BUCHALTER II - program księgowy dla średnich firm Demo - program ksiegowy r2
Widok programu księgowego
 

 


 

Opis zmian wprowadzonych do programu Buchalter II od wersji 4.7:

Wersja 5.29.xx

 •  KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROCHODÓW:

- Nowy wzór księgi. Dodane zostały dwa pola dotyczące wydatków na cele badawczo-   rozwojowe - opis i kwota. W związku z tym, zmienione zostały wszystkie okna do wprowadzania danych, wydruki księgi oraz statystyk. Nowy wzór księgi ma zastosowanie od roku rozrachunkowego 2016.

 •  OPCJE GŁÓWNE:

- Dodaliśmy opcję "Wspólna kartoteka kontrahentów?" oraz pole do wpisania katalogu dla tej kartoteki.
    

 •  KARTOTEKA NIEOBECNOŚCI:

- Dodaliśmy funkcję obliczającą standardową ilość dni roboczych.
Oznacza to, że program nie liczy sobót, niedziel oraz świąt (pod warunkiem, że są wpisane do kartoteki
dni wolnych).

 • PŁACE:

- Kopiowanie list płac - Nowa funkcja kopiowania list płac uruchamiana z menu PŁACE / LISTA / KOPIUJ. Funkcja dostępna tylko w wersji Buchaltera dla Windows.
- Lista do skopiowania:
Można skopiować jedną lub wszystkie listy z wybranego miesiąca (zero w numerze listy).
Po wpisaniu miesiąca, program sprawdza, czy wybrana lista istnieje.
- Kopiowane są tylko listy, na których znajdują się:
a) składniki stałe
b) dodatki:
 - D11   wynagrodzenie zasadnicze
 - D211  premia miesięczna
 - D503  ekwiwalent za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych
 - D504  ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych
 - D505  wysługa
 - D507  ryczałt za wykorzystanie samochodu służbowego do 1600 cm3
 - D508  ryczałt za wykorzystanie samochodu służbowego powyżej 1600 cm3
* świadczenia:
 - S311  zasiłek macierzyński
 - S329  podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego
 - S500  zasiłek rodzinny
 - S501  zasiłek pielęgnacyjny
 - S502  zasiłek wychowawczy
* potrącenia:
 - P121  potrącenie urlop wychowawczy par. ust.1 Rozp. RM
 - P122  potrącenie urlop wychowawczy par. ust 2 Rozp. RM
 - P311  potrącenie macierzyński
 - P901  składka na Kasę Zapomogowo-Pożyczkową
 - P902  alimenty
 - P903  spłaty pożyczek z Funduszu Świadczeń Socjalnych

- Nowa lista- Listy płac można kopiować do następnych miesięcy i także do następnego roku. Listy nie będą kopiowane, jeśli w podanym okresie (rok, miesiąc) listy płac już są. Jeżeli w numerze listy jest wpisane zero, numer listy będzie taki sam, jak listy oryginalnej. Numer listy większy od zera powoduje, że wszystkie nowe listy będą miały ten sam (nowy) numer.
Pensja zasadnicza (D11) jest zawsze kopiowana na cały miesiąc, w wysokości wynikającej z danych pracownika (pensja zasadnicza, wynagrodzenie za godzinę, wymiar czasu pracy, czy pensja minimalna itd.).W przypadku zasiłku macierzyńskiego (S311), kopiowana jest jego kwota. Jeśli urlop zaczął się w
trakcie miesiąca, to w skopiowanej liście kwota będzie za mała. Dlatego w nowej liście należy zmodyfikować ten składnik.

- Koszty uzyskania - Zmieniliśmy warunki, w których zerowane są koszty uzyskania. Teraz koszty są zerowane, gdy:
a) płaca brutto jest równa zeru lub
b) świadczenia opodatkowane są równe płacy brutto oraz świadczenia finansowane ze środków pracodawcy są równe zero.
Dotyczy to składników:
 - S331  wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby
 - S333  wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub
chorobą zawodową za okres do 31 grudnia 2002r.
 - S335  wyrównanie wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy z powodu choroby
 - S337  wyrównanie wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy w związku z wypadkiem
przy pracy lub chorobą zawodową za okres do 31 grudnia 2002r.
 - S399  wynagrodzenie 100% za czas niezdolności do pracy z powodu choroby

 • TRANSPORT:

- Rozszerzyliśmy funkcjonalność kartoteki rachunków. Do tej pory służyła do rozliczeń dla pracowników, którzy używali prywatnych samochodów do celów służbowych. Dodaliśmy możliwość rejestrowania rachunków za paliwo dla wszystkich samochodów w firmie oraz sporządzania zestawień i podsumowań.
- Samochody - W tym celu, w kartotece samochodów dodaliśmy dwa nowe pola:
a)rodzaj samochodu
b)paliwo
Dane do tych pól wybieramy z listy. Należy je wypełnić przed rozpoczęciem wpisywania rachunków za paliwa.

