BUCHALTER II - program księgowy dla średnich firm Demo - program ksiegowy r2
Widok programu księgowego
 

 

Programy księgowe dla firm


 

Opis zmian ostatnich wersji programu Buchalter WIN :

Wersja 2022.04.xx

 • Podatki
- PIT - Dodaliśmy dwa dodatkowe źródła przychodu z najmu i dzierżawy.
- PIT / PIT-L zdrowotne - Od kwietnia 2022, obliczenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne może uwzględniać remanenty.
Jest to związane z wejściem z życie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych.
W ostatnim oknie do wprowadzania danych dodaliśmy pole "zmniejszenie podstawy składki zdrowotnej". Kwota z tego pola zostanie odjęta od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Można tam wpisać np. sprzedaż w 2022 r. środków trwałych, które zostały zamortyzowane przed 31.12.2021.
 • Ewidecnje

- Sprzedaż JPK_FA - Zaktualizowaliśmy eksport i import faktur plików JPK_FA w ewidencji sprzedaży oraz eksport w detalu do wersji 4. Wersja ta obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r.

 • Ryczałt

- Eksport JPK_EWP  - W lutym 2022 r. Ministerstwo Finansów zmieniło schemę dla plików JPK_EWP, która obowiązywała od stycznia, Dlatego trzeba było skorygować eksport ewidencji przychodów.

Wersja 2022.03.xx

 •   e-Deklaracje / JPK

Dodaliśmy wydruk tabulogramu z następującymi danymi:
- symbol deklaracji
- rok deklaracji
- okres deklaracji
- płatnik / podatnik: nazwa skrócona lub nazwisko, imię
- nazwisko, imię podatnika pracownika
- NIP / PESEL podatnika pracownika
- data UPO
Przed wydrukiem można ustawić filtr.

 • Płace

-  Do danych pracownika dodaliśmy opcję "czy ulga PIT-0 ? (dla seniora, przesiedleńca, dzieci 4+").
Po ustawieniu tej opcji, od przychodu do wysokości 85528 zł., nie będzie obliczany podatek.

- Pakiet mobilności - Specjalne regulacje prawne dotyczą kierowców wykonujących zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych. Od lutego 2022, taki kierowca nie jest w podróży służbowej. Wynagrodzenie jest obliczane w specjalny sposób.

Wersja 2022.02.xx

 • Podatki

- Zeznanie roczne PIT-37 - Zeznanie w wersji dla roku 2021 (28) oraz załączniki:
*  PIT/O (26)
*  PIT/D (30)
*  ORD-ZU (3) 7-0E

- Zeznanie roczne PIT-36 - Zeznanie w wersji dla roku 2021 (29) oraz załączniki:
*  PIT/B (19)
*  PIT/BR (5)
*  PIT/WZ (2)
*  PIT/D (30)
*  PIT/M (8)
*  PIT/O (26)
*  PIT/ZG (7)
*  ORD-ZU (3)

- Zeznanie roczne PIT-36L - Zeznanie w wersji dla roku 2021 (18) oraz załączniki:
*  PIT/B (19)
*  PIT/BR (5)
*  PIT/WZ (2)
*  PIT/O (26)
*  PIT/ZG (7)
*  ORD-ZU (3)
 
- Podatki - PIT / PIT-L - Dodaliśmy wydruk zestawienia przychodów z poszczególnych źródeł oraz możliwość wygenerowania przelewu po zapisaniu obliczeń zaliczki.

 • Ewidencja przychodów

- ryczałt  Eksport - Zaktualizowany eksport ewidencji (JPK_EWP) do wersji 3.
 

 •  Płace

- ZUS
Dodaliśmy eksport tzw. zerowych raportów RCA. Jest to potrzebne np. w sytuacji, gdy zmienia się data wypłaty z ostatniego dnia miesiąca na początek następnego miesiąca.

 

Wersja 2022.01.xx

 • Podatki

- JPK VAT-7 - Nowa wersja JPK VAT-7(2) oraz deklaracje VAT-7(22) i VAT-7K(16).
Tak, jak dla poprzedniej wersji deklaracji, nie ma wzoru do wydruku. Stworzyliśmy własną wersję wydruku, żeby można było udokumentować deklaracje na papierze.

- Ryczałt - Dodaliśmy nową wersję zeznania PIT-28(24) oraz nowe wersje załączników:
- PIT-28/B(18)
- PIT/WZR(2)
- PIT/O(26)
- PIT/D(30)

- Wspólnik - Rozszerzyliśmy listę form opodatkowania o kartę podatkową.
Jak się okazało, wielu użytkowników rozliczających się kartą podatkową, wykorzystywało Buchaltera do obliczania składek na ubezpieczenia. Dlatego, żeby to umożliwić w roku 2022, dodaliśmy tę formę opodatkowania. Przy dopisaniu i
generowaniu raportów ZUS, obliczane są wszystkie składki, łącznie ze składką na ubezpieczenie zdrowotne.

- ZUS - Podczas przeglądu raportów, w kolumnie "P" wyświetlana jest litera "K", jeśli raport dotyczy osoby, która rozlicza podatki kartą.

 • Płace

- Pensje - Zmiany w obliczeniach płacowych. W sytuacji, gdy w jednym miesiącu są dwie listy płac i suma pensji przekracza 12800 zł., na liście nr 2 zaliczka na podatek jest korygowana. Zaliczka jest obliczana od sumy kwot brutto w miesiącu i od niej odejmowane są zaliczki w poprzednich list w tym miesiącu.

