BUCHALTER II - program księgowy dla średnich firm Demo - program ksiegowy r2
Widok programu księgowego
 

 


Opis zmian wprowadzonych do programu Buchalter II od wersji 4.4 do wersji 4.6:

Wersja 4.40

 • nowy sposób obsługi opcji programu
 • przy braku sprzedaży opodatkowanej przepisywanie danych o zakupach do rozliczenia VAT w następnym miesiącu
 • zmiana długości pól numeru konta bankowego z 30 do 42
 • możliwość wystawienia polecenia przelewu pensji dla pracowników
 • do danych o pracowniku dołączono informacje o jego koncie bankowym
 • dodano możliwość wydruku rocznej tabeli podatku dochodowego dla wspólników
 • w spisie towarów dodatkowa funkcja ZNACZNIK, która umożliwia 'ręczne' zaznaczenie towarów (do wykorzystania w połączeniu z funkcją FILTR)
 • nowe opcje ewidencji VAT
  • 'czy tylko miesiąc w dacie sprzedaży na dokumentach sprzedaży'
  • 'czy aktualizować spis towarów przy imporcie zakupów'
  • 'czy aktualizować spis towarów przy imporcie sprzedaży'
  • 'czy aktualizować cenę zakupu przy zmianie stanu spisu towarów'
 • dodano wydruk zwykłego rachunku 'od brutto'
 • do kartoteki kontrahentów dodano pole 'opis zdarzenia', które jest przepisywane do dokumentów zakupu i sprzedaży przy wyborze kontrahenta z listy
 • możliwość wydruku graficznego dla drukarek HP LaserJet i DeskJet. Wydruk graficzny może być 'poziomy' (portret) lub 'obrócony' (pejzaż). Do wyboru jest 5 czcionek. Wydruk księgi przychodów i rozchodów na jednej stronie A4. (w opracowaniu wydruk graficzny dla drukarek EPSON, LEXMARK i CANON)
 • trzy ceny sprzedaży w SPISIE TOWARÓW Wprowadzono trzy ceny sprzedaży A, B i C. Cenę można wybrać podczas wystawiania dokumentów sprzedaży. W kartotece kontrahentów dodano pole określające jakie ceny stosować dla kontrahenta.
 • nowy wydruk ewidencji przejazdów, zgodny ze wzorem z wytycznych Ministerstwa Finansów z 18 grudnia 1996.
 • nowy sposób obliczenia i wydruku deklaracji PIT-5
 • parametry płac są wspólne dla wszystkich firm
 • zmiana działania funkcji PŁATNOŚĆ - oprócz kwoty można wprowadzić opis płatności
 • nowa funkcja MENU-KONTRAHENT, dopisanie kontrahenta z ewidencji VAT z przepisaniem danych ze wskazanego dokumentu

Wersja 4.41

 • nowa opcja ewidencji VAT - 'nazwa dokumentu przesunięcia'
 • poprawiona konfiguracja tabulogramów

Wersja 4.42

 • poprawiony wydruk 3-ciej strony PIT-5
 • poprawione wyświetlanie w trybie czarno-białym
 • poprawione wczytywanie ceny towaru ze spisu

Wersja 4.43

 • poprawiony formularz PIT-5B (błąd pola 38)
 • poprawione wystawianie paragonów przy pobieraniu towarów ze spisu

Wersja 4.44

 • nowy formularz PIT-5 (wersja bez magazynu)
 • konwersja P45.EXE

Wersja 4.45

 • nowy formularz PIT-5
 • wydruk graficzny dla wszystkich rodzajów drukarek
 • nowy moduł MAGAZYN
 • konwersja P45.EXE

Wersja 4.46

 • poprawiony filtr na kontrachenta w ewidencjach przyjęcia i wydania
 • poprawiony przelew do PIT-8A
 • poprawiony eksport w MAGAZYNIE
 • przejazdy: cena 1 Km z formatu 99999999.99 na 999999.9999, usunięto pole 'cena benzyny'
 • do listy 'cele przejazdu' dołączono ilość kilometrów
 • w filtrze na kod towaru w magazynie można użyć znków specjalnych ' * ' i ' ? ', tak jak w spisie towarów
 • konwersja P46.EXE (tylko przejazdy)
 • konwersja P46.EXE (dane podatkowe + przejazdy)

Wersja 4.47

 • zaktualizowano formularz ZUS S-8 oraz ZUS S-8A
 • dodano możliwość edycji i modyfikacji formularza przed wydrukiem

Wersja 4.48

 • dodano możliwość wydruku formularza ZUS S-8 i S-8A w układzie landscape
 • przy edycji wydruków na ekranie, dodane zostały funkcje pozwalające na przesuwanie kursora o całe słowo w prawo lub w lewo

Wersja 4.49

 • nowa deklaracja PIT-11 : dane numeryczne do deklaracji są obliczane na podstawie 'list płac' oraz 'ewidencji umów'

Wersja 4.49A

 • możliwość wyboru portu drukarki
 • sprawdzanie daty systemowej przed wystawieniem paragonów
 • poprawienie funkcji 'szerokość wałka' w menu DRUKUJ

Wersja 4.50

30.03.1998

 • dodanie adresu firmy do strony tytułowej
 • przy dopisaniu zakupów - pytanie o aktualizację ceny zakupu i nowe okno z możliwością ręcznego ustalenia ceny sprzedaży i ewentualnie marży

Wersja 4.51

28.04.1998

 • poprawiony wydruk faktur na igłówkach
 • poprawione księgowanie amortyzacji i listy płac (data)
 • poprawiona numeracja stron na wydruku graficznym księgi na igłówkach
 • dodanie na fakturze informacji o tym, że została wystawiona do PROFORMY
 • poprawienie płatności w ewidencji sprzedaży

Wersja 4.52

12.05.1998

 • dodatkowy font do wydruku w trybie graficznym, przeznaczony do wydruku księgi na jednej stronie z rozdzielczością 360x360 (EPSON)
 • ewidencja zakupów MODYFIKUJ - NOTA KORYGUJĄCA - identyfikator, uzupełnienie oraz numer noty są ustawiane w opcjach ewidencji VAT. Numer noty jest automatycznie aktualizowany po wydruku noty
 • na wydruku dokumentów sprzedaży jest drukowana informacja o zapłaconej kwocie i kwocie pozostałej do zapłaty
 • zmiana sposobu powtórnego księgowania - przy księgowaniu wyświetlana jest informacja o starym i nowym zapisie. Pozwala to porównać zapisy i uniknąć pomyłek w księgowaniu. Dotyczy to wszystkich księgowań.
 • dla kasy SYSTEM 600 wprowadzono dodatkowy parametr - ilość miejsc dziesiętnych dla pola ilość (w celu prawidłowej współpracy z wagami). Dopuszczalne ustawienie 1,2 i 3. UWAGA! W spisie towarów ilość jest zapisywana z 2 cyframi po kropce dziesiętnej. Wczytanie raportu sprzedaży przy ustawieniu 3 cyfr spowoduje zaokrąglenie odczytanych ilości do 2 cyfr.