- Rachunki-Nowe okno do wprowadzania danych.
a) Dodane pola:
 - typ samochodu
 - rodzaj paliwa
 - ilość w litrach
 - cenę brutto
 - waga paliwa
b) Zmienione zostały filtry.
c) Dodaliśmy filtr na typ samochodu oraz rodzaj paliwa.
 - od dnia       
 - do dnia       
 - typ samochodu [prywatny / służbowy]
 - samochód
 - paliwo

d) Całkowicie zmieniony wydruk tabulogramu. Nowy wydruk zawiera następujące dane:
 - data dokumentu      
 - numer dokumentu
 - numer rejestracyjny samochodu
 - rodzaj paliwa     
 - ilość paliwa [l/m3]
 - waga paliwa [kg]
 - wartość
 - nazwisko i imię właściciela / kierowcy
 - opis      
W podsumowaniu ilości paliwa uwzględniamy tylko zapisy, w których ilość jest większa od 1. Nowe jest także podsumowanie. Tak, jak w tabulogramie, w podsumowaniu ilości paliwa nie uwzględniamy zapisów, w których ilość jest równa lub mniejsza od 1. Takie wydatki są sumowane w kolumnie INNE.

 • PODATKI:

- ZUS - Otrzymaliśmy z ZUS informację, na temat osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osób z nią współpracujących, dla których zasiłek macierzyński nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego (kod tytułu ubezpieczenia - 0580xx i 0581xx). Poprawiliśmy funkcję generowania i eksportu danych zgodnie z tą informacją. Osoby te nie opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne, a "w komplecie rozliczeniowym powinny znajdować się dwa
raporty imienne ZUS RZA i ZUS DRA, w których powinna być wykazana podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, natomiast w kwocie składki należy wpisać "0" (składka jest finansowana z budżetu państwa)".

- PIT-36 Poprawiliśmy obliczenie podatku, w przypadku, gdy podatnik miał dochody uzyskane za granicą,eksport poz.80 "Przychody z kosztami 50%".

- Opcje - Ze względu na różnice zdań w kwestii wysokości kwoty w poz. 44 deklaracji VAT-7 dodaliśmy opcję: "czy na deklaracji wykazywać 50% kwoty netto przy odliczeniu 50% VAT?" Dzięki tej opcji, użytkownik sam decyduje, jaka kwota zostanie wykazana na deklaracji - 100% czy 50%. UWAGA! Ponieważ dane deklaracji są zapamiętywane w bazie danych, stan opcji nie wpływa na deklaracje sporządzone poprzednimi wersjami Buchaltera. Jeśli jest taka potrzeba, należy je obliczyć
ponownie.

 •  EWIDENCJA SPRZEDAŻY:

- Poprawiony wydruk nagłówka faktur. Dotyczy to nazwy banku i numeru konta.
Dla faktur korygujących poprawiliśmy umiejscowienie opisów "tytuł korekty" oraz "wartość zmniejszenia/zwiększenia podatku należnego".
- Import - Poprawiony błąd 60 - otwarcie pliku "B5SOEXnn.DBF". Jest to plik eksportu odbiorców i nie ma go w eksporcie z poprzednich wersji Buchaltera.
Obecnie, w takim przypadku komunikat nie jest wyświetlany.

 •  EWIDENCJA ZAKUPÓW:

- Poprawione - błędna kwota przy księgowaniu faktury korygującej,
kwota VAT na wydrukach rejestru (była w walucie, zamiast w złotych).

 

Wersja 5.28.xx

 • SRZEDAŻ:

- Dodaliśmy skrót klawiszowy {CTRL+O}, który umożliwia dodanie do dokumentu danych odbiorcy.
  Po uruchomieniu skrótu wyświetla się okno do wprowadzania danych, gdzie w polu "kod odbiorcy"
  można za pomocą klawisza {F4} wyświetlić listę kontrahentów oznaczonych, jako "ODBIORCA".