Wersja 2022.00.xx

 •  Podatki

- Składka na ubezpieczenie zdrowotne - Od 2022 zmieniły się zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Teraz wysokość składki zależy od dochodu
lub przychodu. Dochód jest obliczany z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne. Dlatego przenieśliśmy obliczanie wszystkich składek do funkcji obsługujących zaliczki na podatek dochodowy i ryczałt (PIT, PIT-L, RYCZAŁT).
Po obliczeniu zaliczek, Buchalter automatycznie dopisze raport do kartoteki ZUS lub zmodyfikuje istniejący.

- Dane właściciela/wspólnika - Ze względu na to, że sposób odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne zależy od formy opodatkowania, do danych
właściciela/wspólnika dodaliśmy opcję "forma opodatkowania".
Do wyboru są trzy możliwości:
podatek wg skali  PIT,
podatek liniowy  PIT-L,
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

- Dodatkowe nowe opcje dotyczą ulg:
dla klasy średniej, PIT-0 (dla seniorów, dzieci 4+, z tytułu przeniesienia się na teren RP)

- Dla rozliczających się ryczałtem, którzy chcą opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie przychodów uzyskanych w poprzednim roku, przewidzieliśmy:
włączenie takiego rozliczenia (czy zdrowotne na podstawie dochodu z poprzedniego roku ?), możliwość wprowadzenia przychodów za poprzedni rok. Na tej podstawie obliczamy miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- Ryczałt - Zmodyfikowaliśmy rozliczenia ryczałtu. Zrezygnowaliśmy z danych dotyczących przychodów z innych źródeł.
Teraz w rozliczeniu znajdują się tylko przychody wynikające z ewidencji przychodów oraz, wpisywany ręcznie, przychód z najmu prywatnego.
Przychody z najmu prywatnego są przydzielane do stawki 8,5% lub, po przekroczeniu limitu 100 000 zł. do 12,5%.

- Zmieniło się także rozliczenie kwartalne. - Składki na ubezpieczenie zdrowotne są obliczane i wpłacane co miesiąc. Dlatego, obliczenia ryczałtu muszą być także
wykonywane co miesiąc. W oknie przeglądu wyświetlane są wszystkie miesiące. Miesiące, w których kończy się kwartał są, w kolumnie "miesiąc", oznaczone jako "I kw", "II kw" itd.

- PIT, PIT-L - Nowe rozliczenie. Zmodyfikowaliśmy okna edycji oraz zestaw danych, które są potrzebne do obliczenia zaliczek.
Obliczenia uwzględniają ulgę PIT-0 oraz ,w przypadku PIT, ulgę dla klasy średniej. Ulgi są obliczane jeśli, w danych wspólnika, ustawione są odpowiednie opcje.

 •  ZUS podatki

- Tak, jak poprzednio, można dopisać raport w funkcji PODATKI / ZUS. Ale składka na ubezpieczenie zdrowotne dla właściciela nie będzie obliczana.
W oknie przeglądu, w kolumnie "P", wyświetlana jest informacja o formie opodatkowania wspólnika, a więc i o tym, w jaki sposób została obliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Wyświetlana jest litera, która oznacza:
P - podatek wg skali
L - podatek liniowy
R - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Dla osób współpracujących nie ma tej informacji.

 •  Płace

- ZUS - Dostosowaliśmy eksport danych do nowej wersji Programu Płatnika (zmiana struktury plików XML).
Z okna przeglądu usunęliśmy kolumnę RZA, ponieważ w roku 2022 nie ma tego raportu.

- Pensje - Dodaliśmy kontrolę kosztów uzyskania przychodów. Buchalter sprawdza, czy w poprzednich listach płac w miesiącu pensji zostały uwzględnione koszty. W oknie przeglądu pensji dodaliśmy kolumnę "różnica zal.", w której wyświetlana jest różnica pomiędzy zaliczkami należnymi i zapłaconymi od początku roku. Ta różnica obrazuje "niedopłatę" zaliczek, która będzie musiała być wyrównana do końca roku.Od roku 2022, podstawa obliczenia zasiłków jest przeliczana ponownie, jeśli przerwa w pobieraniu zasiłków była dłuższa niż miesiąc (poprzednio były to 3 miesiące).

Wersja 2021.10.xx

 •  Płace

- Zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób  fizycznych.
W danych pracownika jest nowy parametr "czy przedłużać termin przekazania nadwyżki zaliczki?".

- Listy płac - Przy dopisaniu i modyfikacji listy płac, wprowadziliśmy sprawdzenie, czy w innych listach we wprowadzanym miesiącu było odliczenie od zaliczki kwoty zmniejszającej podatek. Jeśli było, to dla dopisywanej lub korygowanej listy nie
odliczamy tej kwoty od zaliczki. To dotyczy także zaliczki wg zasad z roku 2021.

- Karta płac - Do przychodów, wykazywanych na karcie płac, dodaliśmy składkę PPK pracodawcy. Oprócz tego, drukujemy dwie nowe kolumny: "zaliczka 2021" oraz "zaliczka zapłacona".

- Parametry płacowe - GUS podał kwotę przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2021 (6221,04). Umieściliśmy ją w programie.
Naprawiliśmy problem ze stawką ubezpieczenia wypadkowego, która nie dawała się zmienić.

- Kalkulator płacowy - Całkowicie nowy, zgodny z przepisami obowiązującymi w roku 2022. Umożliwia przeliczenie płac i umów od kwoty
brutto, do wypłaty i kosztu całkowitego. Przy obliczeniach uwzględniane są parametry, które można dowolnie ustawiać m.in. stopa podatku, koszt uzyskania, rodzaje ubezpieczeń, ulga dla klasy średniej itd.