  25.05.98

 • przeniesienie fontów graficznych do osobnych zbiorów *.FNT. Zbiory te, po instalacji, znajdują się w katalogu głównym BUCHALTERa. Brak tych zbiorów przy uruchomieniu wydruku graficznego powoduje wyświetlenie komunikatu.UWAGA! Zmniejszyło się zapotrzebowanie BUCHALTERA na pamięć o ok.15 kB.
 • poprawka ARCHIWUM - przed nagraniem na dyskietkę jest kasowy poprzedni zbiór archiwalny (jeżeli istnieje)

Wersja 4.53

 • zaktualizowano formularz VAT-7 (nowy wzór obowiązuje od lipca 1998r.)
 • zaktualizowano formularz PIT-5 (nowy wzór pojawił się w czerwcu 1998r.)
 • nowe opcje ewidencji VAT :
  • 'data wpisu przy księgowaniu do ewidencji ryczałtu to: '
  • 'czy metodę uproszczoną stosować tylko dla dokumentów BEZ RACHUNKU i pozycji ze stawką VAT - BEZ STAWKI ?' jeżeli nie to:
  • 'czy uwzględniać również korekty sprzedaży ?'
 • obsługa drukarek pracujących w trybie ESC/P RASTER - możliwość obsługi m.in. drukarki Epson Stylus 400 pracującej wyłącznie w systemie Windows
 • współpraca z kasą fiskalną ADAX FASY 3100
 • nowa opcja dla drukarek fiskalnych POSNET - 'czy wysuwać szufladę po wydrukowaniu paragonu ?/

  16.07.98

 • poprawiony wydruk PIT-5 na oryginałach (rubryki woj. i gmina) dla drukrek laserowych i igłowych
 • filtr na rok rozrachunkowy zmieniony z 1993 na 1900

Wersja 4.54

29.07.98

 • nowe formularze deklaracji
  • PIT-4
  • PIT-8A
  • PIT-8B
 • na wydrukach deklaracji na oryginałach wydruku pola 'kraj' = POLSKA
 • poprawiony wydruk noty korygującej
 • nowa opcja przy wydruku deklaracji podatkowych : 'czy drukować wartości zerowe ?'

Wersja 4.55

04.09.98

 • nowe opcje ewidencji VAT:
  • 'czy uzwględniać zakupy ze stawką 0% na deklaracji VAT-7 ?'
  • 'czy ustawienia aktualizacji spisu towarów stosować do pomocniczego zestawienia sprzedaży ?'
 • dodano możliwość wydruku deklaracji podatkowych od strony do strony
 • dodano 4-odcinkowy wydruk przelewu pocztowego (pozostawiając 3-odcinkowy)
 • poprawka obliczeń w PIT-5B. Pole 18 - procentowy udział przychodu zwolnionego do opodatkowanego - jest liczony w pełnych procentach.
 • poprawka korekty podsumowania w ewidencji sprzedaży dla stawki 7%
 • nowa funkcja w spisie towarów - KOLEKTOR danych
 • nowa funkcja w ewidencji zakupów MODYFIKUJ-POZYCJE-KOLEKTOR
 • obsługa nowej kasy fiskalnej OPTIMUS MAŁA
 • podział obsługi kasy CR280 THERMAL na THERMAL 3 i THERMAL 4, gdzie 3 i 4 oznaczają wersję oprogramowania wewnętrznego kasy (3.xx i 4.xx)
 • zmiana ekranu ewidencji paragonów - dodano informacje o dokumencie wystawionym do paragonu
 • nowy filtr w ewidencji detalu na kod kontrahenta - można np. sumować zafakturowane obroty
 • nowa możliwość przeszukiwania ewidencji paragonów wg wzorca w nazwie nabywcy - dotyczy tylko paragonów, do których wystawiono faktury lub rachunki
 • poprawiona obsługa kasy ADAX
 • sprawdzanie prawa dostępu do magazynu przy wprowadzaniu dokumentów sprzedaży i zakupów

Wersja 4.56

 • zmiana sposobu odliczeń strat z lat ubiegłych na PIT-5
 • zmiana sposobu obliczenia VAT metodą uproszczoną. Jeżeli w miesiącu rozrachunkowym nie ma zakupów handlowych, cała sprzedaż bezrachunkowa jest przydzielana do stawki 22%
 • sprawdzanie daty VAT w ewidencji sprzedaży (musi być starsza lub równa dacie wystawienia)
 • nowy sposób wprowadzania opisu zdarzenia gospodarczego - bez konieczności wyświetlania listy
 • księgowanie dokumentu z zerową wartością powoduje wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego
 • jeżeli podczas wprowadzania towaru zostanie wpisany kod, którego nie ma w spisie wyświetla się pytanie o dopisanie towaru do spisu
 • podczas wprowadzania dokumentu zakupu z wykorzystaniem danych z kolektora, brak kodu w spisie powoduje wpisanie w nazwie towaru tekstu "UWAGA !! BRAK KODU W SPISIE". Kod towaru nie jest kasowany, co umożliwia dopisanie danych do spisu (funkcją MODYFIKUJ)
 • nowa opcja ewidencji VAT - proponowana cena sprzedaży:
  1. cena A
  2. cena B
  3. cena C
  4. kontrahenta
  Opcje 1-3 powodują, że proponowane są odpowiednio ceny A, B lub C. Przy opcji 4 wpisywana jest cena ustalona dla kontrahenta w kartotece. Jeśli nie wprowadzono kodu kontrahenta proponowana jest cena A.
 • nowa opcja ewidencji VAT, detalu i magazynu - które ceny wyświetlać przy pobieraniu towaru ze spisu ?
  1. obie ceny (netto i brutto)
  2. tylko netto
  3. tylko brutto
  Opcja decyduje o sposobie wyświetlania się listy towarów (uruchamianego klawiszem F4). Wybranie opcji 2 lub 3 powoduje wydłużenie wyświetlanej nazwy towaru.
 • zmiany w ewidencji sprzedaży:
  • zmiana nazwy ewidencji ZESTAWIENIA-SPRZEDAŻ na SPRZEDAŻ POMOCNICZA
  • wprowadzenie nowego rodzaju ewidencji - ZESTAWIENIA
 • nowa opcja wydruku deklaracji podatkowych - 'czy używać większych fontów do wydruku ?'. Ustawienie 'T' powoduje wydruk większą czcionką. Opcja dotyczy tylko wydruków na oryginalnych formularzach w trybie znakowym.
 • nowe opcje ewidencji VAT:
  • definicja nazw dokumentów sprzedaży
  • definicje domyślnych numerów dokumentów dla zestawienia sprzedaży
  • automatyczna numeracja dokumentów
 • archiwum wydruków
  Archiwowane wydruki: PIT-4; ZUS S-8; PIT-8A,8B; PIT-11; PIT-5,5A,5B; VAT-7; zestawienie do obliczenia ryczałtu, umowa o pracę, świadectwo pracy, kwestionariusz osobowy, wypowiedzenie.