- Na liście typów kontrahentów zmieniliśmy poprzednią nazwę "ODBIORCA" na "NABYWCA" oraz na końcu
  listy dodaliśmy odbiorcę.
  Teraz lista typów kontrahenta wygląda tak:
  1. DOSTAWCA
  2. NABYWCA
  3. DOST/NAB
  4. WEWN.
  5. ODBIORCA

- Wydruk dokumentów - Zmienił się wydruk nagłówka dokumentów.
  Dodaliśmy pola "www" i "e-mail" sprzedawcy oraz dane odbiorcy.
  Wysokość nagłówka jest zmienna i zależy od wprowadzonych danych.

- Dla wydruku WZ do faktury, dla której został wprowadzony odbiorca, zamiast    danych nabywcy drukują się dane odbiorcy.

- Dodaliśmy nową funkcję "Kopiuj". Pozwala na skopiowanie wielu dokumentów sprzedaży z inną datą wystawienia i numerem. W skopiowanych dokumentach, data sprzedaży, rozliczenia VAT oraz termin płatności są równe nowej dacie wystawienia. Jeżeli rok nowej daty wystawienia jest większy niż rok rozrachunkowy, dokumenty zostaną skopiowane
  do ewidencji dla roku nowej daty.

- Suma ewidencji sprzedaży - Usunęliśmy niezgodność sum rejestru sprzedaży z podsumowaniem do obliczenia struktury sprzedaży.
  Była ona spowodowana uwzględnieniem w kwotach struktury sprzedaży faktur PRO FORMA, które nie powinny być dodawane.

 • ZAKUPY:

- Zmieniliśmy sposób obliczenia kwot VAT, dla zakupów z 50% odliczeniem.
  Przykład:
  Na fakturze są kwoty:
  brutto = 29,90
  VAT = 5,59
  Poprzednio kwota do zaksięgowania była obliczana, jako brutto - VAT/2 = 29.90 - 2,795 = 27,105, a po
  zaokrągleniu 27.11.
  Obliczenia zostały skorygowane i wyglądają następująco:
  możemy odliczyć 50% VAT tj. 2,795, a po zaokrągleniu 2,80 zł.
  do zaksięgowania w KPiR mamy brutto - odliczony VAT = 29.90 - 2.80 = 27,10.
  Oprócz kwoty do zaksięgowania zmieniliśmy obliczenia dla wydruków rejestru zakupów.

 • SPRZEDAŻ/ZAKUPY - Korekty kosztów:

- Zwiększyliśmy okres sprawdzenia dokumentów - obejmuje teraz cztery lata, czyli trzy lata wstecz od  roku rozrachunkowego.
- Dodaliśmy filtr na korekty dodatnie i ujemne.

 - przy obliczaniu różnic kursowych poprawiliśmy datę pobierania kursu waluty - jest to dzień poprzedzający datę zapłaty.

 • PŁACE:

- Świadczenia - Dodaliśmy obsługę nowego świadczenia: S329 - podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.

- Koszty uzyskania - Poprawiliśmy ustawienie kosztów uzyskania. Jeśli płaca brutto jest równa zero lub jest równa kwocie wypłaconych świadczeń, koszty nie są naliczane.

- PIT - Poprawiliśmy obliczenie ilości podatników - pracownik jest uwzględniany tylko wtedy, gdy zaliczka na podatek jest większa od zera.

- ZUS - Zmiana formatu plików XML dla importu danych do programu Płatnik. Nowy format plików obowiązuje od 1 kwietnia, czyli także dla
a.pensji za marzec oraz
b.korekt w poprzednich okresach (numer raportu większy od 1).

- Umowy - Na wydruku tabulogramu poprawiliśmy kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka zdrowotna do odliczenia jest obliczana od podstawy wymiaru na ub. zdrowotne, a to oznacza,  że nie zależy od tego czy:

a. była zaliczka na podatek,
b. składka została odliczona od zaliczki,
c. składka została zmniejszona do wysokości zaliczki.
Dlatego jest wykazywana zawsze.

-  Pracownicy - Zmieniony wzór wydruku umowy o pracę zgodnie z rozporządzeniem Ministra pracy i polityki społecznej z 10 listopada 2015 r.

- Kartoteki pomocnicze - Do kartoteki kodów tytułów ubezpieczenia dodaliśmy:
05 80 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego,
05 81 - osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego.