- Listy płac - Dostosowaliśmy do zmian w przepisach. Główna zmiana polega na braku odliczenia części składki na ub. zdrowotne od zaliczki na podatek.
Do okna edycji danych dodaliśmy ulgę dla klasy średniej i usunęliśmy zdrowotne do odliczenia. Przy obliczeniu składki na ub. zdrowotne zastosowaliśmy ograniczenie składki do wysokości zaliczki, obliczonej wg zasad obowiązujących w grudniu 2021 r.

- Parametry płacowe - Z parametrów usunęliśmy te, które nie są aktualne w roku 2022. Do danych dla właścicieli rozliczających się ryczałtem dodaliśmy podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ten sam parametr znajduje się też opcjach podatków.

- Pracownicy - Dodaliśmy opcję "czy stosować ulgę dla klasy średniej?" oraz do opcji dla umów "czy pobierać zaliczkę?"
Usunęliśmy opcję "czy podwyższona stopa zaliczki w IV kw. 2019?".

 • Ryczałt

- Ewidencja przychodów (ryczałt) - Od roku 2022 obowiązują dwie nowe stawki ryczałtu: 12% i 14%. Należy zwrócić uwagę, że na liście, oprócz nowych stawek, są dwie stawki 8,5% oraz 8,5/12,5%.
Stawka 8,5% nie zależy od przychodu.
Natomiast stawka 8,5/12,5% zmienia się na 12,5%, gdy przychód przekracza 100 000 zł.

 • Magazyn
- W kartotekach towarów i usług zmieniliśmy listę stawek ryczałtu oraz wprowadziliśmy niezbędne poprawki w oknach edycji i przeglądu.
 • Sprzedaż

- Ewidencja sprzedaży - Zwiększyliśmy do 40 znaków długość pól niestandardowego numeru dokumentu i numeru dokumentu korygowanego.
Dotyczy to także wydruków:
rejestru,
rejestru marża,
zestawienia rejestrów.

- Import JPK_FA
Dla faktur walutowych, dodaliśmy mechanizm ustawienia kursów walut na podstawie tabeli kursów.
Kurs jest poszukiwany dla dnia poprzedzającego datę sprzedaży.

Wersja 2021.09.xx

 •   Sprzedaż

- ewidencja OSS - Nowa opcja w menu SPRZEDAŻ / MENU / EWIDENCJA / VAT OSS.
Zawiera funkcje do obsługi ewidencji sprzedaży OSS.

 •  Deklaracja VIU-DO

- Do menu PODATKI / VAT dodaliśmy deklarację VIU-DO, która służy do rozliczania dostaw w ramach OSS.

 •   JPK VAT-7

- faktury MP - Dołączyliśmy obsługę faktur "małego podatnika".
W przypadku sprzedaży:
1. na rzecz osób prywatnych lub firm, które nie są czynnymi podatnikami VAT (opcja "czy podatnik VAT?" na fakturze = "N") - rozliczenie następuje w miesiącu daty VAT,
2. jeśli minęło 180 dni licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - rozliczenie następuje w  miesiącu, w którym minęło 180 dni od daty sprzedaży.
Jeśli nie zachodzą przypadki 1 i 2, sprawdzane są płatności w kasie i jeśli płatność przypada w miesiącu deklaracji, faktura MP jest dodawana do ewidencji po przeliczeniu kwot za pomocą współczynnika:
  suma wpłat w miesiącu deklaracji / brutto faktury
Także kwoty z faktur zakupowych, po sprawdzeniu płatności w kasie, są przeliczone takim samym współczynnikiem.

 •  Kartoteka kursów EBC

- Przy rozliczeniach dostaw OSS, na deklaracji VIU-DO, kursy walut krajów UE, które są poza strefą euro, są przeliczane
na euro wg kursu w ostatnim dniu kwartału lub z dnia następnego. Stąd nowa kartoteka pomocnicza - tabela kursów euro wg Europejskiego Banku Centralnego (KARTOTEKI / POMOCNICZE / EBC).
Tabela za III kwartał została dołączona do aktualizacji.
Po za kończeniu każdego kwartału będziemy publikować tabelę kursów EBC na naszej stronie internetowej.
Tabelę można też wypełnić w Buchalterze.

 •  NIP - Dotychczas, w przypadku wprowadzania NIP, obowiązywał format, w którym po kodzie kraju należało wpisać spację. Zmieniliśmy ten wymóg i teraz można wpisywać kod kraju ze spacją lub bez (np. w formacie "PL " lub "PL" dla Polski).
 •  JPK_FA import - Poprawiliśmy import dla faktur małego płatnika (nie importowały się kwoty) oraz obliczenia kwot pozycji faktur wystawionych "od brutto" (w pliku JPK_FA nie było informacji o cenie netto).
 •  Zakupy

- Do danych dokumentów korygujących dodaliśmy typ korygowanego dokumentu.
Dla faktury korygującej mogą to być:
  FAKTURA              
  FAKTURA VAT RR       
  FAKTURA mały podatnik
Dla rachunku korygującego tylko RACHUNEK.
Typ korygowanego dokumentu można modyfikować podczas edycji części opisowej korekty.

Wersja 2021.08.xx

 •  Ewidencje                                            

- Dostawy OSS  (One Stop Shop) - Dostawy OSS mają zastosowanie do wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych. Będą stosowane przez podatników, którzy przekroczyli limit 10 000 EUR i zarejestrowali się w systemie OSS.

