BUCHALTER II - program księgowy dla średnich firm Demo - program ksiegowy r2
Widok programu księgowego
 

 


Księga przychodów i rozchodów.

Podstawowym zadaniem modułu jest rejestracja zdarzeń gospodarczych zgodnie z wymogami księgi przychodów i rozchodów. Dane zapisane w księdze są wykorzystywane do obliczenia zaliczek na podatek dochodowy. W BUCHALTERZE zastosowaliśmy system kont, który umożliwia przydzielenie poszczególnych zapisów do wybranego konta. Dane zapisane w księdze można przedstawić w postaci tabulogramu z podziałem na miesiące, w rozbiciu na przychody, zakupy towarów i materiałów handlowych oraz wydatki lub w postaci wykresu, z możliwością wyboru rodzaju przedstawianych danych. Możliwe jest także przeglądanie księgi i wyszukiwanie wg numeru pozycji, numeru dowodu księgowego, kontrahenta i opisu zdarzenia gospodarczego oraz filtrowanie danych wg kontrahenta, opisu zdarzenia i numeru konta. Wydruk księgi może być miesięczny lub roczny.

Ewidencja ryczałtu.

Ewidencja rejestruje dokumenty sprzedaży oraz sprzedaży bezrachunkowej do obliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego. Pomimo braku takiego obowiązku, w ewidencji można także zapisywać zakupy towarów handlowych. Podobnie jak w księdze przychodów i rozchodów możliwe jest filtrowanie i sumowanie danych, wykonywanie zestawień i wydruk ewidencji. Dane do ewidencji mogą być przepisywanie z ewidencji sprzedaży i zakupów VAT.

Ewidencje sprzedaży i zakupów VAT.

Ewidencje służą do przechowywania danych do rozliczenia podatku VAT. Podczas wprowadzania, oprócz podstawowych informacji o kwotach i stawkach podatku, określa się dodatkowe parametry potrzebne do prawidłowego rozliczenia VAT np. przy zakupach typ zakupu (inwestycyjny lub nie), typ sprzedaży (zwolniona, opodatkowana, zwolniona + opodatkowana). W przypadku prowadzenia księgi podatkowej także rodzaj wydatku (kolumnę księgi, do której mają być przepisane kwoty).

Ewidencja sprzedaży może służyć również do wystawiania i drukowania dokumentów sprzedaży (faktur VAT, faktur VAT-marża, faktur VAT-MP, faktur PROFORMA, rachunków, korekt, dokumentów wewnętrznych, faktur RR).  Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT w EURO lub w jednej z 12 innych walut oraz wydrukowania jej w języku angielskim. 

Z Ewidencji można wydrukować rejestry VAT sprzedaży lub zakupów. W przypadku dostaw/nabyć wewnątrzwspólnotowych istnieje możliwość wydruku deklaracji VAT-UE.

Dostępny jest wydruk wezwania do zapłaty: wydruk za całą należność, należność z odsetkami lub same odsetki. Dla wpłat gotówkowych można wystawić KP.

Specjalne funkcje dla biur rachunkowych pozwalają na szybkie wprowadzanie danych - tylko podsumowanie dokumentów bez szczegółowych informacji o towarach.

Dane można wprowadzać na wielu stanowiskach jednocześnie i następnie przenieść na dyskietce do innego komputera za pomocą funkcji eksportu i importu.

Magazyn.

Użytkownikom, którzy prowadzą sprzedaż w różnych punktach i zobowiązani są do dokumentowania przesunięć towarów BUCHALTER pozwala na prowadzenie odpowiedniej ewidencji. Kartoteka MAGAZYN obsługuje przesunięcia towarów i nie jest powiązana z dokumentami zakupu i sprzedaży.

Oprócz rejestracji wydania i przyjęcia towarów kartoteka zawiera spis towarów, który służy jako lista i cennik przy wprowadzaniu dokumentów sprzedaży, zakupu i przesunięć i w którym, przy odpowiednim ustawieniu opcji, znajduje się informacja o aktualnej ilości towarów.

Eksport i import pozwala na przenoszenie danych między komputerami.

W magazynie znajduje się zestaw funkcji do obsługi wpółpracy BUCHALTERA z kasami fiskalnymi.

Postawowe funkcje to:

  • CENNIK - wysłanie danych o towarach do kasy
  • RAPORT - odczytanie z kasy danych o ilości sprzedanych towarów
  • ZEROWANIE - wyzerowanie ilości sprzedanych towarów w kasie
  • WERYFIKACJA - sprawdzenie poprawności kodów towarów
  • USUŃ - kasowanie w kasie danych o towarze
  • OPCJE - ustawienie parametrów współpracy z kasą

Aktualnie obsługiwane kasy:

OPTIMUS PS 2000
  CR 280 PLUS
  CR 280 THERMAL v. 3.xx
  CR 280 THERMAL v. 4.xx
  MAŁA
  TANGO
  BRAVO
  SYSTEM 600
ELZAB ALFA
  DELTA
  JOTA
OMRON GR 30
ADAX FASY 3100
PROELCO DSA - 40
  DSA - 100
  DSA - 4000 S
TOTAL TAX 1100

Sprzedaż detaliczna.

Moduł sprzedaży detalicznej pozwala na rejestrowanie sprzedaży, która nie jest dokumentowana fakturami i rachunkami. Pozwala na generowanie paragonów i drukowanie na drukarkach fiskalnych. Do wystawionych paragonów można także utworzyć faktury VAT.