 • PODATKI:

- VAT-7 - Poprawiliśmy drukowanie poz. 65 i 66 na wydruku VAT-7 na oryginalnym formularzu. Na wydruku VAT-ZZ (WNIOSEK O ZWROT PODATKU VAT) poprawiliśmy drukowanie znaku "X" dla pozycji 8.1. w części B. formularza. Poprawka dotyczy tylko wydruku na czystej kartce.

- ZUS właściciela - Poprawiliśmy eksport raportu RCA, dla przypadku, gdy oprócz ubezpieczenia zdrowotnego, nie ma innych składek. Tak się dzieje, jeśli wspólnik albo osoba współpracująca, normalnie, płacą wszystkie składki, ale mają  przerwę w płaceniu składek trwającą przez cały miesiąc. Ponieważ właściciel firmy i osoba współpracująca płaci w całości składkę zdrowotną za okres przerwy,
  to podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wraz ze składką powinny być wykazane na raporcie RCA.

- PIT-28, PIT-36, PIT-37 - Jeśli zamiast NIP podatnik miał wpisany PESEL źle działało:
a. znajdowanie numeru referencyjnego przy wydrukach deklaracji
b. sprawdzenie, czy deklaracja jest już zapisana w bazie e-deklaracji i co z tego wynika zła numeracja korekt

 

Wersja 5.27.xx

 •  ADMINISTRATOR:

- NIP-2 - Dodaliśmy formularz NIP-2 w wersji 10

- e-Deklaracje:

a.Zaktualizowaliśmy listę deklaracji, które mogą być podpisywane danymi autoryzacyjnymi - od 7
  października 2015 są to prawie w zasadzie wszystkie deklaracje
, które można wysyłać drogą  elektroniczną.

b.Zmieniliśmy dane, umieszczane na UPO. Dla osoby fizycznej wpisywane jest nazwisko i imię.
   Dla osoby niefizycznej wpisywana jest nazwa skrócona. Jeśli nazwa skrócona jest niewypełniona -   pierwsza część pełnej nazwy.

 •  RYCZAŁT:

- Dodaliśmy stawkę ryczałtu: "produkty rolne" - 2,0%. Stawka ta obowiązuje od roku 2016.
  Ponieważ nie ma jeszcze rozporządzenia ze wzorem ewidencji - ostatnie jest z 16 kwietnia
  2014 (Dz.U. poz. 701), sami zaprojektowaliśmy wydruk. Gdy rozporządzenie już będzie i okaże się, że
  się różni od naszego wydruku, zostanie on zmieniony.

 • EWIDENCJE/OPCJE:

- Uporządkowaliśmy opcje ewidencji wg kategorii, co spowodowało zmianę okien do wprowadzania danych.

- Dodaliśmy nową opcję: "Kwartalna informacja VAT-27?" [T/N]

- Dodaliśmy nową opcję: "Standardowy sposób numeracji?" [T/N]
Opcja dotyczy sprzedaży i sprzedaży pomocniczej. Standardowy sposób numeracji oznacza, że dokumenty będą numerowane, tak jak poprzednio tzn.
  numer będzie składał się z prefiksu, właściwego numeru i sufiksu.
  Opcja ustawiona na NIE powoduje, że:
a.numer dokumentu jest w jednym polu o długości 20 znaków
b.nie działa automatyczna numeracja oraz ustawienia prefiksu i sufiksu numeracji
c.przy dopisaniu numer dokumentu jest pusty

- Domyślny rodzaj ceny przy wprowadzaniu dokumentów oraz zmieniliśmy działanie opcji "Domyślny rodzaj ceny przy wprowadzaniu dokumentów".
  Opcja dotyczy tylko sprzedaży, bez trybu uproszczonego.
  Można wybrać:
  1. NETTO         zawsze od cen netto (F4 lub F5)
  2. BRUTTO        zawsze od cen brutto (F4 lub F5)
  3. NETTO/BRUTTO  cena wybierana przy wprowadzaniu F4 = netto,  F5=brutto

- Dodaliśmy stawkę ryczałtu 2,0%, dla przychodów ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i  zwierzęcych. W programie stawka ta ma nazwę "produkty rolne".

- Prefiks numeru faktury zaliczkowej - Poprawiliśmy błąd, który powodował, że źle był zapamiętywany domyślny prefiks numeru dla faktur  zaliczkowych.

 •  SPRZEDAŻ

- Dla dostawy wewnątrzwspólnotowej i dokumentów korygujących nie jest sprawdzana data VAT.
  Dotychczas data ta była ograniczona do 15 dnia następnego miesiąca po dacie sprzedaży, co w
  przypadku korekt nie było właściwe.