Do listy typów dostawy dodaliśmy z nową pozycję "OSS". Nie występuje ona w sprzedaży pomocniczej. Dokumenty z dostawą OSS wypełnia się w walucie (najczęściej w EUR) oraz ze stawkami VAT, które obowiązują w kraju nabywcy.
Przy wprowadzaniu pozycji dokumentów, Buchalter będzie automatycznie ustawiał stawki VAT właściwe dla kraju (w adresie nabywcy trzeba wybrać z listy lub wpisać kraj). Ilość stawek VAT na liście zależy od kraju. Kraje UE mają różną ilość stawek (od 1 do 4). W przypadku, gdy jest tylko jedna stawka (Dania), lista stawek nie jest wyświetlana.
W oknach wprowadzania zostały wyłączone niektóre dane, które są zbędne dla dostaw OSS.
Ponieważ dla dostaw OSS w dokumencie muszą być dane o towarze lub usłudze, nie działają uproszczone metody wprowadzanie danych dla biur rachunkowych (ustawienia w opcjach ewidencji są ignorowane).
Dokumenty z typem dostawy "OSS" nie są eksportowane do:
JPK VAT-7
JPK rejestr VAT
oraz nie są wykazywane na wydrukach w ewidencji sprzedaży:
Rejestr
Rejestr Marża
Zestawienie Rejestrów

- Sprzedaż pomocnicza - Umożliwiliśmy wprowadzanie korekt do faktur zaliczkowych.
Dodatkowo, w podsumowaniu ewidencji, faktury zaliczkowe i ich korekty są wykazywane w osobnych pozycjach i sumowane.

- VAT-UE - Dodaliśmy nowy wydruk - Podsumowanie.
Na wydruku są podsumowane dostawy i nabycia podzielone na poszczególne kraje UE.
Przed sumowaniem można ustawić filtr.
Kwoty w podsumowaniu uwzględniają korekty. Jeśli pozycja była korygowana do podsumowania podstawiana jest kwota "po korekcie".

 •  Płace

- Parametry płacowe- Dodaliśmy "wiek zwolnienia ze składek na FP i FGŚP" (kobieta 55 lat, mężczyzna 60 lat) .

- Składki na FP i FGŚP - Nie są obliczane składki na FP i FGŚP po przekroczeniu wieku zwolnienia.
Wyświetlany jest komunikat np. "Pracownik osiągnął wiek 60 lat i jest zwolniony z opłacania składek na FP i FGŚP."
Miesiąc i rok zwolnienia jest obliczany na podstawie daty urodzenia, płci pracownika oraz parametrów płacowych.
Gdy pracownik osiąga wiek 55 lat lub 60 lat:
- w trakcie miesiąca kalendarzowego - składki nie są obliczane od następnego miesiąca,
- pierwszego dnia miesiąca - nie opłaca się tych składek już od tego miesiąca.

- Ilość pensji- Nowy wydruk w menu LISTA - DRUKUJ. Jest to zestawienie ilości pensji w roku, z podziałem na miesiące i numery list płac oraz podsumowaniem pensji w
każdym miesiącu.

- Potrącenia- Zmieniliśmy obliczenie potrąceń za okres bez umowy (N999).
Teraz miesięczną stawkę wynagrodzenia dzielimy przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnożymy przez liczbę godzin nieobecności pracownika.

- Średnie - Przy obliczeniu średniej, gdy pracodawca nie wypłaca zasiłków z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, dodaliśmy potrącenia, które powodują, że opcja "czy wypłacono zasiłek ...?" jest ustawiana na TAK.
Dodane potrącenia:
P311 -  urlop macierzyński z ubezpieczenia chorobowego
P312 -  opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego
P319 -  urlop rodzicielski z ubezpieczenia chorobowego
P325 -  dodatkowy urlop macierzyński z ubezpieczenia chorobowego
P327 -  urlop ojcowski z ubezpieczenia chorobowego
P332 -  wynagrodzenie za chorobę ze środków FGŚP
P334 -  wynagrodzenie za chorobę zaw. ze środków FGŚP
 
- Umowy zlecenia - Podobnie, jak na listach płac, nie są obliczane składki na FP i FGŚP po przekroczeniu wieku zwolnienia.
Liczy się data rachunku.Wyświetlany jest komunikat np. "Zleceniobiorca osiągnął wiek 60 lat i jest zwolniony z opłacania składek na FP i FGŚP."
Przy obliczeniu kosztów uzyskania uwzględniliśmy składki na PPK zleceniodawcy.
  koszt uzyskania = stopa kosztu * (brutto + składka PPK zleceniodawcy - składki ZUS zleceniobiorcy)

- ZUS - Otrzymaliśmy prośby użytkowników, żeby w raporcie RCA wykazywanie były również osoby, które cały miesiąc są np. na zwolnieniu lekarskim czy urlopie macierzyńskim. Dotychczas, takie osoby były wykazywane tylko w raporcie RSA. Obecnie, jeśli przerwa trwa cały miesiąc (bez względu na kod przerwy), oprócz RSA, generowany jest RCA.

 •  Transport

Na życzenie użytkowników, wydłużyliśmy pole "nr rachunku" z 20 do 26 znaków.