Wersja 4.60.01

 • nowy system płac i kartoteka umów zlecenia, które pozwalają rejestrować składniki wynagrodzeń i obliczać składki na ubezpieczenia; na podstawie tych danych tworzone są deklaracje i raporty imienne, które mogą być eksportowane do Programu Płatnika
 • dodatkowe pola kartoteki PODATNIK:
  • 'zakład pracy upoważniony do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego' [T/N]
  • 'termin przesyłania deklaracji ZUS'
  • 'status pracy chronionej' ('X' - tak, '_' - nie)
  • 'identyfikator dokumentu' ('1' - dowód osobisty, '2' - paszport)
  • 'seria i nr dokumentu'
 • dodatkowe pola kartoteki PRACOWNICY:
  • 'typ pracownika' określa, w jakich kartotekach będą wyświetlane dane pracownika
  • 'wynagrodzenie zasadnicze'
  • 'powiat'
  • 'wymiar czasu pracy'
  • 'kod tytułu ubezpieczenia'
  • 'identyfikator dokumentu'
  • 'nr dokumentu'
  • 'ilość osób, na które wypłacany jest zasiłek rodzinny'
  • 'kwota zasiłku rodzinnego'
  • 'ilość osób, na które wypłacany jest zasiłek pielęgnacyjny'
  • 'kwota zasiłku pielęgnacyjnego'
  • 'kwota zasiłku wychowawczego'
  • 'przekroczenie max podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe'
  • 'data przekroczenia max podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe'
  • 'kwota obniżki podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu opłacania składek w ramach pracowniczego programu emerytalnego'
  • 'podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe'
  • 'podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe'
  • 'podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne'
  • 'czy ubezpieczenie chorobowe ?' (także od umów zlecenia)
  • 'czy ubezpieczenia społeczne od umów ?'
  • 'czy od zaliczki odliczać składkę na ubezpieczenie zdrowotne ?'
  • 'pracownik zwolniony z poboru zaliczek do kwoty'
 • dodatkowe pozycje w kartotece PARAMETRY PŁACOWE:
  • 'ilość dni choroby'
  • 'stopa wynagrodzenia za okres choroby %'
  • 'stopa wynagrodzenia za okres choroby zawodowej lub wypadku przy pracy %'
  • 'stopa wynagrodzenia za opiekę %'
  • 'stopa dodatku za pracę w nadgodzinach pierwsze 2 godziny %'
  • 'stopa dodatku za pracę w nadgodzinach powyżej 2 godzin %'
  • 'stopa dodatku za pracę w dni wolne od pracy %'
  • 'maksymalna ilość godzin nadliczbowych w roku'
  • 'zasiłek rodzinny na 1 osobę'
  • 'zasiłek pielęgnacyjny na 1 osobę'
  • 'stopa składki na ubezpieczenie emerytalne dla pracownika'
  • 'stopa składki na ubezpieczenie emerytalne dla pracodawcy'
  • 'stopa składki na ubezpieczenie rentowe dla pracownika'
  • 'stopa składki na ubezpieczenie rentowe dla pracodawcy'
  • 'stopa składki na ubezpieczenie chorobowe dla pracownika'
  • 'stopa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla pracodawcy'
  • 'stopa składki na ubezpieczenie zdrowotne dla pracownika'
  • 'nazwa katalogu do eksportu danych do programu płatnika'
  • 'maksymalna roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe'
  • 'płaca minimalna'
  • 'należne wynagrodzenie za obsługę składek na ubezpieczenie zdrowotne %'
  • 'należne wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego %'
  • 'minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób prowadzących działalność gospodarczą'
  • 'minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe osób prowadzących działalność gospodarczą'
  • 'minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadz†cych działalność gospodarczą'
  • 'czy automatycznie dopisywać stałe składniki wynagrodzenia ?'
  • 'czy automatycznie dopisywać składniki związane z nieobecnościami ?'
  • 'nazwa banku ZUS - może być puste'
  • 'nr konta ZUS dla wpłat na ubezpieczenia społeczne 1010102326-139-51'
  • 'nr konta ZUS dla wpłat na ubezpieczenia zdrowotne 1010102326-139-52'
  • 'nr konta ZUS dla wpłat na Fundusz Pracy i FGŚP 1010102326-139-53'
 • PŁACE
  • możliwość wprowadzania na listy płac dowolnej ilości składników
  • podział składników na DODATKI, ŚWIADCZENIA / PRZERWY i POTRĄCENIA
  • wydruk listy płac w postaci listy ogólnej i szczegółowej
  • modyfikacja karty płac - zawiera dane wynikające z rozporządzenia ministra finansów, dotyczącego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • suma płac - podsumowanie płac zawiera dane z wybranych filtrem zapisów na liście płac
  • generowanie raportów i deklaracji rozliczeniowej – funkcja ZUS
  • raport RMUA - możliwość przeglądania I drukowania
  • nowa kartoteka - NIEOBECNOŚCI
  • nowa kartoteka - ŚREDNIE
  • nowa kartoteka - KODY - wykaz kodów ZUS
 • UMOWY ZLECENIA
  nowe parametry dotyczące umów zlecenie:
  • 'czy ubezpieczenia społeczne od umów' [T/N]
  • 'czy ubezpieczenie chorobowe od umów' [T/N]
  • 'czy od zaliczki odliczać składkę na ubezpieczenie zdrowotne' [T/N]
 • podsumowanie umów - dane ze wszystkich umów lub, jeżeli są ustawione filtry, z wybranych filtrem z podziałem na grupy wynikające z deklaracji PIT-8B
 • wydruki umów zostały dostosowane do wymagań systemu ubezpieczeń tzn. zawierają dane dotyczące poszczególnych ubezpieczeń
 • DANE WŁAŚCICIELI – dodatkowe pola:
  • 'powiat'
  • 'identyfikator i nr dokumentu'
  • 'nazwa i nr konta bankowego'
  • 'kod tytułu ubezpieczenia'
  • 'podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne'
  • 'czy ubezpieczenia chorobowe ?'
  • 'kod i termin przekroczenia maksymalnej kwoty podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe'
 • PODATKI - ZUS: zestaw funkcji, które pozwalają na sporządzenie deklaracji i wyeksportowanie danych do Programu Płatnika
 • HISTORIA – kartoteka, w której na podstawie systemu haseł zapisywane są informacje kto, gdzie i kiedy pracował z BUCHALTEREM
 • HASŁA - możliwość ustalenia dla każdego użytkownika dostępu do poszczególnych katalogów, modułów i funkcji programu