- Skróty klawiszowe - Dodaliśmy skrót CTLR+N.Skrót zamienia typ numeru dokumentu (standardowy / niestandardowy) oraz pozwala na wpisanie
  nowego numeru.Po zmianie typu numeru, poprzedni numer jest kasowany.

- Dodaliśmy opcję szukania numeru niestandardowego.

- Faktura końcowa - Zmieniliśmy wydruk podsumowania i pozycji.
  Pozycje i podsumowanie drukowane jest tak, jak dla zwykłej faktury - czyli w pozycjach drukowane są  pełne kwoty wynikające z ilości i ceny.Pod podsumowaniem z podziałem na stawki, znajduje się drugie podsumowanie, w którym znajdują się  kwoty dotyczące tylko faktury końcowej.

- Dodaliśmy wydruk Polecenia Księgowania, po zaksięgowaniu różnicy kursowej.

 

 •  KARTOTEKI:

- PIT-11 - Zmiana wersji na 23 - dla roku 2015 i następnych.

- ORD-ZU - Jeśli wyjaśnienie przyczyny korekty jest niewypełnione:
a.przy wydruku wyświetlany jest komunikat o braku danych i formularz się nie drukuje,
b.ORD-ZU nie jest eksportowany.

- PIT-40 - Nowa wersja 22 - obowiązuje od roku 2015 i zastępuje wersję 21.
  Do deklaracji jest dołączony ORD-ZU oraz wydruk ORD-ZU jest dodany do archiwum.

- PIT-4R - Nowa wersja 6 - obowiązuje od roku 2015. Do deklaracji jest dołączony ORD-ZU.

- PIT-8AR - Nowa wersja 6 - obowiązuje od 2015  i zastępuje wersję 5. Do deklaracji jest dołączony ORD-ZU.

- Płace - Poprawiliśmy obliczenie zasiłku chorobowego / wynagrodzenia za chorobę, w przypadku, gdy pracownik  jest chory w miesiącu zatrudnienia. Poprzednio procedura obliczania zasiłku nie przewidywała takiej  sytuacji. W takiej sytuacji zasiłek jest obliczany od pensji zasadniczej z danych pracownika.

 • PODATKI:

- Opcje - Usunęliśmy opcję "wersja deklaracji VAT".
  Obecnie wersja jest ustalana na podstawie okresu rozliczeniowego.
  W tabeli poniżej okresy obowiązywania poszczególnych wersji.

  wersja                        od                do
  VAT-7(13)               stycznia 2013       marca 2013
  VAT-7K(7), VAT-7D(4)    I kwartału 2013     I kwartału 2013

  VAT-7(14)               kwietnia 2013       czerwca 2015
  VAT-7K(8), VAT-7D(5)    II kwartału 2013    II kwartału 2015

  VAT-7(15)               lipca 2015          grudnia 2015
  VAT-7K(9), VAT-7D(6)    III kwartału 2015   IV kwartału 2015

  VAT-7(16)               stycznia 2016
  VAT-7K(10), VAT-7D(7)   I kwartału 2016


- PIT-36 - Nowa wersja 22 - zmienione okna wprowadzania danych i obliczenia. Dołączony ORD-ZU.

- PIT-37 - Nowe zeznanie. Dołączyliśmy, ponieważ zdarzają się sytuacje, gdy jest konieczność złożenia takiego zeznania np.
  wspólnik rozlicza się z działalności gospodarczej metodą liniową, ale oprócz tego ma dochody
  opodatkowane na zasadach ogólnych. PIT-37 można dopisać za rok 2015 i następne lata.

- PIT-36L - Nowa wersja 11 - obowiązuje od 2015. Dołączyliśmy ORD-ZU.

- Ryczałt - Dodaliśmy nowe pole "zapłacona zaliczka".

- PIT-28 - Zaktualizowany do wersji 19. Dołączyliśmy ORD-ZU.

- VAT - Nowe wersje deklaracji VAT-7(16), VAT-7K(10) i VAT-7D(7). Obowiązują od stycznia / I kwartału 2016.

- Dodaliśmy do archiwum wydruków załączniki ORD-ZU, VAT-ZD, VAT-ZT i VAT-ZZ.

- ZUS - Podczas eksportu danych dla ZUS, program nie eksportuje "pustych" RCA.Takie "puste" RCA powstawały, gdy:
a.firma jest jednoosobowa,
b.nie zatrudnia pracowników,
c.właściciel (wspólnik) nie podlega ZUS i ma osobę współpracującą.