 •  JPK VAT-7

-  Deklaracja - Zmieniliśmy sposób obliczania ulgi na zakup kas fiskalnych.
W oknach edycji deklaracji, na str. 4, użytkownik wpisuje kwota netto wydaną na zakup kas rejestrujących.
Dodaliśmy pola:
  - ilość kas
  - kwota ulgi   
  - pole wyboru, co zrobić z nadwyżką ulgi (poz.52), której nie można odliczyć
Kwota ulgi jest obliczana:
  ulga = 90% netto (nie więcej niż ilość kas * 700 zł.)
Wybór:
- 1. do przeniesienia  powoduje, że do pola 54 zostaje podstawiona nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, zmniejszona o przeniesioną ulgę.
- 2. do zwrotu    powoduje, że do pola 54 zostaje podstawiona cała nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Poz. 49 "Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca podatek należny" jest obliczana i nie jest dostępna (nie może być większa od nadwyżki należnego nad naliczonym).

- Modyfikacja -  Ponieważ zdarza się, że użytkownicy, robiąc korektę JPK_VAT, zamiast dopisać korektę modyfikują złożoną już
deklarację, wyłączyliśmy możliwość modyfikacji deklaracji, do której pobrano UPO.
Jeśli deklaracja została wysłana, wyświetlamy komunikat:
  "Plik JPK został już wysłany do M.F.!",
  "Czy na pewno chcesz go modyfikować?"
Użytkownik musi potwierdzić, że na pewno chce.

- Aktualizacja  JPK_VAT - Przy aktualizacji danych ze sprzedaży pomocniczej uwzględniliśmy korekty do faktur zaliczkowych.
Faktury zaliczkowe do paragonów (i ich korekty) nie są uwzględniane w podsumowaniach, które są zapisywane w
deklaracji.

 •  ZUS wspólnika

- Zmieniliśmy obliczenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wspólnik i osoby współpracujące, po osiągnięciu pewnego wieku (55 lat dla kobiet, 60 lat dla mężczyzn), składek tych nie płacą. Uzupełniliśmy dane wspólnika i współpracownika o pole "płeć". Podczas obliczania składek ZUS sprawdzane są pola "płeć" i "data urodzenia" w danych wspólnika / współpracownika.
Jeśli nie są wypełnione, wyświetlany jest komunikat.
W przypadku, gdy osoba spełnia warunki zwolnienia (data urodzenia i płeć) wyświetlany jest komunikat np.:
  "Jan Kowalski ma więcej niż 60 lat."
  "Nie opłaca składek na FP." albo "Nie opłaca składek na FP i FGŚP." dla współpracownika i składki są zerowane.

Wersja 2021.07.xx

 • Księga przychodów i rozchodów

- Podczas dopisania lub modyfikacji pozycji w księdze, można dane kontrahenta pobrać z GUS. Gdy kursor jest w pierwszym polu nazwa, wyświetlany jest opis [F6]- GUS wg NIP.
Po naciśnięciu [F6] trzeba wpisać NIP. Jeśli Buchalter znajdzie dane w GUS, nazwa i adres kontrahenta zostaną przepisane do księgi.
UWAGA ! NIP jest sprawdzany tylko pod względem poprawności (ilość znaków, suma kontrolna). Nie sprawdzamy rejestru podatników VAT ani VIES.

 • Odwrotne obciążenie

- Buchalter obsługuje dane z wielu lat. Dlatego, funkcjonują w programie rozwiązania, które czasami nie są aktualne.
Dotyczy m.in. odwrotnego obciążenia, które nie obowiązuje od listopada 2019 r. (z jednym wyjątkiem w zakupach). Zakładamy, że użytkownicy są świadomi zmian przepisów i nie korzystają z nieaktualnych opcji. Niektórzy jednak się
mylą, co powoduje problemy z rozliczeniem podatków. Dlatego, zdecydowaliśmy się, dla danych od roku 2020, zrezygnować z obsługi typu dostawy PŁATNIK - NABYWCA w ewidencji sprzedaży. W efekcie zmieniona została lista
typów dostawy. Pozostały:
1. KRAJOWA            
2. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA
3. EKSPORT
W pozycjach faktur wyłączyliśmy pole "czy nabywca płatnikiem VAT?".

- W ewidencji zakupów pozostał typ nabycia PŁATNIK - NABYWCA, ale w pozycjach faktur zmieniona została lista dla odwrotnego obciążenia:
1. NIE                   
2. TAK art.17 ust.1 pkt 5
Przy wprowadzaniu danych metodą uproszczoną (tylko podsumowanie faktury), wyłączone jest pole "odwrotne obciążenie". Nie można go modyfikować i nie jest wyświetlane. Automatycznie jest ustawione na "TAK art.17 ust.1 pkt 5"
dla typu nabycia PŁATNIK-NABYWCA. Dla pozostałych nabyć jest ustawione na "NIE".
- Kolejną zmianą jest wyłączenie, od roku 2020, deklaracji VAT-27.

 •  Kartoteka krajów

- Zmodyfikowaliśmy listę krajów, ponieważ Irlandia Północna, od stycznia 2021 r., ma inny kod niż Wielka Brytania (XI).
Baza danych krajów jest dołączona do aktualizacji i zostanie zainstalowana łącznie z aktualizacją. W oknie przeglądu krajów dodaliśmy kolumnę "UE". Dla krajów z Unii Europejskiej wyświetlany jest "ptaszek".

 •  Podatki - JPK VAT-7

- Zmieniliśmy działanie filtru na kwartał. Poprzednio, filtr obejmował wszystkie zapisy z miesięcy w wybranym kwartale. Jeśli w kwartale były korekty, podsumowanie rejestru VAT nie zgadzało się z deklaracją. Teraz program filtruje zapisy z korekt o najwyższym numerze lub ze złożenia deklaracji jeśli korekt nie było. W oknie przeglądu dodaliśmy kolumnę "typ dokumentu".