Wersja 4.60.02

 • lista płac: poprawiono sposób odliczeń od podatku (kwota zwolniona i składka na ubezpieczenie zdrowotne) oraz obliczenie kwoty do wypłaty, w której uwzględniona została faktycznie odliczona składka na zdrowotne a nie obliczona
 • raporty i deklaracje ZUS: została dołączona możliwość rozliczania osób współpracujących oraz raport RZA
 • umowy zlecenia:
  • zmieniono sposób obliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne - jest to kwota brutto umowy pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę
  • składki na ubezpieczenia: o naliczaniu składek na ubezpieczenia decydują wyłącznie parametry w danych pracownika. Tylko składka na ubezpieczenie wypadkowe zależy od tytułu ubezpieczenia (kod ZUS zleceniobiorcy)
 • PIT-8A
  - zmieniono sposób wypełniania pozycji 23 i 24 deklaracji. W pozycji 23 znajduje się kwota brutto umowy pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne. W pozycję 24 jest wpisywana kwota podatku pomniejszona o składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
 • PIT-4
  - skorygowano sposób wypełnienia pola 20: poprzednio wpisywana była kwota brutto wynagrodzeń; aktualnie jest to kwota brutto pomniejszona o sumę składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracowników.
 • PIT-5
  - możliwość utworzenia polecenia przelewu na zaliczkę podatku dochodowego wykorzystując osobiste konto wspólnika
 • przelewy składek ZUS: poprawiono kwoty na przelewach składek ZUS. Poprzednio nie był'y uwzględniane kwoty dopłat do ubezpieczeń.
 • kopie bezpieczeństwa danych: zmieniona została nazwa zbioru tworzonego funkcją ADMINISTRATOR - ARCHIWUM z ARC8rr.Ann na ARC9rr.Ann.

Wersja 4.60.03

 • nowa opcja w parametrach płacowych - 'czy dołączać składki właściciela do deklaracji ZUS pracowników ?'. Domyślnie opcja jest ustawiana na [N]. W parametrach firm, których właścicielem jest osoba fizyczna trzeba opcję ustawić na [T]. Łącznie ze składkami właściciela dołączane są składki osób współpracujących. Opcja działa także, gdy firma nie jest osobą fizyczną i właścicieli jest więcej niż 1.
 • sprawdzenie ilości godzin nadliczbowych. Jeżeli ilość jest większa niż wpisana w parametry płacowe wyświetlany jest komunikat.
 • poprawiona kwota przelewu po obliczeniach PIT-5
 • poprawione wyświetlanie pola UWAGI2 w księdze przychodów i rozchodów
 • PIT-5
  • do tabeli podatku dołączono kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • w kwocie składek na ubezpieczenia uzwględniono składki płacone przez właściciela za osobę współpracującą (1/2 składki emerytalnej i rentowej oraz wypadkowej)
 • nowa funkcja PODATKI - OPCJE
  • 'czy składkę na Fundusz Pracy dodać do składek ZUS ?' Jeśli TAK, przy uruchomieniu obliczania PIT-5 do pola 'składki na ubezpieczenia społeczne' zostanie dodana składka na Fundusz Pracy. Opcja dotyczy także składki za osoby współpracujące.
   UWAGA ! W takiej sytuacji, żeby składka na Fundusz Pracy została uwzględniona w obliczeniu podatku, należy dopisać ją jako pozycję do księgi przychodów i rozchodów.
  • 'czy składki na ubezpieczenia pobierać z deklaracji ZUS za poprzedni miesiąc ?' Odliczyć od dochodu można zapłacone składki ZUS. Składki są zwykle płacone w następnym miesiącu i mogą być odliczone w miesiącu zapłaty, np. składki za luty, zapłacone w marcu mogą być odliczone w marcu. Jeżeli składki są płacone w następnym miesiącu, opcja powinna być ustawiona na TAK. Opcja działa także na przełomie roku (pobiera składki za grudzień poprzedniego roku).
  • 'czy podstawy składek na ubezpieczenia pobierać z parametrów płacowych ?' Podczas obliczania składek ZUS właścicieli podstawy składek są przepisywane z danych wspólników. Jeśli opcja jest ustawiona na TAK podstawy będą przepisywane z parametrów płacowych. Właściciele płacący składki od minimalnej podstawy mogą dzięki temu uniknąć korygowania danych wspólnika przy każdej zmianie, która następuje co 3 miesiące. UWAGA ! Opcji nie stosować, gdy wspólnik nie płaci wszystkich ubezpieczeń lub płaci składki od wyższej podstawy niż minimalna. Opcje zamiast pytań, które wyświetlały się przy każdym obliczeniu podatku.
  • 'czy uwzględniać stan remanentów w obliczeniach podatku dochodowego '? Jeżeli stan remanentów jest uwzględniany w obliczeniach, w pierwszym oknie z danymi do PIT-5 od początku roku (szare) w rubryce 'działalność gospodarcza' jest wyświetlany komunikat 'uzwględniono stan remanentów'.
  • 'czy obliczać VAT należny metodą uproszczoną ?' Jeżeli w obliczeniach zastosowano metodą uproszczoną, w pierwszym oknie, w którym wyświelane jest zestawienie sprzedaży, znajduje się uwaga, że sprzedaż została podzielona wg struktury zakupów.
 • UMOWY - poprawiono obliczanie ubezpieczenia wypadkowego - jest naliczane tylko wtedy, gdy umowa jest objęta ubezpieczeniami i kod ZUS = '0411' lub '0414'.
  UWAGA ! Jeżeli podczas generowania raportów ZUS nie są tworzone raporty RZA, to należy wersją 4.60.03 BUCHALTERA wejść w modyfikację umowy i klawiszem [F7]-Przelicz ponownie obliczyć umowę. Po tej operacji ponownie wygenerować raporty.
 • PŁACE/PIT-4 : jako kwota wynagrodzeń wpisywana jest kwota brutto bez odjęcia składek na ubezpieczenia
 • PŁACE : we wszystkich filtrach przesunięto miesiąc na pierwszą pozycję w oknie
 • PŁACE/ZUS : przy generowaniu deklaracji ZUS wpisywane są faktycznie odliczone składki na ubezpieczenie zdrowotne a nie jak poprzednio - obliczone.
 • PŁACE/ZUS/EKSPORT : eksportowana jest nazwa skrócona płatnika, bez względu na to czy jest osobą fizyczną czy nie
 • PŁACE : poprawiono obliczanie składki na Fundusz Pracy i FGŚP. Do podstawy wymiaru składki dodawane jest wynagrodzenie za okres choroby.
 • PODATKI/WSPÓLNIK/WSPŁÓPRACUJĄCY : podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne jest przy modyfikacji przeliczana automatycznie
 • ZAKUPY/PRZELEW : parametry płatności (zapłacono i kwota zapłacona) są ustawiane na życzenie (wyświetlane jest pytanie). Dotychczas dane były zapisywane automatycznie.