 •  USTAWIENIA WYDRUKÓW:

- Do aktualizacji dołączone zostały programy do przeniesienia ustawień wydruków z roku 2015 na 2016:

  B5TABU16.EXE  dla wersji DOS
  B5TABW16.EXE  dla wersji Windows

 

 

Wersja 5.25.xx

 • EWIDENCJE:

  - Zmieniliśmy znaczenie i opis opcji "czy kwartalna informacja VAT-UE ?",

  teraz jest to "Czy kwartalna informacja VAT-UE i VAT-27 ?"

  - w sprzedaży dodaliśmy funkcję, uruchamianą klawiszem F7, która na podstawie kwoty brutto i kwoty zapłaconej aktualizuje opcję "czy zapłacono?". Dokumenty z kwotą brutto = 0 traktuje jako zapłacone bez względu na wysokość kwoty zapłaconej.

  - Przy dopisaniu dokumentów sprzedaży, w przypadku, gdy płatnikiem podatku jest nabywca (odwrotne obciążenie), w polu "czy nabywca płatnikiem VAT?" jest teraz lista:

  1. NIE

  2. TAK art.17 ust.1 pkt 7

  3. TAK art.17 ust.1 pkt 8

  - Dodaliśmy filtr na odwrotne obciążenie

  - Na wydruku rejestru sprzedaży zamiast kolumny z "nabywca pod." jest "odw.obc.dos. netto" (dotyczy dostawcy) dodaliśmy nowe kolumny, które dotyczą nabywcy:

  "odw.obc.nab. pkt.5 (netto / VAT)"

  "odw.obc.nab. pkt.7 (netto / VAT)"

  "odw.obc.nab. pkt.8 (netto / VAT)"

  - Przy dopisaniu dokumentów zakupu, w przypadku, gdy płatnikiem podatku jest nabywca (odwrotne obciążenie), w polu "czy nabywca płatnikiem VAT?" jest teraz lista:

  1. NIE

  2. TAK art.17 ust.1 pkt 7

  3. TAK art.17 ust.1 pkt 8

 • 4. TAK art.17 ust.1 pkt 5 - Dodaliśmy filtr na odwrotne obciążenie

  - w ewidencji zakupów dodaliśmy filtr na odwrotne obciążenie

 • VAT-INFO:

  - Ze względu na pojawienie się nowej informacji dla VAT, zmieniliśmy opcję menu VAT-UE na VAT-Info. W VAT-Info znalazła się opcja VAT-UE oraz nowa opcja - VAT-27.

  - VAT-27 - Informacja podsumowująca / Korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym.

  O tym czy informacja będzie miesięczna, czy kwartalna decyduje parametr w głównych opcjach ewidencji.

  - VAT-UE - Przy ręcznym dopisaniu pozycji, dopuściliśmy wprowadzenie zerowej kwoty.

 • Sprzedaż pomocnicza - Zmieniliśmy wydruk faktury zaliczkowej. W treści drukowane są pozycje tak jak na normalnej fakturze.

 • KARTOTEKI :

  - Dodaliśmy eksport PIT-8AR w wersji 5, która obowiązuje w roku 2015.

  - Dla osób na urlopie wychowawczym z orzeczoną rentą (kod tytułu ubezpieczenia "121120") nie są liczone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (normalnie te składki są finansowane z budżetu). Takie osoby są wykazywane na deklaracji RCA, tylko ze składką na ubezpieczenie zdrowotne

 • PODATKI:

  - Do listy opcji "wersja formularza" dla VAT-7 dodaliśmy VAT-7(15), K(9), D(6)

  - Zostały zaktualizowane wersje deklaracji: VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6).

Wersja 5.24.xx

 • KSIEGA - Do wydruku statystyki kont dodaliśmy filtr: konto <> 0, przychody <> 0, zakupy <> 0 wydatki <> 0 , koszty <> 0. Za pomocą filtru można wybrać zapisy do przeglądania i wydruku.

 • EWIDENCJE:

  - korekta kosztów - W oknie przeglądu korekt kosztów dodaliśmy możliwość przełączania kolejności wyświetlania zapisów. Za pomocą klawiszy {Ctrl+I} można przełączać porządek z rok-miesiąc na nr dokumentu i odwrotnie. Wydruk uwzględnia wybrany porządek. Do filtrów dodaliśmy opcję "bez podsumowań". Przy tworzeniu dowodów wewnętrznych, dowody zwiększenia przychodów są definiowane jako "pozostałe przychody", a nie jak było poprzednio "sprzedaż towarów i usług".