 • Podatki - PIT, PIT-L

- Do danych w obliczeniach zaliczek dodaliśmy dwa pola:
Ulga za złe długi - zwiększenie podstawy opodatkowania
Ulga za złe długi - zmniejszenie podstawy opodatkowania
Dotyczy to obliczeń od roku 2020.
Pola te zostały także uwzględnione w wydrukach.

 

Wersja 2021.06.xx

 •  Umowy PIT-8AR

- Aktualna wersja deklaracji PIT-8AR(11). Obowiązuje dla formularzy składanych od 9 marca 2021 r. Rozszerzona została część D. INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU PRZEKAZANIA PODATKU. Umożliwia teraz zaznaczenie wszystkich miesięcy w roku.

 • Listy płac PIT-4R

- Aktualna wersja deklaracji PIT-4R(12). Obowiązuje dla formularzy składanych od 9 marca 2021 r. W części D.2. INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU PRZEKAZANIA ZALICZKI NA PODATEK, można zaznaczyć wszystkie miesiące w roku.

 •  Podatki  PIT/ZG

- Dodaliśmy załącznik PIT/ZG.
Dane z tego załącznika są uwzględnione w deklaracji i wyświetlane w oknach edycji  (str. 3-8 w PIT-36 i str. 1 w PIT-36L).
Ilość załączników PIT/ZG jest obliczana automatycznie.

- PIT-36
Dane z kolumn (d) i (e) części C.1 załącznika są przepisywane do odpowiednich wierszy w części E.1 i E.2 deklaracji (jeśli dochód w kolumnie (d) jest większy od zera). Podatek z kolumny (e) jest przenoszony także do poz. 259(260 dla małżonka) deklaracji (podatek zapłacony za granicą).
W przypadku, gdy wypełniona jest kolumna (c) załącznika, dochód jest przepisywany do poz. 254 (255 dla małżonka) deklaracji (dochody za granicą , o które jest zwiększona podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej).

-  PIT-36L
Dochód i podatek z części C.2 załącznika PIT/ZG przepisywane do deklaracji i wyświetlane na str. 2 ekranu w części D.1, a podatek także w poz. 67 deklaracji (podatek zapłacony za granicą - zgodnie z art. 30c ust. 4 i 5 ustawy).

-  PIT, PIT-L, Ryczałt
W przypadku gdy wspólnik lub osoba współpracująca przebywa na urlopie macierzyńskim (kod ubezpieczenia 0580000 i 058100) nie ma składek na ubezpieczenia. W deklaracji ZUS jest wykazana tylko podstawa na ubezpieczenie zdrowotne. Podczas obliczania zaliczek na podatki, dodawała się jednak składka na zdrowotne, choć nie powinno jej być.

 • JPK VAT-7

- Dopisanie
Przy kwartalnym rozliczeniu JPK_VAT-7 nie przenosiła się kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji.

-  Dopisanie korekty
Zmieniliśmy mechanizm przepisywania danych z poprzedniej deklaracji. W przypadku dopisania korekty, dane przepisywane były z deklaracji z bieżącego miesiąca (lub poprzedniej korekty w tym miesiącu). Kwota do przeniesienia nadwyżki podatku naliczonego musi być jednak przepisywana z deklaracji (lub korekty o najwyższym numerze) z poprzedniego miesiąca. Stąd poprawka.

- Aktualizacja ewidencji VAT
Niepotrzebnie do ewidencji VAT dopisywane były zakupy krajowe i inwestycyjne ze stawką "zwolniona". Takie zakupy nie powinny być wykazywane w deklaracji i w ewidencji.

-  Przelew
Poprawiliśmy symbol przelewu dla rozliczeń kwartalnych. Powinien zawierać rok i kwartał w formacie "rokKkwartał" np. "21K01". Zamiast numeru kwartału podstawiany był numer miesiąca.

 •  Ewidencje

-  Opcje - Dodaliśmy nazwę katalogu do eksportu JPK_FA (str.6).
Wypełnienie tej opcji powoduje, że podczas eksportu powstają dwa pliki XML. Pierwszy w katalogu danych firmy i drugi (kopia) w katalogu do eksportu.
Jeśli katalog do eksportu JPK_FA jest pusty, plik XML nie jest kopiowany.
UWAGA! Buchalter sprawdza, czy katalog istnieje. Dlatego, trzeba go utworzyć przed wpisaniem nazwy.

Jeśli plik jest kopiowany, wyświetlany jest komunikat np.:
  Kopia pliku "JPK_FA_2021-01_00_PAULA-5.XML" zapisana w katalogu "c:JPK_FA_eksport ".

 •  Ryczałt

Od aktualizacji w wersji 2021.05 klienci zgłaszali nam problem ze statystyką ryczałtu ( RYCZAŁT - STATYSTKA - PRZYCHODY). Nie były widoczne dane za ostatni wprowadzony miesiąc. Poprawiliśmy ten błąd.

Wersja 2021.05.xx

 • Katalogi

- Do danych firm zarejestrowanych w funkcji KATALOGI, dodaliśmy status ("A" - aktywny, "N" - nieaktywny).
Domyślnie, wszystkie firmy mają status AKTYWNY.
Status można zmienić podczas przeglądu klawiszem [F7].
Można także ustawić filtr na firmy aktywne i nieaktywne.
Firmy nieaktywne nie wyświetlają się na liście firm po uruchomieniu opcji BUCHALTER.

 • PIT-11(27)

- Nowa wersja formularza z numerem 27.
Obowiązuje od 1 stycznia, ale dopiero 4 marca Ministerstwo Finansów opublikowała dokumentację dla eksportu w formacie XML. Dlatego nie umieszczaliśmy tej wersji w poprzednich aktualizacjach.