Wersja 4.60.07

15.11.99

 • Rok 2000
  Zgodność BUCHALTERA z rokiem 2000 polega na:
  • poprawnej obsłudze zmiany daty z 31 grudnia 1999 na 1 stycznia 2000
  • poprawnej interpretacji roku 2000 jako przestępnego
  • poprawności operacji na datach z przedziału 01.01.1980 - 31.12.2030
  Daty, w których rok jest zapisany w postaci dwóch cyfr, interpretowane są jako liczone od 01.01.2000 jeśli cyfry te tworzą liczbę należącą do przedziału 00-30. Liczby z zakresu 31-99 są interpretowane jako lata 19xx. Żeby mieć absolutną pewność, że BUCHALTER będzie pracował prawidłowo na wszystkich typach komputerów w roku 2000, wprowadziliśmy dodatkową opcję główną programu, która umożliwi pracę na komputerach niezgodnych z rokiem 2000. UWAGA! Zgodność BUCHALTERA z rokiem 2000 nie gwarantuje poprawności pracy komputera lub całego systemu, jeśli praca odbywa się w sieci. Do tego potrzebna jest zgodność z rokiem 2000 całego środowiska:
  • komputerów (BIOS)
  • systemów operacyjnych
  • systemów sieciowych
 • GŁÓWNE OPCJE PROGRAMU
  'Czy data komputera zgodna z rokiem 2000 ? [T/N]
  Jeśli komputer prawidłowo identyfikuje rok 2000, to opcję tę można ustawić na [N]. W przeciwnym wypadku należy ustawić na [T]. Wtedy, przy uruchomieniu BUCHALTERA będzie się pojawiać okno zatytułowane "PODAJ AKTUALNĄ DATĘ". Po wprowadzeniu daty, program będzie używał tej daty zamiast daty systemowej. Aktualna data musi zawierać się w zakresie lat 1980 - 2030.
 • SZUKANIE : We wszystkich modułach programu włączono nowe szukanie wzorca podczas przeglądania danych. Uruchomienie szukania następuje po wciśnięciu klawiszy {CTRL+W}. Wprowadza się ciąg znaków, który jest szukany we wszystkich polach zapisu. Dzięki temu można wyszukiwać dane nie tylko znakowe, ale też liczbowe. Przy szukaniu rozróżniane są małe i duże litery. Szukanie odbywa się od zapisu, na którym ustawiony jest wskaźnik pozycji w oknie przeglądu w kierunku końca bazy danych (w dół ekranu).
 • EWIDENCJE / OPCJE
  Nowe opcje:
  1. 'Data księgowania dokumentów zakupu to' - do wyboru [data otrzymania] lub [data wystawienia], domyślnie jest to [data otrzymania].
  2. 'Opis symbolu klasyfikacji towaru na dokumentach' - pole znakowe, w które można wpisać [SWW], [KWiU] lub [PKWiU]. Wprowadzony symbol będzie drukowany na dokumentach sprzedaży.
 • EWIDENCJE / PŁATNOŚĆ
  Poprawiono ustawianie znacznika ZAPŁACONO przy dokumentach korekty, na których suma korekty netto i korekty VAT jest ujemna.
 • EWIDENCJA SPRZEDAŻY / WYDRUK TABULOGRAMU
  Dodano pola:
  • 'korekta brutto'
  • 'zapłacono'
  • 'brutto - zapłacono'
  • 'czy zapłacono'
 • EWIDENCJA SPRZEDAŻY / WYDRUK DOKUMENTU
  • na wydruku dodano pole 'fax'
  • zmieniono wydruk dla dokumentów, które są drukowane na więcej niż jednej stronie. Wprowadzono pola 'do przeniesienia' (podsumowanie kwot netto, VAT i brutto pozycji na stronie) i 'z przeniesienia', które są drukowane na kolejnych stronach dokumentu.
 • EWIDENCJA SPRZEDAŻY / korekta daty VAT : Wprowadzono nową funkcję, która pozwala na korektę daty VAT bez uruchamiania modyfikacji opisu dokumentu. Funkcja jest uruchamiana klawiszami {CTRL+V}.
 • PIT-5 / WSPÓLNIK : Zmieniono dostęp do kartoteki urzędów skarbowych. Lista urzędów wyświetla się na życzenie (klawisz F4).
 • PIT-11 : Poprawiono wypełnianie pola 'pobrane zaliczki na ubezpieczenie zdrowotne'.
 • VAT-7 / DRUKUJ : Dostosowano wydruk na oryginałach do zmienionego formularza VAT-7. Dotyczy to wydruków na drukarkach laserowych (HP LaserJet).
 • KSIĘGA / WYDRUK : Wprowadzono możliwość ustawienia górnego i lewego marginesu dla wydruków graficznych księgi na 1 stronie.
 • KSIĘGA / DOPISZ, MODYFIKUJ, FILTR : Przy wprowadzaniu nazwy kontrahenta można, zamiast nazwy, wpisać jego kod. Jeżeli wpisany kod znajduje się w kartotece kontrahentów, to dane kontrahenta zostaną przepisane do księgi lub do filtru.
 • PŁACE / ZUS / PRZELEWY : Funkcja pozwala wygenerować przelewy i zapisać je do kartoteki przelewów oraz wydrukować formularze wpłat do ZUS. Parametry do wydruku przekazu są ustawiane w parametrach płacowych. Funkcja najpierw pozwala utworzyć przelewy, które mogą być zapisane w kartotece przelewów. W tym celu należy odpowiedzieć TAK na pytanie 'Czy wystawić przelewy na 3 konta ZUS ?'. Pojawią się wtedy kolejno trzy pytania o wystawienie przelewu na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy. Po wystawieniu przelewów, w następnym oknie wyświetla się pytanie 'Czy drukować formularze przelewów na 3 konta ZUS ?'. Podobnie jak przy wystawianiu przelewów można kolejno drukować formularze dla poszczególnych typów wpłat. Za pomocą funkcji PRZELEWY można wydrukować tylko formularze wpłat. Wtedy na pytanie 'Czy wystawić przelewy na 3 konta ZUS ?' odpowiadamy NIE.
 • PŁACE / PARAMETRY
  Nowe parametry dla wydruków dokumentów wpłat na konto ZUS:
  1. 'typ przekazu pieniędzy na konta ZUS' - do wyboru [przelew] lub [wpłata]. Wybranie przelew lub wpłaty powoduje wpisanie innych danych na dokumencie wpłaty.
  2. 'typ konta dla przelewów do ZUS' - do wyboru [podstawowe], [pomocnicze], [socjalne]. Parametr ustala, które dane o koncie będą umieszczane na przelewach do ZUS.
 • PŁACE / LISTA : Nie są naliczane składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jeśli kod tytułu ubezpieczenia pracownika rozpoczyna się od znaków '0120', '0121' i '0122' (uczniowie).
 • PŁACE / ZUS / RMUA i ZUS / EKSPORT
  • wykazywana na raportach RMUA i RNA płaca zasadnicza jest zmniejszana o potrącenia (składniki, które mają ustawiony na [T] znacznik 'czy zmniejsza zasadniczą').
  • urlop wypoczynkowy nie jest traktowany jako okres nieprzepracowany
 • PŁACE / ZUS / RMUA / DRUKUJ : Przy ilości kopii > 0 drukowane są kolejne strony tzn. 1,2,1,2 itd. (poprzednio najpierw drukowane były wszystkie strony 1, a potem 2).
 • PODATKI / OPCJE
  Nowe opcje:
  • 'typ konta dla przelewów'
   Trzy opcje, które pozwalają na wybór domyślnego konta dla przelewów związanych z deklaracjami PIT-5, VAT-7 i ZUS. W przelewach podatku dochodowego i deklaracji ZUS można, oprócz kont firmy, wybrać konto osobiste wspólnika.
  • 'typ przekazu pieniędzy na konto ZUS' [przelew / wpłata]
   Opcja określa sposób wypełnienia formularza przelewu / wpłaty dla składek ZUS.
  • 'okres 6 m-cy do obliczenia podatku naliczonego od środków trwałych liczyć od miesiąca' [rozrachunkowego / poprzedniego] Przy zakupie środków trwałych na sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną podatek naliczony do odliczenia wyliczany jest na podstawie struktury sprzedaży (sprzedaż opodatkowana / cała sprzedaż) z 6 poprzednich miesięcy. Opcja określa, od którego miesiąca będzie obliczana struktura sprzedaży. Np. jeśli sporządzamy deklarację za lipiec to struktura sprzedaży będzie obliczana w okresie:
   przy opcji = [rozrachunkowego] - od lutego do lipca
   przy opcji = [poprzedniego] - od stycznia do czerwca
 • PODATKI / ZUS / PRZELEW : Zmieniono działanie funkcji, która teraz, tak jak w płacach, pozwala oprócz dopisania przelewu do kartoteki przelewów, na wydrukowanie formularza wpłaty. Sposób wypełnienia formularza (przelew / wpłata) oraz rodzaj konta dla przelewu jest określony w parametrach modułu PODATKI.
 • PRZELEWY do wszystkich deklaracji (oprócz ZUS)
  Przy wystawieniu przelewu można:
  1. wybrać konto
  2. wydrukować przelew natychmiast po wystawieniu (nie trzeba uruchamiać drukowania z ewidencji przelewów). Przed wydrukiem można wybrać rodzaj formularza. Wybór konta nie działa przy przelewach do ZUS (konto jest ustalone w parametrach płacowych lub opcjach podatków).