  - sprzedaż, faktura korygująca - Po uruchomieniu dopisania faktury korygującej, wyświetla się nowe okno, w którym wybieramy typ dokumentu, który będziemy korygować. Do wyboru są: 1. FAKTURA 2. FAKTURA mały podatnik 3. FAKTURA marża

  - Zmieniliśmy ustawienia stawki VAT przy pobieraniu usług z kartoteki przy dopisaniu i modyfikacji dokumentów sprzedaży. Poprzednio, jeśli typem dostawy była dostawa wewnątrzwspólnotowa, program automatycznie ustawiał stawkę VAT na "zero eksport". Obecnie, program nie zmienia stawki VAT jeśli dla pobieranej usługi stawka jest ustawiona na "eksport usług UE". Dla pozostałych stawek podstawiana jest stawka "zero eksport".

  - Umożliwiliśmy wprowadzanie stawki VAT "nie podlega z odliczeniem" w sprzedaży bezrachunkowej. Takie pozycje zostaną wykazane na deklaracji VAT-7 w polu 11 (Dostawa towarów i usług poza krajem).

  - Przy wydruku faktury zbiorczej, program sprawdza, ile jest faktur PRO FORMA do tej faktury. Jeśli jest tylko jedna, w tytule faktury nie drukuje opisu "ZBIORCZA".

  - Zakupy odliczenie 50% - Na wydrukach rejestru sprzedaży oraz zestawienia rejestrów dla importu towarów i usług, kwoty VAT z pozycji oznaczonych jako "odliczenie 50%" są drukowane w pełnej wysokości.

 • KARTOTEKI:

  - deklaracje i zeznania - zaktualizowaliśmy następujące formularze:

  * PIT-4R (5)

  * PIT-8AR (4) tylko dla roku 2014

  * PIT-11 (21) tylko dla roku 2014

  * PIT-11 (22) od roku 2015

  * PIT-40 (20).

  - Ze względu na to, że od 2015 r. większość płatników będzie musiała wysyłać do Ministerstwa Finansów deklaracje i informacje podatkowe w formie elektronicznej, wprowadziliśmy kontrolę adresów pracowników. Błędy w tych danych powodują, że przesłane formularze nie zostają przyjęte. Dla PIT-11, PIT-12, PIT-40 dodaliśmy procedurę sprawdzającą adres zamieszkania i zameldowania.

  - PIT-11, PIT-40 – dodaliśmy podmenu z funkcjami OBLICZ, DRUKUJ, EKSPORTUJ.

  - Składniki wynagrodzeń - Standardową listę składników wynagrodzeń rozszerzyliśmy o świadczenia:

  * S398 - zasiłek chorobowy 100% z ubezpieczenia chorobowego

  * S399 - wynagrodzenie za chorobę 100% ze środków pracodawcy oraz o odpowiednie nieobecności i potrącenia. dodatki:

  * D507 - ryczałt za wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych (do 1600 cm3)

  * D508 - ryczałt za wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych (powyżej 1600 cm3)

  Dodatki D507 i D508 podlegają opodatkowaniu i składkom dla ZUS, ale nie są wypłacane.

  - pracownicy dane - Ze względu na sposób eksportu rodzaju zagranicznego numeru identyfikacyjnego w PIT-11(22) (eksportowany jest kod a nie treść), zawartość tego pola nie może być dowolna. Dlatego nastąpiła zmiana listy w polu "typ identyfikatora".

  - ZUS - dopuściliśmy wprowadzenie umowy z kwotą brutto równą zeru. Jeżeli pracownik jest zgłoszony w ZUS jako zleceniobiorca i między poszczególnymi umowami jest przerwa musi być złożona zerowa deklaracja. Zerową deklarację wysyła się również, gdy pracownik wykonujący umowę zlecenia jest chory cały miesiąc.

  - składki ZUS członków rad nadzorczych - Skorygowaliśmy obliczenia składek członków rad nadzorczych dla kodów tytułu ubezpieczenia 2240, 2241, 2242.

 • PODATKI:

  - zaktualizowaliśmy formularze zeznań podatkowych:

  * PIT/B (13)

  * PIT/D (24)

  * PIT/M (6)

  * PIT/O (20)

  * PIT-36 (20)

  * PIT-36L (10)

  * PIT-28 (18)

  * PIT-28/A (15)

  * PIT-28/B (13)

  - VAT - Zmienił się sposób wypełnienia deklaracji VAT-7 dla importu towarów i usług z 50% odliczeniem VAT. Kwota podatku, w pełnej wysokości, jest wykazywana w poz.26 i 28.