 • JPK VAT-7

Zmieniliśmy obliczenia pól deklaracji.
- P_27     podstawa opodatkowania z tytułu importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy

- P_29     podstawa opodatkowania z tytułu importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do
których stosuje się art. 28b ustawy
Jeśli z ewidencji wynika, że podatek należny jest równy zero, kwota netto nie jest dodawana do pól deklaracji.

Druga zmiana dotyczy faktur z ujemną marżą. Jeśli marża jest ujemna, kwota netto dokumentu także jest ujemna.
Ujemne kwoty nie są dodawane do podstawy opodatkowania na deklaracji.

- W ewidencji zmieniliśmy obliczenia elementów:
- K_27     podstawa opodatkowania od  importu usług, z wyłączeniem usług, do których stosuje się art. 28b ustawy i
- K_29     podstawa opodatkowania od  importu usług, do których stosuje się art. 28b ustawy.
W obu przypadkach do podstawy opodatkowania dodawana jest kwota netto, jeśli podatek należny jest większy od zera.

 •  Korekty zeznań rocznych

- Przy dopisaniu korekt zeznań rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L i PIT-37, do korekty są przenoszone dane ze złożenia
formularza:
Są to:
- numer KRS OPP
- cel szczegółowy 1%
- wnioskowana kwota
- zgoda na przekazanie danych do OPP
- inne informacje tel., fax, e-mail

 • Opcje ewidencji

Dwie nowe opcje:
-  domyślny katalog dla importu danych     (SPRZEDAŻ / ZAKUPY - MENU - IMPORT)
-  domyślny katalog dla eksportu danych     (SPRZEDAŻ / ZAKUPY - MENU - EXPORT)
Jeśli opcje nie są wypełnione, podstawiane są wartości domyślne "C:Buch_import" i "C:Buch_eksport".

 • Pracownicy

- Ponieważ okazało się, że niektórzy pracownicy mają bardzo długie imiona, wydłużyliśmy pole "imię" z 15 do 17 znaków.
W oknie przeglądu kartoteki pracowników dodaliśmy kolumnę z datą ważności badań lekarskich.

 • Zaświadczenie o zarobkach

- Standardowo, zaświadczenie o zarobkach obejmuje trzy miesiące wstecz od daty wystawienia zaświadczenia.
Użytkownicy zgłosili nam, że przydało by się, żeby można było wystawić zaświadczenie z jednego miesiąca.
Uwzględniliśmy to życzenie i po wyborze pracownika wyświetla się pytanie " "Czy za jeden miesiąc ?". Odpowiedź TAK spowoduje, że na zaświadczeniu będą zarobki tylko z miesiąca poprzedzającego datę wystawienia.

Wersja 2021.04.xx

 •  Nazwisko i imię operatora

- Ze względu na to, że w niektórych przypadkach, pole przeznaczone na nazwisko i imię osoby zalogowanej do Buchaltera, było za krótkie, wydłużyliśmy je do 30 znaków.
Ponieważ te dane są wykorzystywane przy wystawianiu faktur (osoba wystawiająca), wydłużyliśmy także odpowiednie pola w ewidencji sprzedaży i opcjach ewidencji.

 • Płace

Pensje - W poprzedniej aktualizacji przyjęliśmy, że listy płac są wystawiane począwszy od listy nr 1. Stopy składek na PPK były przepisywane z tej listy do list o następnych numerach. Okazało się jednak, że są użytkownicy, którzy dla niektórych  pracowników, wystawiają listy o numerach większych od 1. W takiej sytuacji, przy braku listy nr 1, składki nie były wyliczane, gdyż stopy składek były równe zero.
Zmieniliśmy obsługę składek. Obecnie wyliczenie składek nie zależy od numeru listy.

- Dane dla roku 2021 - Dołączyliśmy zaktualizowane parametry płacowe na rok 2021. Brakuje tylko podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców, która jeszcze nie jest znana.
W aktualizacji znajduje się także wykaz dni wolnych od pracy w roku 2021 oraz tabela odsetek ustawowych.

- Umowy - Zmieniliśmy nazwę opcji menu "PIT ryczałt"  na "PIT-R" i przesunęliśmy z menu DRUKUJ do głównego menu UMOWY.
Doszliśmy do wniosku, że poprzednie miejsce rozliczenia podatku ryczałtowego w menu DRUKUJ może być mylące.
Funkcja "PIT-R" to nie tylko wydruki.

- ZUS - Pomimo tego, że wydruk RMUA jest nieaktualny - od 2014 roku obowiązuje informacja roczna i miesięczna, niektórzy dalej go używają. I stało się tak, że ktoś zatrudniał wyjątkowo chorowitego pracownika i na wydruku nie zmieściły się wszystkie jego nieobecności. Wobec tego zmieniliśmy wydruk tak, żeby nieobecności zmieściło się więcej.

 • Informacje i zeznania podatkowe

- Zostały zaktualizowane do wersji obowiązujących w roku 2020. Są to:
PIT-4R(11)
PIT-8AR(10)
IFT-1R(16) - W tej wersji formularza, w części D.10, można wprowadzić trzy stawki podatku. Taka sytuacja raczej się nie zdarzy, ale przy sumowaniu umów program to uwzględnia tzn. sumowane będą kwoty wg stawki podatku.