Wersja 4.60.10

 • PŁACE
  • ZUS
   • PRZELEW : Zmieniono kwotę przelewu na ubezpieczenia społeczne. Jest ona zmniejszona o kwotę wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.
   • RAPORT : Nowa funkcja. Na podstawie deklaracji ZUS tworzy podsumowanie składek i wypłaconych świadczeń dla wybranego zakresu miesięcy. Wydruk ma postać zbliżoną do rocznej deklaracji ZUS DRRB.
     
    Raporty ZUS są wykonywane na podstawie wygenerowanych w płacach i podatkach deklaracji ZUS. Sumowane są dane z deklaracji o najwyższym numerze w miesiącu.
    Przed wykonaniem raportu należy sprawdzić:
    - czy deklaracje były wykonane we wszystkich miesiącach
    - czy stopa wynagrodzenia dla płatnika w parametrach płacowych jest taka sama jak podczas wykonywania deklaracji miesięcznych
    Jeżeli dane właścicieli były przez cały rok dołączane do danych z płac wystarczy wykonać raport w płacach. W innym wypadku trzeba wykonać raport w płacach i podatkach oraz zsumować wyniki obu raportów. Jeśli rozliczenie z ZUS właścicieli i pracowników było rozdzielone (np. w przypadku spółek cywilnych) raporty należy wykonać osobno dla każdego płatnika ZUS - firmy i właścicieli. W trakcie roku 1999 zmieniły się stopy składek na ubezpieczenie wypadkowe i Fundusz Pracy. Raport umożliwia wyliczenie należnych wkładek wg stałych stóp. Przed wykonaniem raportu wyświetlane są pytania : 'Czy składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczać wg stałej stopy 1.62 % ?' oraz 'Czy składki na Fundusz Pracy obliczać wg stopy 2.45 % ?'. Jeśli na pytanie odpowiemy TAK, składki będą obliczone dla całego roku wg stałej stopy. W ostatniej części raportu (X) będą zawsze kwoty obliczone z deklaracji ZUS. Jeśli składki były opłacane według deklaracji to kwoty te będą odpowiadały kwotom faktycznie wpłaconym. W części IX raportu będzie natomiast kwota należnych składek. Z porównania tych kwot wynika stan rozliczeń z ZUS. Dla roku 2000 i następnych, nie ma możliwości obliczeń wg stałej stawki ubezpieczenia wypadkowego i Funduszu Pracy.
   • RMUA / DRUKUJ : Poprawiono wydruk ilości kopii dla wszystkich raportów. Poprzednio ilość kopii działa tylko dla pierwszej osoby z listy. Pozostałe drukowały się w jednym egzemplarzu.
  • KARTA PŁAC : Zmieniono wydruk karty płac. Data przekazania do urzędu skarbowego, która jest potrzebna do wydruku, jest przechowywana w parametrach płacowych. Do parametrów płacowych jest ona zapisywana automatycznie po wydrukowaniu PIT-4. Można ją także wypełniać i modyfikować bezpośrednio w parametrach płacowych.
  • PARAMETRY
   Dodano opcje:
   • 'Czy ograniczać składkę na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki ?'
   • 'Czy od podatku odliczać składkę na ubezpieczenie zdrowotne ?' Opcja dotyczy umów zlecenia opodatkowanych ryczałtem. Jeśli ustawiona na [T], od obliczonego podatku odejmowana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli [N] składka na ubezpieczenie zdrowotne jest odejmowana od kwoty do wypłaty.
   Dodano dla każdego miesiąca w roku datę przekazania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń.
  • PRACOWNICY / DOPISZ / MODYFIKUJ : Lista urzędów skarbowych w danych pracownika jest wyświetlana na żądanie ({F4}).
  • LISTA PŁAC : Do okna przeglądu i modyfikacji płac dołączono pole, które jest sumą wypłaconych świadczeń podlegających opodatkowaniu i potrącanych ze składek na ubezpieczenia społeczne.
  • LISTA - SUMA : Zmieniono wydruk podsumowania płac.
  • LISTA - KSIĘGUJ : Zmieniony został sposób księgowania płac. Księgowanie płac powoduje przepisanie do księgi wynagrodzeń brutto pomniejszonych o kwotę wypłaconych świadczeń podlegających opodatkowaniu, które są potrącane ze składek wpłacanych do ZUS.
   Są to:
   nazwa kod ZUS
   zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego 313
   świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego 321
   zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego 312
   zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego 311
   zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia chorobowego 212
   zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego 314
   świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego 322
   Dotyczy to firm uprawnionych do wypłat zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego (zatrudniających więcej niż 20 pracowników).
