych i formularz się nie drukuje,
b.ORD-ZU nie jest eksportowany.

- PIT-40 - Nowa wersja 22 - obowiązuje od roku 2015 i zastępuje wersję 21.
  Do deklaracji jest dołączony ORD-ZU oraz wydruk ORD-ZU jest dodany do archiwum.

- PIT-4R - Nowa wersja 6 - obowiązuje od roku 2015. Do deklaracji jest dołączony ORD-ZU.

- PIT-8AR - Nowa wersja 6 - obowiązuje od 2015  i zastępuje wersję 5. Do deklaracji jest dołączony ORD-ZU.

- Płace - Poprawiliśmy obliczenie zasiłku chorobowego / wynagrodzenia za chorobę, w przypadku, gdy pracownik  jest chory w miesiącu zatrudnienia. Poprzednio procedura obliczania zasiłku nie przewidywała takiej  sytuacji. W takiej sytuacji zasiłek jest obliczany od pensji zasadniczej z danych pracownika.

 • PODATKI:

- Opcje - Usunęliśmy opcję "wersja deklaracji VAT".
  Obecnie wersja jest ustalana na podstawie okresu rozliczeniowego.
  W tabeli poniżej okresy obowiązywania poszczególnych wersji.

  wersja                        od                do
  VAT-7(13)               stycznia 2013       marca 2013
  VAT-7K(7), VAT-7D(4)    I kwartału 2013     I kwartału 2013

  VAT-7(14)               kwietnia 2013       czerwca 2015
  VAT-7K(8), VAT-7D(5)    II kwartału 2013    II kwartału 2015

  VAT-7(15)               lipca 2015          grudnia 2015
  VAT-7K(9), VAT-7D(6)    III kwartału 2015   IV kwartału 2015

  VAT-7(16)               stycznia 2016
  VAT-7K(10), VAT-7D(7)   I kwartału 2016


- PIT-36 - Nowa wersja 22 - zmienione okna wprowadzania danych i obliczenia. Dołączony ORD-ZU.

- PIT-37 - Nowe zeznanie. Dołączyliśmy, ponieważ zdarzają się sytuacje, gdy jest konieczność złożenia takiego zeznania np.
  wspólnik rozlicza się z działalności gospodarczej metodą liniową, ale oprócz tego ma dochody
  opodatkowane na zasadach ogólnych. PIT-37 można dopisać za rok 2015 i następne lata.

- PIT-36L - Nowa wersja 11 - obowiązuje od 2015. Dołączyliśmy ORD-ZU.

- Ryczałt - Dodaliśmy nowe pole "zapłacona zaliczka".

- PIT-28 - Zaktualizowany do wersji 19. Dołączyliśmy ORD-ZU.

- VAT - Nowe wersje deklaracji VAT-7(16), VAT-7K(10) i VAT-7D(7). Obowiązują od stycznia / I kwartału 2016.

- Dodaliśmy do archiwum wydruków załączniki ORD-ZU, VAT-ZD, VAT-ZT i VAT-ZZ.

- ZUS - Podczas eksportu danych dla ZUS, program nie eksportuje "pustych" RCA.Takie "puste" RCA powstawały, gdy:
a.firma jest jednoosobowa,
b.nie zatrudnia pracowników,
c.właściciel (wspólnik) nie podlega ZUS i ma osobę współpracującą.

 •  USTAWIENIA WYDRUKÓW:

- Do aktualizacji dołączone zostały programy do przeniesienia ustawień wydruków z roku 2015 na 2016:

  B5TABU16.EXE  dla wersji DOS
  B5TABW16.EXE  dla wersji Windows

 

 

Wersja 2015.07.xx

 • E-DEKLARACJE:

  - wprowadziliśmy zmiany związane z dołączeniem informacji VAT-27

  - poprawiliśmy filtr, który nie wyświetlał kwartalnych informacji VAT-UE

 • EWIDENCJE:

  - Zmieniliśmy znaczenie i opis opcji "czy kwartalna informacja VAT-UE ?",

  teraz jest to "Czy kwartalna informacja VAT-UE i VAT-27 ?"

   


 
stopka l program księgowy 2  

GRAF-SOFT
Al.Jerozolimskie 91
02-001 Warszawa