PIT-28(23) z załącznikami
PIT/D(29)
PIT/O(25)
PIT-28B(17)
PIT/WZR(1)
- Nowy jest załącznik PIT/WZR(1) - informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających przychody, wynikających z transakcji handlowych. Ten załącznik nie jest generowany automatycznie przez Buchaltera i trzeba go wypełnić ręcznie.
Jeśli Państwo dali się nabrać na dobrodziejstwo "ulgi za złe długi", to współczujemy. Ministerstwo Finansów życzy sobie wszystkich informacji - kto, gdzie, dlaczego i za ile.
Informacje z załącznika lub załączników, bo jeden może nie wystarczyć, są przepisywane automatycznie do formularza PIT-28.

PIT-36 - Nowy formularz w wersji 28, za rok 2020.
Najważniejsze zmiany, to nowa konstrukcja sekcji H, w której znajdują się informacje o zmniejszeniach i zwiększeniach
podstawy opodatkowania (straty). Oprócz tego, pojawił się nowy załącznik PIT/WZ.
PIT-36L - Nowy formularz w wersji 17, za rok 2020.
Podobnie, jak w PIT-36, sekcja USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA/STRATY została rozbudowana o informacje o zmniejszeniach i zwiększeniach podstawy opodatkowania (straty). Także do tego zeznania można dołączyć
załącznik PIT/WZ.Eksport w formacie XML nowej wersji zeznania PIT-36L(17) z załącznikami
PIT-37 - Nowy formularz w wersji 27, za rok 2020.
Nie ma większych zmian, oprócz dostosowania opisów do zmienionej numeracji w PIT/O.
Nowy jest eksport (nr wersji).

 • Ryczałt w roku 2021

- Nastąpiła zmiana stawek ryczałtu oraz zmieniona została lista podatników, którzy mogą rozliczać podatek w formie ryczałtu.
Nowa tabela stawek wygląda następująco:

nr stawki     do 2020     od 2021
    1                8.5         8.5
    2                5.5         5.5
    3                 3           3
    4                17          15
    5                20          17
    6                10          10
    7                 2           12.5
    8                       8,5 najem

- Dostosowaliśmy funkcję RYCZAŁT do nowych stawek.
Ponieważ w rozliczeniu rocznym przychody objęte stawką 8,5% z najmu i pozostałych form działalności są wykazywane w osobnych pozycjach, dodaliśmy stawkę "8,5% najem".
Zmiana stawek spowodowała konieczność skorygowania okien wprowadzania danych oraz wydruków i statystyki.
Nie zmieniła się obsługa ryczałtu dla lat poprzedzających rok 2021.

- Ze względu na zmiany stawek ryczałtu, nowa lista stawek została wprowadzona do ewidencji sprzedaży (opcje, edycja pozycji, filtr, wprowadzanie uproszczone, wydruki), karotek towarów, usług i dowodów wewnętrznych.
Zmiany w konfiguracji wydruków nie są automatyczne, jeśli mieliście Państwo ustawione własne konfiguracje. W takim przypadku należy przywrócić konfigurację firmową i ponownie przystosować wydruk do swoich potrzeb.

- Rozliczenie ryczałtu zostało dostosowane do nowego formatu ewidencji przychodów. To spowodowało zmianę w oknach do wprowadzania danych i wydrukach.
Nowe są pola, w których można wpisać kwoty zmniejszenia i zwiększenia przychodów.
Dodaliśmy też funkcję MODYFIKUJ. Różni się ona od funkcji OBLICZ tym, że nie sumuje ewidencji przychodów i nie sprawdza składek ZUS. Może zostać wykorzystana do modyfikacji danych, które nie wynikają z ewidencji przychodów.
Ponieważ nowy wzór ewidencji przychodów nie przewiduje przychodów ze stawką 2%, takie przychody można wpisać jako "inne" w rozliczeniu ryczałtu.
W rozliczeniu ryczałtu można także wprowadzić "inne" przychody z najmu. W tym przypadku kontrolowana jest suma przychodów z najmu ze stawką 8,5% z ewidencji i "innych" z rozliczenia. W przypadku przekroczenia limitu, przychody
są przydzielane do stawki 12,5%.
Limit przychodów jest obliczany na podstawie udziału podatnika.

 •  Ewidencje

- Zakupy - Do filtrów w ewidencji zakupów dodaliśmy NIP dostawcy.
Numer należy wpisywać bez kresek i zakończyć gwiazdką.
To jest specyficzny filtr, który wyświetla dokumenty, w których początkowe cyfry NIP zgadzają się z wprowadzonym numerem od pierwszej cyfry (początku pola) do gwiazdki.
Dla filtru nie ma znaczenia, że NIP w dokumencie jest zapisany z kreskami.
Np.: jeśli wpiszemy 522006*, to filtr oprócz 5220060165, 5220060588 wyświetli także 522-006-01-65.

- Import faktur - Dostosowaliśmy funkcję SPRZEDAŻ / IMPORT do zmienionej struktury bazy danych sprzedaży. Zmiana wynikła z wydłużenia pola "wystawił". Obecnie, import będzie prawidłowo odczytywał dane, niezależnie od tego, w której wersji Buchaltera wykonano eksport.

- VAT-UE - Zaktualizowaliśmy eksport informacji VAT-EU(5) i VAT-UEK(5) do wersji 2-0E. Zmiana dotyczy tylko numeru wersji.

- VAT-UEK(5) - Zmieniliśmy eksport  VAT-UEK(5). 26 stycznia 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało nową dokumentację dla tej informacji, która ma teraz oznaczenie 2-1E. Numer wersji pozostał niezmieniony.

 •  Przelewy podat

 
stopka l program księgowy 2  

GRAF-SOFT
Al.Jerozolimskie 91
02-001 Warszawa