  • OBLICZENIA PŁACOWE
   Zmieniono obliczenia płacowe:
   1. koszt uzysku = zawsze kwota kosztu z danych pracownika
   2. odliczenie od podatku = zawsze w pełnej wysokości
   3. odliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne - zależnie od ustawienia opcji w parametrach płacowych albo jest to zawsze składka obliczona, albo ograniczona do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.
   UWAGA! Jeśli w wynagrodzeniach w roku 1999, zostały ograniczone koszty uzysku lub odliczenie od podatku (mogło to mieć miejsce przy niskich wynagrodzeniach), należy przed sporządzeniem kart płac i PIT-11 dla tego pracownika, zmodyfikować płace - poprawić koszty, odliczenie od podatku.
  • LISTA / DOPISZ, MODYFIKUJ : Przywrócono obliczanie FGŚP dla uczniów (KTU = 0120, 0121, 0122). Zmieniono sposób wypełnienia świadczenia S212 (zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia chorobowego) - wprowadzany jest okres zasiłku i ilość dni.
  • PIT-4
   - nowa deklaracja PIT-4 wg wzoru ze stycznia 2000.
   - w deklaracji zmieniono sposób obliczenia odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne (poz.22). W przypadku, gdy pobranej składki na ubezpieczenie zdrowotne nie można odliczyć w całości, kwota odliczonej składki jest ograniczona do wysokości zaliczki.
  • PIT-11 : W deklaracji zmieniono sposób obliczenia odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne (poz.41). Sposób obliczenia jak dla PIT-4.
  • PRZELEWY : Zmodernizowano okno wprowadzania przelewów. Jako pierwsze pola w oknie wyświetlane są: data, tytuł płatności i kwota.
  • PRACOWNICY / DRUKUJ : Dołączono wydruk deklaracji PIT-2.
 • PODATKI
  • ZUS - RAPORT : Nowa funkcja. Na podstawie deklaracji ZUS tworzy podsumowanie składek dla wspólników i osób współpracujących dla wybranego zakresu miesięcy. Wydruk ma postać zbliżoną do rocznej deklaracji ZUS DRRB.
  • ZUS : W roku 2000 składki na ubezpieczenie osoby współpracującej opłaca w całości osoba prowadząca działalność. W związku z tym, zmieniono okno wyświetlające obliczenia składek oraz sposób obliczenia. Poprawność eksportowanych danych sprawdzono Programem Płatnika v.2.02.006. Sposób obliczenia składek dla osoby współpracującej zależy od roku rozrachunkowego. Składki za 1999 r. są liczone wg poprzednich zasad (istotne, jeśli w roku 1999 trzeba dokonać korekt).
  • PIT-5 : W rocznej tabeli płatności wyświetlane są dodatkowe pola. Nową funkcją {CTRL+T} można wyczyścić całą tabelę podatku dochodowego(wszystkie pola mają wartość zero). Dostosowano wydruk na oryginale do formularza ze stycznia 2000.
  • VAT-7 : Zmieniono formularz VAT-7. Tymczasowo, wydruk deklaracji na oryginale jest wykonywany wg starego wzoru. W polach 57, 58 i 59 deklaracji dopuszczono wartości ujemne. Dodano funkcję PRZELEW - sporządza przelew do deklaracji.
 • EWIDENCJA SPRZEDAŻY : Usunięto sprawdzenie czy kontrahent jest płatnikiem VAT przy wystawianiu faktur VAT.
 • EWIDENCJE - SUMA : Sprawdzana jest data wystawienia dla sprzedaży i datę otrzymania dla zakupów na zgodność z rokiem rozrachunkowym.
 • DETAL - WYDRUK FAKTURY : Zmieniono wydruk opisu symbolu KWiU. Wykorzystywany jest opis wprowadzony w opcjach ewidencji VAT.
 • OPCJE GŁÓWNE
  • Dodano opcję 'katalog kartotek wspólnych'. Dotyczy kartotek:
   - urzędów skarbowych
   - parametrów płacowych
   - składników wynagrodzeń
   - tabeli podatku dochodowego
   Domyślnie pusty, co oznacza, że jest to katalog instalacji Buchaltera. Jeśli wpisany w opcji katalog wspólnych danych nie jest dostępny nie można uruchomić Buchaltera. Opcja ma zastosowanie do pracy w sieci. UWAGA! Nie wolno zmieniać katalogu jeśli w sieci pracują inni użytkownicy. Grozi to utratą dostępu do kartotek wspólnych i błędami w danych.
  • Zmieniono opcję dotyczącą archiwizacji. Dopuszczalna jest archiwizacja na dysk. Jeśli oprócz nazwy dysku wpisana jest nazwa katalogu, katalog musi istnieć. W przeciwnym wypadku wyświetlany jest komunikat o błędzie ścieżki. W przypadku, gdy określenie dysku jest różne od A: i od B: podanie katalogu przy archiwizacji jest obowiązkowe.
 • KASY FISKALNE :Dołączono obsługę kasy OPTIMUS BRAVO. W opracowaniu jest kasa POSNET ECR. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Wersja 4.60.20