 • NOTY – służą do dokumentowania operacji, dla których nie przewidziano innego sposobu dokumentacji.

 • ARCHIWUM - Zmieniliśmy sposób archiwizacji danych Buchaltera. Archiwum zostało podzielone na dwie części. Jedna część to dane firmy. W tym archiwum będą dane tylko jednej firmy, która została wybrana przy uruchomieniu Buchaltera (tak, jak poprzednio). Druga część, to dane wspólne dla wszystkich firm.

 

Wersja 5.23.xx

 • Dodaliśmy filtr na rok i miesiąc do korekty kosztów. Filtr można ustawić też przed wydrukiem. Nowa jest także funkcja generowania dowodu wewnętrznego do korekt

 • Dodaliśmy możliwość obliczenia różnic kursowych

 • Zmieniliśmy sposób ustalania kursu walut dla rozliczeń VAT, jeśli data sprzedaży jest wcześniejsza od daty wystawienia. Dla WDT kurs dla VAT jest ustalany wg daty wystawienia - dla innych typów dostaw dla wg daty sprzedaży.

 • Wprowadziliśmy nowy typ dokumentu sprzedaży w kartotece sprzedaży pomocniczej - Faktura zaliczkowa, który służy do zapisywania przedpłat, zaliczek itd. Do faktur zaliczkowych można wystawić fakturę końcową

 • Wprowadziliśmy, podobnie jak do faktur zaliczkowych, możliwość wystawienia faktury zbiorczej do zapisanych w sprzedaży pomocniczej faktur pro forma

 • Wprowadziliśmy mechanizmy ułatwiające wprowadzanie danych dla dokumentów z niepełnym 50% odliczeniem VAT, związanych np. z wydatkami na pojazdy,

 • Ze względu na różnice w metodzie rozliczenia VAT przy imporcie towarów, opisane w art. 30a i 30b ustawy o VAT, zmieniliśmy opis "IMPORT TOWARÓW" na "IMPORT TOWARÓW art.30a" oraz dodaliśmy nowy typ nabycia "IMPORT TOWARÓW art.30b".

 • Dostosowaliśmy kartoteki samochodów i przebiegu do zastosowania przy ewidencjonowaniu przebiegów samochodów służbowych ze względu na 100% odliczenie VAT.

Wersja 5.22.xx

 • EWIDENCJA SPRZEDAŻY:

  - W związku z wejściem w życie nowych przepisów, dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego, w programie zmieniliśmy sposób wypełnienia pola "data VAT", którego zawartość decyduje o momencie rozliczenia podatku.

  - Dodaliśmy opcję "Czy proponować właściwy numer dokumentu sprzedaży?"

  - Przy wydruku dokumentów sprzedaży, jeśli pole NIP w danych firmy jest puste, zamiast niego drukuje się PESEL.

  - Przy dopisaniu dokumentów sprzedaży w walucie, kurs jest ustalany następująco:

jeśli sprzedaż nastąpiła przed wystawieniem dokumentu, kurs dla VAT i księgowania jest pobierany z dnia poprzedzającego datę sprzedaży, jeśli wystawiono dokument przed sprzedażą, kurs dla VAT i księgowania jest pobierany z dnia poprzedzającego datę wystawienia

 • EWIDENCJA ZAKUPÓW - przy dopisaniu dokumentów w walucie, jeśli zakup nastąpił przed wystawieniem dokumentu, kurs dla VAT jest pobierany z dnia poprzedzającego datę zakupu. W pozostałych przypadkach (dla VAT i księgowania ) - z dnia poprzedzającego datę wystawienia.

 • KOREKTY KOSZTÓW – zostały przeniesione z menu DRUKUJ zakupów do głównego menu ewidencji. Zmieniliśmy sposób obliczania korekt. Począwszy od roku 2014 korekty są liczone w roku rozrachunkowym oraz w roku poprzednim.

 • OPCJE EWIDENCJI - "Opis daty sprzedaży na wydruku" i "opis miesiąca sprzedaży na wydruku" zostały wydłużone do 65 znaków. Domyślnie opisy te zawierają treść:

- "data dokonania, zakończenia dostawy towar <

 
stopka l program księgowy 2  

GRAF-SOFT
Al.Jerozolimskie 91
02-001 Warszawa