Program obsługuje następujące drukarki:

POSNET DF-301 (również nowa homologacja)
COMPART DF-LTP01
ORHMET DF-1
ELZAB FP-600 (również nowa homologacja)
SPARK 482G (również nowa homologacja)
EMAR DUO

Możliwa jest także współpraca z czytnikami kodu kreskowego.

Podatki.

Moduł podatków wykonuje obliczenia zaliczek na podatek dochodowy, rozlicza VAT oraz pozwala na wydruk deklaracji podatkowych. Do obliczeń wykorzystuje dane zwarte w księdze przychodów i rozchodów oraz ewidencjach sprzedaży, zakupów i ryczałtu. W tym module wprowadza się także dane właściciela lub w przypadku spółki właścicieli oraz urzędów skarbowych, do których trzeba odprowadzić zaliczki. Po zakończeniu obliczeń, można automatycznie sporządzić polecenia przelewu zaliczek i składek ZUS. Deklaracje podatkowe można drukować na oryginalnych formularzach lub na zwykłym papierze.

podatek VAT: obliczenie podatku należnego i naliczonego VAT
Rozliczenia można dokonać metodą zwykłą i uproszczoną. Na ekranie można obejrzeć wynik obliczeń oraz wydrukować zestawienie danych np. strukturę zakupów i sprzedaży. Efektem końcowym obliczeń jest deklaracja VAT-7 lub VAT-7K.

Program oblicza korektę roczną VAT-u.

podatek dochodowy: obliczenie zaliczek na podatek dochodowy z podziałem na wspólników
Przy obliczaniu zaliczek i podatku jest możliwość uwzględnienia wartości remanentów. Program automatycznie sporządzi wszystkie potrzebne deklaracje (PIT-5, PIT-5A, PIT-5L). Wszystkie dane użyte do sporządzenia deklaracji są pamiętane. Dzięki temu obliczeń można dokonywać wielokrotnie. Tabela podatkowa może być korygowana przez użytkownika.

ryczałt: obliczenie ryczałtu z podziałem na wspólników oraz uwzględnieniem odliczeń i ulg
Ze względu na to, że nie ma deklaracji miesięcznych na podatek zryczałtowany drukowane jest zestawienie, na którym są wykazane dane użyte do obliczeń.

Kartoteki.

Kartoteki zostały podzielone na dwie grupy: główne i pomocnicze. W kartotekach głównych przechowywane są dane, które wpływają na wielkość podatku dochodowego. Dane te mogą być bezpośrednio przepisywane do ksiegi przychodów i rozchodów lub pozwalają na obliczenie kwot, które można wpisać jako koszty do księgi przychodów i rozchodów.

Kartoteki główne:

dowody wewnętrzne:
tworzenie i drukowanie dowodów wewnętrznych; dopisywanie dowodów wewnętrznych do księgi przychodów i rozchodów

przejazdy służbowe:
ewidencja prywatnych samochodów używanych do celów służbowych; ewidencja wyjazdów służbowych z automatycznym wyliczeniem wartości tych wyjazdów na podstawie ceny za kilometr i marki samochodu; ewidencja wydatków na przejazdy służbowe; automatyczne rozliczenie kosztów transportu na podstawie porównania ewidencji przejazdów i rachunków

płace:
ewidencja pracowników; miesięczne listy płac z automatycznym wyliczeniem zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ZUS i Fundusz Pracy; karty płac dla poszczególnych pracowników; zestawienie wypłat w wybranym okresie i dla wybranego pracownika (lub wszystkich wypłat); drukowanie deklaracji podatkowej PIT-11/8B, PIT-4, PIT-40, PIT-2, PIT-12; przepisanie danych o wypłatach do księgi przychodów i rozchodów; tworzenie i drukowanie umów zlecenia i rachunków do tych umów; drukowanie umów o pracę, świadectw pracy; Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ewidencjonowanie wpłat i wypłat oraz wydruk potwierdzeń, zasiłki chorobowe na podstawie kartoteki średnich wynagrodzeń; generacja deklaracji ZUS do formatu .kdu Programu Płatnika.

wyposażenie: ewidencja wyposażenia

amortyzacje:
ewidencja środków trwałych; automatyczne wyliczenie amortyzacji metodą liniową i comiesięczne dopisanie umorzenia do księgi

Kartoteki pomocnicze:

konta: wykaz kont, do których można przydzielić zdarzenia gospodarcze rejestrowane w księdze; zestawienie zbiorcze stanu kont w wybranym okresie

kontrahenci:
wykaz nazw, adresów i innych danych kontrahentów, z którymi najczęściej przeprowadzane są operacje gospodarcze; lista kontrahentów jest dostępna podczas wprowadzania lub korekty zapisów w księdze i ewidencjach VAT

opisy zdarzeń gospodarczych:
wykaz najczęściej występujących opisów zdarzeń gospodarczych; na życzenie użytkownika dane przepisywane są do księgi podczas wprowadzania lub korekty zapisów

urzędy skarbowe:
wykaz nazw, adresów i numerów kont bankowych urzędów skarbowych

przelewy:
kartoteka przelewów; przy wprowadzaniu jest dostępna lista urzędów skarbowych i kontrahentów; nadruk na oryginalnym formularzu przelewu zwykłego, podatkowgo i do ZUS

także: wykaz odsetek ustawowych, podatkowych i dni wolnych od pracy; kursy walut, kalkulator płacowy i zwykły


 
stopka l program księgowy 2  

GRAF-SOFT
Al.Jerozolimskie 91
02-001 Warszawa