 • KARTOTEKI
  • PIT-8B
   Nowy wzór deklaracji PIT-8B - druk z IV/2000. Wydruk na zwykłym papierze i na formularzu.
  • PIT-11
   Nowy wzór deklaracji PIT-11 - druk z IV/2000. Wydruk na zwykłym papierze i na formularzu. UWAGA! Obie deklaracje uwzględniają zapłaconą a nie odliczoną składkę na ubezpieczenie zdrowotne od umów zlecenia opodatkowanych ryczałtem.
  • PŁACE
   LISTA - DOPISZ
   Skorygowano sposób dopisania składnika 'wynagrodzenie zasadnicze' dla pracowników opłacanych godzinowo. Ilość godzin jest obliczana na podstawie parametru 'ilość godzin w miesiącu' z parametrów płacowych oraz wpisanego w danych pracownika wymiaru czasu pracy.
   LISTA - WYDRUK
   Do wydruku listy płac dołączono pole "l.p." oraz "zaliczka do zapłacenia". Przed wykonaniem wydruku należy przywrócić ustawienia firmowe (jeżeli były zmieniane) i dopiero potem skonfigurować wydruk stosownie do potrzeb.
   ZUS - EKSPORT DO PŁATNIKA
   Poprawiono eksport w przypadku błędnego wprowadzenia w danych pracownika wymiaru czasu pracy gdy mianownik wynosił zero (1/0 lub 2/0).
  • UMOWY ZLECENIA
   Wprowadzono podział na umowy opodatkowane ryczałtem i opodatkowane na zasadach ogólnych. Typ umowy jest deklarowany przy dopisaniu. W przypadku gdy typ umowy nie odpowiada określonym dla niej warunkom wyświetlany jest komunikat. Umowa powinna być opodatkowana ryczałtem gdy kwota umowy nie przekracza kwoty maksymalnej dla tego typu umów (zdefiniowanej w parametrach płacowych) oraz zleceniobiorca nie jest pracownikiem zleceniodawcy (sprawdzana jest data zatrudnienia i zwolnienia). UWAGA! Typ umów zapisanych poprzednią wersją programu należy skorygować. Służy do tego specjalna funkcja uruchamiana klawiszami [CTRL+F9]. Jeżeli umów opodatkowanych ryczałtem jest dużo typ umowy można zmienić klawiszami [ALT+F9]. Typ wszystkich umów, których kwota umowy jest mniejsza lub równa maksymalnej dla ryczałtu oraz koszty uzyskania wynoszą zero zostanie zamieniony na "ryczałt". Operację tę przeprowadza się jednorazowo i po jej wykonaniu dobrze jest sprawdzić czy zamiana typów umów była prawidłowa. Podział umów na zryczałtowane i pozostałe jest istotny przy wypełnianiu deklaracji PIT-8A, PIT-8B i PIT-11. Umowy zryczałtowane nie są uwzględniane w PIT-8B i PIT-11. UWAGA! Zgodnie z interpretacją urzędów skarbowych, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana od umów opodatkowanych ryczałtem nie może być odjęta od podatku. W związku z tym, jest ona przez program wykazywana na deklaracjach PIT-8B i PIT-11.
   UMOWY - KOPIOWANIE
   Wprowadzono nową funkcję - KOPIOWANIE UMÓW.
   Działanie funkcji:
   - ustawić wskaźnik pozycji na umowie, która ma być kopiowana
   - uruchomić kopiowanie [CTRL+C]
   Podczas kopiowania umowy we wszystkich datach miesiąc jest zwiększany o 1. W związku z tym, nie można skopiować umowy, w której data zawarcia lub data rachunku są grudniowe. Po skopiowaniu umowy program automatycznie przechodzi do trybu modyfikacji i można wtedy skorygować dane.
   UMOWY - DRUKUJ - WG URZĘDÓW
   Zmieniono sposób wydruku. Jeśli w ilości pozycji na stronie jest wpisane 0 - wydruk jest ciągły (Buchalter nie wysyła do drukarki znaczników końca strony). Niektóre drukarki np. DeskJet, w takiej sytuacji, "połykają" 2 lub 3 wiersze wydruku. Dlatego należy ten parametr dostosować do posiadanej drukarki.
  • AMORTYZACJA
   W wydrukach amortyzacji dodano "datę nabycia". Przed wykonaniem wydruku należy przywrócić ustawienia firmowe (jeżeli były zmieniane).
  • DOWODY WEWNĘTRZNE
   Dołączono możliwość korzystania z listy zdarzeń gospodarczych przy wprowadzaniu i modyfikacji zapisów, podobnie jak to jest w księdze. Uruchomienie listy klawiszem [F4].
 • KSIĘGA
  • WYDRUK
   Do wydruków znakowych księgi na drukarkach o szerokości wałka 15" dodano podsumowania strony tak, jak przy wydruku graficznym księgi (z przeniesienia, suma folio, do przeniesienia).
  • STATYSTYKA
   W przypadku, gdy wydruk nie mieści się na 1 stronie należy ustawić ilość pozycji na stronie = 14.
 • EWIDENCJE
  Przy uproszczonym wprowadzaniu danych do ewidencji została włączona możliwość przepisania do wprowadzanego pola wyniku obliczeń na kalkulatorze [F8].
  • SPRZEDAŻ - KOPIOWANIE FAKTUR
   Wprowadzono nową funkcję - kopiowanie faktur.
   Obsługa kopiowania faktur:
   - ustawić wskaźnik pozycji na fakturze, która ma być kopiowana
   - uruchomić kopiowanie [CTRL+C]
   - podać numer dokumentu i datę wystawienia
   Po skopiowaniu faktury wszystkie daty na dokumencie są równe dacie wystawienia i program automatycznie przechodzi do trybu modyfikacji opisu faktury i można wtedy skorygować potrzebne dane np. datę sprzedaży, datę VAT, formę płatności itd. Nie są kopiowane dane dotyczące zapłaty faktury.
  • SPRZEDAŻ - osoba wystawiająca
   Zmieniony został sposób wypełnienia pola "wystawił" na fakturze. Jeżeli w opcjach ewidencji nie wypełnione jest pole "wystawiający dokumenty" to do pola "wystawił" faktury będzie przepisywana pełna nazwa operatora pobierana z kartoteki użytkowników programu i określona na podstawie hasła wprowadzonego przy wejściu do programu. W związku z tym, należy skorygować kartotekę haseł tzn. powpisywać imiona i nazwiska użytkowników w pole "pełna nazwa" (HASŁA-MODYFIKUJ).
 • OPCJE GŁÓWNE - KONTROLA NIP I PESEL
  • Do opcji głównych programu dodano dwie opcje:
   - Czy weryfikować PESEL?
   - Czy weryfikować NIP?
   Jeśli zostaną ustawione na "T", to podczas wprowadzania zostanie przeprowadzone sprawdzenie poprawności wpisu (ilość znaków, analiza sumy kontrolnej).
 • PODATKI
  • RYCZAŁT
   Zmieniono sposób obliczenia i ekran danych przy rozliczeniu ryczałtu. Dołączono rozliczenie półroczne i roczne. Po zakończeniu obliczeń dla czerwca i grudnia, wyświetlane jest pytanie 'Czy rozliczenie półroczne/roczne?'. Jeśli TAK, wyświetlany jest ekran z podsumowaniem danych za półrocze lub cały rok oraz ponownie przeliczany jest podatek. Dane do rozliczeń okresowych są pobierane z rocznej tabeli płatności ryczałtu. Dlatego jest ważne, aby dane miesięczne zgadzały się ze stanem faktycznym. W związku z tym, wprowadzono możliwość korekty zapłaconego podatku w danych miesięcznych. Na wydruku, w nagłówku, przy rozliczeniu półrocznym jest drukowany okres jako '1/2 + rok ' lub tylko sam rok przy rozliczeniu rocznym.
  • SKŁADKI ZUS WŁAŚCICIELI
   Zmieniono sposób obliczenia podstawy składek ZUS właścicieli w przypadku wystąpienia przerwy w opłacaniu składek (np. z powodu choroby). Zgodnie z interpretacją ZUS, program zaokrągla dzienną stawkę do 1 grosza. Np. przerwa = 11 dni, pełna podstawa składek = 1113.79, ilość dni w miesiącu = 30
   Stawka dzienna - 1113.79 : 30 = 37.126 jest zaokrąglana do 37.13. Tak zaokrąglona kwota jest mnożona przez ilość dni ubezpieczenia 37.13 x 19 = 705.47, co daje kwotę podstawy wymiaru składek. Poprzednio program liczył bez zaokrąglenia stawki dziennej - 1113.79 : 30 x 19 = 705.40.

 
stopka l program księgowy 2  

GRAF-SOFT
Al.Jerozolimskie 91
02-001 Warszawa